WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 20
Filter ↓ Sort ↓ All (293) Untranslated (13) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
YITH WooCommerce Wishlist add all Wishlist features to your website. Needs WooCommerce to work. WooCommerce 3.5.x compatible. YITH WooCommerce Wishlist shton në sajtin tuaj krejt veçoritë për një Listë Dëshirash. Lyp WooCommerce që të funksionojë. E përputhshme me WooCommerce 3.5.x. Details
YITH WooCommerce Wishlist add all Wishlist features to your website. Needs WooCommerce to work. WooCommerce 3.5.x compatible.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-05 10:00:05 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
YITH WooCommerce Wishlist YITH WooCommerce Wishlist Details
YITH WooCommerce Wishlist
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
If you have suggestions about how to improve YITH WooCommerce Wishlist, you can <a href="mailto:&#112;&#108;&#x75;&#x67;&#x69;&#x6e;&#x73;&#064;&#121;&#105;&#116;&#104;&#x65;&#x6d;&#x65;&#x73;&#x2e;&#099;&#111;&#109;" title="Your Inspiration Themes">write us</a> so we can bundle them into YITH WooCommerce Wishlist. Nëse keni sugjerime se si të përmirësohet YITH WooCommerce Wishlist, mund të na <a href="mailto:&#112;&#108;&#x75;&#x67;&#x69;&#x6e;&#x73;&#064;&#121;&#105;&#116;&#104;&#x65;&#x6d;&#x65;&#x73;&#x2e;&#099;&#111;&#109;" title="Your Inspiration Themes">shkruani</a>, që të mund t’i përfshijmë te YITH WooCommerce Wishlist. Details
If you have suggestions about how to improve YITH WooCommerce Wishlist, you can <a href="mailto:&#112;&#108;&#x75;&#x67;&#x69;&#x6e;&#x73;&#064;&#121;&#105;&#116;&#104;&#x65;&#x6d;&#x65;&#x73;&#x2e;&#099;&#111;&#109;" title="Your Inspiration Themes">write us</a> so we can bundle them into YITH WooCommerce Wishlist.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-17 12:59:50 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Korean - KOREA Koreane - KOREA Details
Korean - KOREA
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-17 12:59:50 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Croatian - CROATIA Kroatisht - KROACI Details
Croatian - CROATIA
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-17 12:59:50 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Some of these translations are not complete. If you want to contribute to the translation of the plugin, please <a href="https://translate.wordpress.org/" title="Translating WordPress">go to WordPress official translator platform</a> and translate the strings in your own language. In this way, we will be able to increase the languages available for YITH WooCommerce Wishlist. Disa prej këtyre përkthimeve s’janë të plota. Nëse doni të jepni ndihmesë te përkthimi i shtojcës, ju lutemi <a href="https://translate.wordpress.org/" title="Translating WordPress">shkoni te platforma zyrtare e përkthimeve për WordPress</a> dhe përkthejini vargjet në gjuhën tuaj. Në këtë mënyrë, do të jemi në gjendje të shtojmë gjuhët e gatshme për YITH WooCommerce Wishlist. Details
Some of these translations are not complete. If you want to contribute to the translation of the plugin, please <a href="https://translate.wordpress.org/" title="Translating WordPress">go to WordPress official translator platform</a> and translate the strings in your own language. In this way, we will be able to increase the languages available for YITH WooCommerce Wishlist.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Dutch - NETHERLANDS Holandisht - HOLANDË Details
Dutch - NETHERLANDS
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Recently YITH WooCommerce Wishlist has been selected to be included in the "translate.wordpress.org" translate programme. In order to import correctly the plugin strings in the new system, we had to change the text domain from 'yit' to 'yith-woocommerce-wishlist'. Once the plugin is imported into the translate.wordpress.org system, the translations of other languages will be downloadable directly from WordPress, without using any .po and .mo files. Moreover, users will be able to participate in a more direct way to plugin translations, suggesting texts in their languages in the dedicated tab on translate.wordpress.org. During this transition step, .po and .mo files will be used as