WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (736) Translated (21) Untranslated (710) Waiting (0) Fuzzy (5) Warnings (0) Current Filter (20)
1 2
Prio Original string Translation
A lower cache lifespan value will result in more frequent cache update activity on your server, and thus more preload processes, if activated. If your site does not use nonces, and your site's cache doesn't need to be updated often, you can set the cache lifespan to a high value or to 0 to give it an infinite lifespan. The cache lifespan option is set to 10 hours by default, but you may go down to 8 or even less. If you notice any issues due to high server load, set a higher interval for the preloader.
Nižšia hodnota životnosti vyrovnávacej pamäte bude mať za následok častejšiu aktualizáciu vyrovnávacej pamäte na vašom serveri, a ak bude aktivovaná, bude viac procesov predbežného načítania. Ak vaše stránky nepoužívajú nonces a vyrovnávacia pamäť vašej stránky sa nemusí často aktualizovať, môžete nastaviť životnosť vyrovnávacej pamäte na vysokú hodnotu alebo na 0, aby ste jej dali nekonečnú životnosť. Voľba životnosti vyrovnávacej pamäte je predvolene nastavená na 10 hodín, ale môžete ju znížiť na 8 alebo menej. Ak si všimnete nejaké problémy kvôli vysokému zaťaženiu servera, nastavte pre predbežné načítanie vyšší interval. Details
A lower cache lifespan value will result in more frequent cache update activity on your server, and thus more preload processes, if activated. If your site does not use nonces, and your site's cache doesn't need to be updated often, you can set the cache lifespan to a high value or to 0 to give it an infinite lifespan. The cache lifespan option is set to 10 hours by default, but you may go down to 8 or even less. If you notice any issues due to high server load, set a higher interval for the preloader.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
No, WP dashboard pages are not cached. The cache functionality is only meant to cache frontend pages.
Nie, stránky dashboardu WP nie sú uložené v pamäti cache. Funkcia vyrovnávacej pamäte slúži iba na ukladanie do vyrovnávacej pamäte frontendové stránky. Details
No, WP dashboard pages are not cached. The cache functionality is only meant to cache frontend pages.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
No. It’s necessary to have pretty permalinks of the type http://xxxxx.com/my-post/ rather than http://xxxxx.com/?p=1234 for cache to work. Pretty permalinks are the WordPress default setting, and there is no good reason to turn them off, so you should not have a problem with this. Note that cache will work with permalinks including /index.php/. It is only those based upon query parameters (?…) where cache won't work.
Nie. Aby fungovala vyrovnávacia pamäť, je potrebné mať dosť permalinky typu http://xxxxx.com/my-post/ a nie http://xxxxx.com/?p=1234. Predvolené nastavenie WordPress je dosť permalinkov a neexistuje žiadny dobrý dôvod na ich vypnutie, preto by ste s tým nemali mať problém. Pamätajte, že vyrovnávacia pamäť bude pracovať s permalinkmi vrátane /index.php/. Iba tie, ktoré sú založené na parametroch dotazu (? ...), kde nebude fungovať vyrovnávacia pamäť. Details
No. It’s necessary to have pretty permalinks of the type http://xxxxx.com/my-post/ rather than http://xxxxx.com/?p=1234 for cache to work. Pretty permalinks are the WordPress default setting, and there is no good reason to turn them off, so you should not have a problem with this. Note that cache will work with permalinks including /index.php/. It is only those based upon query parameters (?…) where cache won't work.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Yes, the cache feature works with IIS. As with Nginx, if you need to enable browser caching or GZIP compression, you will have to do this yourself on the server.
Áno, funkcia vyrovnávacej pamäte funguje so službou IIS. Rovnako ako v prípade Nginx, ak potrebujete povoliť ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača alebo kompresiu GZIP, budete to musieť urobiť sami na serveri. Details
Yes, the cache feature works with IIS. As with Nginx, if you need to enable browser caching or GZIP compression, you will have to do this yourself on the server.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Yes, the cache feature works with Nginx. Should you want to enable browser caching or GZIP compression, you will have to do this yourself directly on the server settings.
