New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (1,249) Translated (1,224) Untranslated (24) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0) Current Filter (829)
1 2 3 56
Prio Original string Translation
Stop doing this!!! Đừng làm việc này nữa!!! Details
Stop doing this!!!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-12-04 04:35:55 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
All Media Items Tất cả mục media Details
All Media Items

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-23 02:54:22 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Ads a real-time user notification system and web push notifications in your website. Quảng cáo hệ thống thông báo người dùng theo thời gian thực và thông báo đẩy trên web trong trang web của bạn. Details
Ads a real-time user notification system and web push notifications in your website.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-23 02:54:41 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
wpDiscuz Media Items Mục Media wpDiscuz Details
wpDiscuz Media Items

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-23 02:55:04 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Nonce is invalid. Nonce không hợp lệ Details
Nonce is invalid.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:17:44 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
IMPORTANT! Uninstall is not a simple deactivation action. This action will permanently remove all data added by wpDiscuz (comment subscriptions, attachments, like/dislikes, and all other data that do not exist in the native comment system...) from database. Please backup database before this action. If you are sure that you want to delete all wpDiscuz data please confirm. If not, just cancel it, then you can deactivate this plugin. QUAN TRỌNG! Gỡ cài đặt không phải là một hành động hủy kích hoạt đơn giản. Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu được wpDiscuz thêm vào (đăng ký nhận xét, tệp đính kèm, lượt thích / không thích và tất cả dữ liệu khác không tồn tại trong hệ thống nhận xét gốc ...) khỏi cơ sở dữ liệu. Vui lòng sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi hành động này. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn xóa tất cả dữ liệu wpDiscuz, vui lòng xác nhận. Nếu không, chỉ cần hủy nó, sau đó bạn có thể hủy kích hoạt plugin này. Details
IMPORTANT! Uninstall is not a simple deactivation action. This action will permanently remove all data added by wpDiscuz (comment subscriptions, attachments, like/dislikes, and all other data that do not exist in the native comment system...) from database. Please backup database before this action. If you are sure that you want to delete all wpDiscuz data please confirm. If not, just cancel it, then you can deactivate this plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:18:15 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Adds Tenor [GIF] button and opens popup where you can search for gifs and insert them in comment content. Thêm nút Tenor [GIF] và mở cửa sổ bật lên nơi bạn có thể tìm kiếm ảnh gif và chèn chúng vào nội dung nhận xét. Details
Adds Tenor [GIF] button and opens popup where you can search for gifs and insert them in comment content.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:18:35 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Purge comments and users caches Xóa nhận xét và bộ nhớ cache của người dùng Details
Purge comments and users caches

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:18:52 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Comment and User Cache Bình luận và Bộ nhớ cache của Người dùng Details
Comment and User Cache

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:19:18 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Purge Comment and User Caches Xóa bình luận và bộ nhớ cache của người dùng Details
Purge Comment and User Caches

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:22:09 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Cache Reset Frequency Tần suất đặt lại bộ nhớ đệm Details
Cache Reset Frequency

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:22:25 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Enable Comments and Users Cache Bật bộ đệm bình luận và người dùng Details
Enable Comments and Users Cache

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:22:51 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Enable Cache Bật bộ nhớ đệm Details
Enable Cache

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:23:04 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Remember Logged-in Status Ghi nhớ trạng thái đăng nhập Details
Remember Logged-in Status

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:23:19 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
[REDIRECT_URL] [REDIRECT_URL] Details
[REDIRECT_URL]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-09 05:23:29 UTC
Last modified:
2021-11-10 13:10:27 UTC
Translated by:
Lê Phạm Quốc Khoa (tenonest)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 56

Export as