usual, but in order to be recognized by WordPress, they must have a new nomenclature and be renamed as: yith-woocommerce-wishlist-&lt;WORDPRESS LOCALE&gt;.po yith-woocommerce-wishlist-&lt;WORDPRESS LOCALE&gt;.mo If your theme overrides plugin templates, it might happen that they are still using the old textdomain ('yit'), which is no longer used as reference for translation. If you are experiencing problems with translation of your YITH WooCommerce Wishlist and the theme you are using includes wishlist templates (such as add-to-wishlist.php, add-to-wishlist-button.php, wishlist-view,php), you could try to update them with the most recent version included in the plugin (never forget to make a copy of your project before you apply any change). If you want to keep customisations applied by the theme to wishlist templates (still using the old textdomain), then, you should ask theme developers to update custom templates and replace the old textdomain with the most recent one. Tani së fundi YITH WooCommerce Wishlist është përzgjedhur të përfshihet te platforma e përkthimeve "translate.wordpress.org". Që të importohen si duhet vargjet e shtojcës në sistemin e ri, na u desh të ndryshonim emrin nga 'yit' në 'yith-woocommerce-wishlist'. Sapo shtojca të importohet në sistemin translate.wordpress.org system, përkthimet në gjuhë të tjera do të mund të shkarkohen drejt e nga WordPress, pa përdorur ndonjë kartelë .po dhe .mo. Për më tepër, përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin pjesë në një mënyrë më të drejtpërdrejtë në përkthimet e shtojcës, duke sugjeruar tekst në gjuhët përkatëse, te skeda e caktuar për këtë punë te translate.wordpress.org. Gjatë këtij hapi tranzicional, kartelat .po dhe .mo do të përdoren si zakonisht, por që të mund t’i njohë WordPress-i, duhet të kenë një emërtesë të re të riemërtohen si: yith-woocommerce-wishlist-&lt;VENDORE WORDPRESS&gt;.po yith-woocommerce-wishlist-&lt;VENDORE WORDPRESS&gt;.mo Nëse tema juaj i anashkalon gjedhet e shtojcës, mundet të ndodhë që të jenë ende duke përdorur përkatësinë e dikurshme ('yit'), që s’përdoret më si referencë për përkthimin. Nëse po hasni probleme me përkthimin e YITH WooCommerce Wishlist dhe temës që përdorni, përfshi gjedhe listas dëshirash (të tilla si add-to-wishlist.php, add-to-wishlist-button.php, wishlist-view,php), mund të provoni t’i përditësoni me versionin më të ri të përfshirë te shtojca (mos harroni asnjëherë të bëni një kopje të projektit tuaj përpara se të zbatoni çfarëdo ndryshimi). Nëse doni t’i mbani në punë përshtatjet e zbatuara nga tema mbi gjedhe listash dëshirash (përdorni ende përkatësinë e vjetër), atëherë, do të duhej t’u kërkoni programuesve të temës të përditësojnë gjedhet e përshtatura dhe ta zëvendësojnë përkatësinë e vjetër me atë të re. Details
Recently YITH WooCommerce Wishlist has been selected to be included in the "translate.wordpress.org" translate programme. In order to import correctly the plugin strings in the new system, we had to change the text domain from 'yit' to 'yith-woocommerce-wishlist'. Once the plugin is imported into the translate.wordpress.org system, the translations of other languages will be downloadable directly from WordPress, without using any .po and .mo files. Moreover, users will be able to participate in a more direct way to plugin translations, suggesting texts in their languages in the dedicated tab on translate.wordpress.org. During this transition step, .po and .mo files will be used as usual, but in order to be recognized by WordPress, they must have a new nomenclature and be renamed as: yith-woocommerce-wishlist-&lt;WORDPRESS LOCALE&gt;.po yith-woocommerce-wishlist-&lt;WORDPRESS LOCALE&gt;.mo If your theme overrides plugin templates, it might happen that they are still using the old textdomain ('yit'), which is no longer used as reference for translation. If you are experiencing problems with translation of your YITH WooCommerce Wishlist and the theme you are using includes wishlist templates (such as add-to-wishlist.php, add-to-wishlist-button.php, wishlist-view,php), you could try to update them with the most recent version included in the plugin (never forget to make a copy of your project before you apply any change). If you want to keep customisations applied by the theme to wishlist templates (still using the old textdomain), then, you should ask theme developers to update custom templates and replace the old textdomain with the most recent one.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