Áno, funkcia vyrovnávacej pamäte spolupracuje s Nginx. Ak chcete povoliť ukladanie do vyrovnávacej pamäte prehliadača alebo kompresiu GZIP, musíte to urobiť priamo v nastaveniach servera. Details
Yes, the cache feature works with Nginx. Should you want to enable browser caching or GZIP compression, you will have to do this yourself directly on the server settings.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
You can generate a separate cache by selecting ”Generate separate files for mobile devices” in the page cache settings. This cache setting is only necessary if you use a specific theme for mobile devices, or for certain AMP plugins.
Samostatnú vyrovnávaciu pamäť môžete vygenerovať výberom možnosti „Vygenerovať samostatné súbory pre mobilné zariadenia“ v nastaveniach vyrovnávacej pamäte stránky. Toto nastavenie vyrovnávacej pamäte je potrebné iba v prípade, ak používate špecifickú tému pre mobilné zariadenia alebo pre určité doplnky AMP. Details
You can generate a separate cache by selecting ”Generate separate files for mobile devices” in the page cache settings. This cache setting is only necessary if you use a specific theme for mobile devices, or for certain AMP plugins.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
There is no limit to the number of pages you can cache. The only limit is the space on your server and the maximum number of subdirectories allowed by your server, as caching will write files in subdirectories following the permalink structure. If you were to reach a caching limit, it probably means that your server is not fit for the size of your website and caching needs.
Počet stránok, ktoré môžete ukladať do vyrovnávacej pamäte, nie je nijako obmedzený. Jediným obmedzením je priestor na vašom serveri a maximálny počet podadresárov, ktoré váš server povolil, pretože ukladanie do vyrovnávacej pamäte zapisuje súbory do podadresárov podľa štruktúry permalink. Ak by ste dosiahli limit vyrovnávacej pamäte, pravdepodobne to znamená, že váš server nie je vhodný pre veľkosť vášho webu a potreby ukladania do vyrovnávacej pamäte. Details
There is no limit to the number of pages you can cache. The only limit is the space on your server and the maximum number of subdirectories allowed by your server, as caching will write files in subdirectories following the permalink structure. If you were to reach a caching limit, it probably means that your server is not fit for the size of your website and caching needs.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
If you need to change file permissions to enable caching, you can follow the instructions on this page https://wordpress.org/support/article/changing-file-permissions/
Ak potrebujete zmeniť povolenia súborov na zapnutie ukladania do pamäte cache, môžete postupovať podľa pokynov na tejto stránke https://wordpress.org/support/article/changing-file-permissions/ Details
If you need to change file permissions to enable caching, you can follow the instructions on this page https://wordpress.org/support/article/changing-file-permissions/
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
WP-Optimize caching feature needs write access to the ‘wp-content/cache’ folder, as this is where the cache files will be stored. It also needs to define the constant ‘WP_CACHE’ in ‘wp-config.php’, it will need access once to ‘wp-content/advanced-cache.php’, as well as to the folder ‘wp-content/wpo-cache’ to write the cache settings.
Funkcia ukladania do vyrovnávacej pamäte WP-Optimize vyžaduje prístup na zápis do priečinka „wp-content / cache“, pretože tu sa budú ukladať súbory vyrovnávacej pamäte. Tiež musí definovať konštantu 'WP_CACHE' v 'wp-config.php', bude potrebovať prístup raz do 'wp-content / advanced-cache.php', ako aj do priečinka 'wp-content / wpo- cache 'na zapísanie nastavení vyrovnávacej pamäte. Details
WP-Optimize caching feature needs write access to the ‘wp-content/cache’ folder, as this is where the cache files will be stored. It also needs to define the constant ‘WP_CACHE’ in ‘wp-config.php’, it will need access once to ‘wp-content/advanced-cache.php’, as well as to the folder ‘wp-content/wpo-cache’ to write the cache settings.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
The cached page is sent to the user before most of WordPress was loaded. The plugins aren't loaded yet, making it impossible for them to change the cached content at every request. So at the moment if you want to keep parts of your page dynamic (e.g. adverts, widgets, shopping cart...) AND keep it cached, you will have to use custom solutions using javascript and AJAX to fetch those dynamic parts from the server.
