WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (2,420) Translated (2,420) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (18)
1 2
Prio Original string Translation
You have specified this user for deletion: Určili ste tohto používateľa na zmazanie: Details
You have specified this user for deletion:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:50:09 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Screen" target="_blank">Documentation on Managing Users</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Users_Screen" target="_blank">Dokumentácia k správe používateľov [EN]</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Screen" target="_blank">Documentation on Managing Users</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:47 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Edit takes you to the editable profile screen for that user. You can also reach that screen by clicking on the username. Kliknutím na odkaz Upraviť budete presmerovaný na príslušnú stránku do administrácie s možnosťou podrobných úprav profilu zvoleného používateľa. Rovnaký výsledok dosiahnete tiež kliknutím na používateľské meno. Details
Edit takes you to the editable profile screen for that user. You can also reach that screen by clicking on the username.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:43 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Hovering over a row in the users list will display action links that allow you to manage users. You can perform the following actions: Keď prejdete kurzorom myši cez nejakého používateľa na tejto stránke, automaticky sa zobrazia textové odkazy s dostupnýmí možnosťami pre spravovanie tohto používateľa. Okamžite tak môžete urobiť nasledujúce úkony: Details
Hovering over a row in the users list will display action links that allow you to manage users. You can perform the following actions:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:40 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
You can view all posts made by a user by clicking on the number under the Posts column. Kliknutím na odkaz s číslom v stĺpci s názvom Príspevky zobrazíte všetky príspevky, ktorých autorom je konkrétny používateľ. Details
You can view all posts made by a user by clicking on the number under the Posts column.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:38 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
You can filter the list of users by User Role using the text links in the upper left to show All, Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view is to show all users. Unused User Roles are not listed. Zoznam používateľov môžete filtrovať pomocou Používateľských rolí odkazmi vľavo hore. Môžete zobraziť Všetkých, Administrátorov, Editorov, Autorov, Prispievateľov alebo Odberateľov. Prednastavené je zobrazenie všetkých používateľov. Nepoužité role nezobrazuje. Details
You can filter the list of users by User Role using the text links in the upper left to show All, Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view is to show all users. Unused User Roles are not listed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:36 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
This screen lists all the existing users for your site. Each user has one of five defined roles as set by the site admin: Site Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. Users with roles other than Administrator will see fewer options in the dashboard navigation when they are logged in, based on their role. Táto obrazovka zobrazuje zoznam všetkých existujúcich používateľov vašej stránky. Každý používateľ má jednu z piatich definovaných rolí, definované administrátorom stránky: Administrátor stránky, Editor, Autor, Prispievateľ, alebo Odberateľ. Používatelia s rolami inými ako Administrátor vidia po prihlásení menej možností v navigácii nástenky, na základe ich role. Details
This screen lists all the existing users for your site. Each user has one of five defined roles as set by the site admin: Site Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. Users with roles other than Administrator will see fewer options in the dashboard navigation when they are logged in, based on their role.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:49:20 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Add_New_Screen" target="_blank">Documentation on Adding New Users</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Users_Add_New_Screen" target="_blank">Dokumentácia k pridávaniu nových používateľov [EN]</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Add_New_Screen" target="_blank">Documentation on Adding New Users</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:25 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Remember to click the Add New User button at the bottom of this screen when you are finished. Keď skončíte, nezabudnite kliknúť na tlačidlo Pridať nového používateľa. Details
Remember to click the Add New User button at the bottom of this screen when you are finished.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:48:05 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
You must assign a password to the new user, which they can change after logging in. The username, however, cannot be changed. Novému používateľovi musíte prideliť heslo, ktoré si môže zmeniť po prihlásení. Používateľské meno však zmenené byť nemôže. Details
You must assign a password to the new user, which they can change after logging in. The username, however, cannot be changed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:47:58 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Because this is a multisite installation, you may add accounts that already exist on the Network by specifying a username or email, and defining a role. For more options, such as specifying a password, you have to be a Network Administrator and use the hover link under an existing user&#8217;s name to Edit the user profile under Network Admin > All Users. Keďže toto je Multisite inštalácia, môžete pridať účty, ktoré už existujú v Sieti tak, že uvediete prihlasovacie meno alebo email a nastavíte rolu. Pre viac možností, ako napr. nastavenie hesla, musíte byť Administrátor Siete a použiť odkaz pod existujúcim menom používateľa, aby ste mohli editovať profil používateľa v časti Administrácia Siete &rarr; Používatelia. Details
Because this is a multisite installation, you may add accounts that already exist on the Network by specifying a username or email, and defining a role. For more options, such as specifying a password, you have to be a Network Administrator and use the hover link under an existing user&#8217;s name to Edit the user profile under Network Admin > All Users.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:47:53 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Super admin privileges cannot be removed because this user has the network admin email. Oprávnenia Super administrátora nemôžu byť odstránené, pretože tento používateľ má e-mail administrátora siete. Details
Super admin privileges cannot be removed because this user has the network admin email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:46:07 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Your_Profile_Screen" target="_blank">Documentation on User Profiles</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Users_Your_Profile_Screen" target="_blank">Dokumentácia k používateľským profilom [EN]</a> Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Users_Your_Profile_Screen" target="_blank">Documentation on User Profiles</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:45:01 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
If you want site visitors to be able to register themselves, as opposed to by the site administrator, check the membership box. A default user role can be set for all new users, whether self-registered or registered by the site admin. Ak chcete, aby sa návštevníci vašich stránok mohli zaregistrovať, na rozdiel od správcu webu, začiarknite políčko členstvo. Základnú rolu používateľa je možné nastaviť pre všetkých nových používateľov. Details
If you want site visitors to be able to register themselves, as opposed to by the site administrator, check the membership box. A default user role can be set for all new users, whether self-registered or registered by the site admin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-28 15:47:22 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
Repairs complete. Please remove the following line from wp-config.php to prevent this page from being used by unauthorized users. Opravy dokončené. Prosím, zmažte z wp-config.php následujúci riadok, je to prevencia proti použitiu neautorizovanými používateľmi. Details
Repairs complete. Please remove the following line from wp-config.php to prevent this page from being used by unauthorized users.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-28 10:48:26 GMT
Translated by:
mamlyn
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as