What are the main changes in plugin translation? Cilat janë ndryshimet kryesore në përkthimin e shtojcës? Details
What are the main changes in plugin translation?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Can I customize the wishlist page? A mund ta përshtat faqen e listës së dëshirave? Details
Can I customize the wishlist page?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>NOTE: The translation process of this plugin has been changed by WordPress. Please, read the correlated FAQ to be updated about the news changes.</strong> <strong>SHËNIM: Procesi i përkthimit të kësaj shtojce është ndryshuar nga WordPress-i. Ju lutemi, lexoni ndarjen FAQ përkatëse që të njiheni me ndryshimet e reja.</strong> Details
<strong>NOTE: The translation process of this plugin has been changed by WordPress. Please, read the correlated FAQ to be updated about the news changes.</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Full documentation is available <a href="http://yithemes.com/docs-plugins/yith-woocommerce-wishlist">here</a>. Dokumentimi i plotë gjendet <a href="http://yithemes.com/docs-plugins/yith-woocommerce-wishlist">këtu</a>. Details
Full documentation is available <a href="http://yithemes.com/docs-plugins/yith-woocommerce-wishlist">here</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Working demo are available: Ka të gatshme demo funksionale: Details
Working demo are available:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Offer to your visitors a chance to add the products of your woocommerce store to a wishlist page. With YITH WooCommerce Wishlist you can add a link in each product detail page, in order to add the products to the wishlist page. The plugin will create you the specific page and the products will be added in this page and afterwards add them to the cart or remove them. Ofrojuni vizitorëve tuaj një shans të shtojnë produktet e dyqanit tuaj WooCommerce te një faqe liste dëshirash. Me YITH WooCommerce Wishlist mund të shtoni një lidhje për te faqja e hollësive të çdo produkti, që të mund të shtohen produktet te faqja e listës së dëshirave. Shtojca do t’ju krijojë faqen specifike dhe produktet do të shtohen në këtë faqe dhe më tej mund të shtohen ose hiqen prej shportës së blerjeve. Details
Offer to your visitors a chance to add the products of your woocommerce store to a wishlist page. With YITH WooCommerce Wishlist you can add a link in each product detail page, in order to add the products to the wishlist page. The plugin will create you the specific page and the products will be added in this page and afterwards add them to the cart or remove them.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-02-20 15:54:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
What can really make the difference in conversions and amount of sales is without a doubt the freedom to share your own wishlist, even on social networks, increasing indirect sales: can you imagine the sales volume you can generate during holidays or birthdays, when relatives and friends will be looking for the wishlist of your clients to buy a gift? Ajo që mund të ndikojë në shndërrimet dhe sasinë e shitjeve është padyshim liria për të ndarë me të tjerët listat tuaja të dëshirave, madje edhe në rrjete shoqërore, duke shtuar shitjet tërthorazi. e përfytyroni dot vëllimin e shitjeve që mund të prodhoni gjatë festash apo ditëlindjesh, kur miq dhe të afërm do të shohin për listën e dëshirave të klientëve tuaj që t’u blejnë një dhuratë? Details
What can really make the difference in conversions and amount of sales is without a doubt the freedom to share your own wishlist, even on social networks, increasing indirect sales: can you imagine the sales volume you can generate during holidays or birthdays, when relatives and friends will be looking for the wishlist of your clients to buy a gift?
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-17 09:38:46 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 20
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar