WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Administration: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (2,420) Translated (2,420) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (21)
1 2
Prio Original string Translation
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar. Tento bočný panel už nie je dostupný a nezobrazuje sa nikde na vašej stránke. K úplnému odstráneniu neaktívneho bočného panelu odstráňte všetky widgety nižšie. Details
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:52 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved. Témy obsahujú rôzny počet definovaných nastavení pre widgety (najčastejšie ide o bočné panely) a tiež sa môže líšiť ich poradie a rozmiestnenie, takže pri každej zmene témy existuje isté riziko prípadných problémov so zachovaním súčasného rozmiestnenia widgetov. Ak sa ale po aktivácii novej témy nejaké widgety stratili, tak najskôr preskúmajte spodnú časť obrazovky Neaktívne widgety, kde by mali byť všetky stratené widgety automaticky uložené aj s konkrétnym nastavením. Details
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transition a bit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:51:46 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
If a media file has not been attached to any post, you will see that in the Attached To column, and can click on Attach File to launch a small popup that will allow you to search for a post and attach the file. Ak multimediálny súbor nie je priložený ku žiadnemu článku budete vidieť stĺpec "Priložený k" a kliknutím na "Priložiť súbor" spustíte malé vyskakovacie okno, ktoré vám umožní vyhľadať článok a pripojiť k nemu súbor. Details
If a media file has not been attached to any post, you will see that in the Attached To column, and can click on Attach File to launch a small popup that will allow you to search for a post and attach the file.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:44:17 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
To install the theme so you can preview it with your site’s content and customize its theme options, click the "Install" button at the top of the left-hand pane. The theme files will be downloaded to your website automatically. When this is complete, the theme is now available for activation, which you can do by clicking the "Activate" link, or by navigating to your Manage Themes screen and clicking the "Live Preview" link under any installed theme’s thumbnail image. Pre nainštalovanie témy tak, že si ju môžete prezrieť s obsahom Vašej stránky a prispôsobiť možnosti témy, kliknite na tlačidlo "Inštalovať" tlačidlo v hornej časti ľavého panelu. Súbory témy budú stiahnuté automaticky. Po skončení je téma k dispozícií pre aktiváciu, čo môžte vykonať kliknutím na link Aktivovať, alebo prejdením na obrazovku Spravovať Témy a kliknutím na odkaz živý náhľad pod každým náhľadovým obrázkom témy. Details
To install the theme so you can preview it with your site’s content and customize its theme options, click the "Install" button at the top of the left-hand pane. The theme files will be downloaded to your website automatically. When this is complete, the theme is now available for activation, which you can do by clicking the "Activate" link, or by navigating to your Manage Themes screen and clicking the "Live Preview" link under any installed theme’s thumbnail image.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:38:23 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
If for any reason this automatic file creation doesn&#8217;t work, don&#8217;t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open <code>wp-config-sample.php</code> in a text editor, fill in your information, and save it as <code>wp-config.php</code>. Ak z nejakého dôvodu toto automatické vytvorenie súboru nefunguje, nebojte sa. Všetko, čo to robí je, že vpíše informácie o databáze do konfiguračného súboru. Môžte tiež jednoducho otvoriť <code>wp-config-sample.php</code> v textovom editore, vyplniť informácie a uložiť ako <code>wp-config.php</code>. Details
If for any reason this automatic file creation doesn&#8217;t work, don&#8217;t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open <code>wp-config-sample.php</code> in a text editor, fill in your information, and save it as <code>wp-config.php</code>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:36:13 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
The plugin generated %d characters of <strong>unexpected output</strong> during activation. If you notice &#8220;headers already sent&#8221; messages, problems with syndication feeds or other issues, try deactivating or removing this plugin. Modul vygeneroval počas aktivácie %d znak(ov) <strong>neočakávaného výstupu</strong>. Ak sa objavila aj nejaká chyba obsahujúca text &#8222;Headers already sent&#8220; alebo iné problémy (napr. so zobrazením RSS zdroja), skúste tento modul deaktivovať alebo zmazať. Details
The plugin generated %d characters of <strong>unexpected output</strong> during activation. If you notice &#8220;headers already sent&#8221; messages, problems with syndication feeds or other issues, try deactivating or removing this plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:34:31 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
You can also browse a user&#8217;s favorite plugins, by using the Favorites link in the upper left of the screen and entering their WordPress.org username. Môžte tiež prezerať obľúbené moduly používateľov, kliknutím na Obľúbené na obrazovke vľavo hore a zadaním ich Wordpress.org používateľského mena. Details
You can also browse a user&#8217;s favorite plugins, by using the Favorites link in the upper left of the screen and entering their WordPress.org username.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:33:08 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
<strong>ERROR</strong>: options page not found. <strong>CHYBA</strong>: stránka s možnosťami sa nenašla. Details
<strong>ERROR</strong>: options page not found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:31:22 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
WordPress is not notifying any <a href="https://codex.wordpress.org/Update_Services">Update Services</a> because of your site&#8217;s <a href="%s">visibility settings</a>. WordPress neupozorňuje žiadne <a href="https://codex.wordpress.org/Update_Services">Aktualizačné služby</a>, kvôli <a href="%s">nastaveniam viditeľnosti</a> vašej stránky. Details
WordPress is not notifying any <a href="https://codex.wordpress.org/Update_Services">Update Services</a> because of your site&#8217;s <a href="%s">visibility settings</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-07-04 19:31:22 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
You can upload media files here without creating a post first. This allows you to upload files to use with posts and pages later and/or to get a web link for a particular file that you can share. There are three options for uploading files: Tu môžete multimediálne súbory nahrávať bez toho, aby ste ich najskôr publikovali. To umožňuje nahrávať súbory a používať ich s príspevkami neskôr a/alebo získať odkaz k súboru, ktorý chcete zdielať. Existujú tri možnosti nahrávania súborov: Details
You can upload media files here without creating a post first. This allows you to upload files to use with posts and pages later and/or to get a web link for a particular file that you can share. There are three options for uploading files:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-28 10:48:45 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
The %1$s table is not okay. It is reporting the following error: %2$s. WordPress will attempt to repair this table&hellip; Tabuľka %1$s nie je v poriadku. Vypisuje nasledujúcu chybu: %2$s. WordPress sa túto tabuľku pokúsi opraviť &hellip; Details
The %1$s table is not okay. It is reporting the following error: %2$s. WordPress will attempt to repair this table&hellip;
Comment

1: table name, 2: error message,

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-28 10:48:06 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
Flexible Header Flexibilná hlavička Details
Flexible Header

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-28 10:42:20 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
The privacy options group has been removed. Use another settings group. Skupina nastavení súkromia bola odstránená. Použite inú skupinu nastavení. Details
The privacy options group has been removed. Use another settings group.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-27 19:46:54 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
Get Favorites Zobraz obľúbené Details
Get Favorites

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-27 19:39:45 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
Scale images to match the large size selected in %1$simage options%2$s (%3$d &times; %4$d). Upraviť veľkosť obrázkov aby mali rozmery veľkého obrázka, tak ako je to v nastaveniach %2$s pre %1$s (%3$d &times; %4$d). Details
Scale images to match the large size selected in %1$simage options%2$s (%3$d &times; %4$d).
Comment

%1$s is link start tag, %2$s is link end tag, %3$d is width, %4$d is height

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-27 19:31:51 GMT
Translated by:
matus.lukac
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as