WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Frisian

Filter ↓ Sort ↓ All (3,363) Translated (871) Untranslated (2,492) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 59
Prio Original string Translation
Your profile contains information about you (your “account”) as well as some personal options related to using WordPress.
Yn dyn profyl stiet ynformaasje oer (dyn “akkount”) en persoanlike ynstellings foar it brûken fan WordPress. Details
Your profile contains information about you (your “account”) as well as some personal options related to using WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
Your username cannot be changed, but you can use other fields to enter your real name or a nickname, and change which name to display on your posts.
Dyn brûkersnamme kin net feroare wurde, mar do kinst oare fjilden brûke foar dyn wiere namme of bynamme, en do kinst kieze hokker namme do werjaan wolst by dyn berjochten. Details
Your username cannot be changed, but you can use other fields to enter your real name or a nickname, and change which name to display on your posts.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
Required fields are indicated; the rest are optional. Profile information will only be displayed if your theme is set up to do so.
Ferplichte fjilden binne oanjûn; al it oar is opsjoneel. Profyl ynfo wurdt allinnich werjûn as dyn tema it talit. Details
Required fields are indicated; the rest are optional. Profile information will only be displayed if your theme is set up to do so.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
Remember to click the Update Profile button when you are finished.
Ferjit de knop Profyl bywurkje net asto klear bist. Details
Remember to click the Update Profile button when you are finished.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
This user has super admin privileges.
Dizze brûker hat spesjale beheardersrjochten. Details
This user has super admin privileges.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Priority of the original:
normal
Enable keyboard shortcuts for comment moderation.
Sneltoetsen aktivearje foar it feroarjen fan reaksjes. Details
Enable keyboard shortcuts for comment moderation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:38 UTC
Last modified:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Usernames cannot be changed.
Brûkersnammen kinne net feroare wurde. Details
Usernames cannot be changed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Grant this user super admin privileges for the Network.
Jou dizze brûker super behearrjochten foar it netwurk. Details
Grant this user super admin privileges for the Network.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Display name publicly as
Namme iepenbier werjaan as Details
Display name publicly as

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Administrators have access to all the administration features.
Behearders hawwe tagong ta alle administrative eigenskippen. Details
Administrators have access to all the administration features.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Editors can publish posts, manage posts as well as manage other people’s posts, etc.
Redakteuren kinne berjochten publisearje, berjochten beheare en ek berjochten fan oare minsken beheare. Details
Editors can publish posts, manage posts as well as manage other people’s posts, etc.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Contributors can write and manage their posts but not publish posts or upload media files.
Meidoggers kinne berjochten skriuwe en beheare mar net publisearje en gjin mediabestannen oplade. Details
Contributors can write and manage their posts but not publish posts or upload media files.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Invitation email sent to new user. A confirmation link must be clicked before their account is created.
De nije brûker hat dyn útnoeging tastjoerd krigen. De befêstigingslink moat oanklikt wurde foar't harren akkount oanmakke wurdt. Details
Invitation email sent to new user. A confirmation link must be clicked before their account is created.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:39 UTC
Priority of the original:
normal
Invitation email sent to user. A confirmation link must be clicked for them to be added to your site.
De nije brûker hat dyn útnoeging tastjoerd krigen. De befêstigingslink moat oanklikt wurde om de brûker oan de side ta te foegjen. Details
Invitation email sent to user. A confirmation link must be clicked for them to be added to your site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:40 UTC
Priority of the original:
normal
User has been added to your site.
Brûker is tafoege oan dyn side. Details
User has been added to your site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2011-02-27 12:11:40 UTC
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 59
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as