Stránka v vyrovnávacej pamäti sa používateľovi odošle skôr, ako sa načíta väčšina WordPress. Doplnky ešte nie sú načítané, čo im znemožňuje meniť obsah v vyrovnávacej pamäti pri každej žiadosti. Takže ak chcete, aby časti vašej stránky zostali dynamické (napr. Reklamy, widgety, nákupný košík ...) A aby boli uchované v vyrovnávacej pamäti, na načítanie týchto dynamických častí zo servera budete musieť použiť vlastné riešenia pomocou javascriptu a AJAX. , Details
The cached page is sent to the user before most of WordPress was loaded. The plugins aren't loaded yet, making it impossible for them to change the cached content at every request. So at the moment if you want to keep parts of your page dynamic (e.g. adverts, widgets, shopping cart...) AND keep it cached, you will have to use custom solutions using javascript and AJAX to fetch those dynamic parts from the server.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
No, caching will actually reduce the load on your server, by reducing the amount of PHP and mysql used. You might see a peak in resource usage when using the cache preloader, as this functionality will create the cache files for all your pages in a short amount of time. But once this is done, performance should increase and the load on your server will decrease. Every single major site uses caching to serve cached pages faster by using fewer resources.
Nie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte skutočne zníži zaťaženie vášho servera znížením množstva použitých PHP a mysql. Pri použití nástroja na načítavanie vyrovnávacej pamäte by ste mohli vidieť vrchol v používaní zdrojov, pretože táto funkcia vytvorí súbory vyrovnávacej pamäte pre všetky vaše stránky v krátkom čase. Po dokončení by sa však výkon mal zvýšiť a záťaž servera sa zníži. Každý hlavný web používa ukladanie do vyrovnávacej pamäte na rýchlejšie zobrazovanie stránok v vyrovnávacej pamäti pomocou menšieho množstva zdrojov. Details
No, caching will actually reduce the load on your server, by reducing the amount of PHP and mysql used. You might see a peak in resource usage when using the cache preloader, as this functionality will create the cache files for all your pages in a short amount of time. But once this is done, performance should increase and the load on your server will decrease. Every single major site uses caching to serve cached pages faster by using fewer resources.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Go to WP-Optimize settings > Cache and toggle the “Enable page caching” option to on/off.
Prejdite na nastavenia optimalizácie WP; Zapnite / vypnite vyrovnávaciu pamäť a prepnite možnosť „Povoliť ukladanie stránok do vyrovnávacej pamäte“. Details
Go to WP-Optimize settings > Cache and toggle the “Enable page caching” option to on/off.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
The cached files are stored in the common “wp-content/cache” folder, inside a “wpo-cache” folder. Removing the “cache” folder will delete all of WP-Optimize's cache, as well as those from other plugins. Deleting the "cache" folder is generally safe, as those cached files will be regenerated.
Súbory v vyrovnávacej pamäti sa ukladajú do spoločného priečinka „wp-content / cache“, vnútri priečinka „wpo-cache“. Odstránením priečinka „cache“ sa odstránia všetky medzipamäte programu WP-Optimize, ako aj súbory z iných doplnkov. Vymazanie priečinka „vyrovnávacia pamäť“ je vo všeobecnosti bezpečné, pretože súbory v vyrovnávacej pamäti sa obnovia. Details
The cached files are stored in the common “wp-content/cache” folder, inside a “wpo-cache” folder. Removing the “cache” folder will delete all of WP-Optimize's cache, as well as those from other plugins. Deleting the "cache" folder is generally safe, as those cached files will be regenerated.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Yes the caching feature is free. You will always be able to cache your website for free using WP-Optimize and we are constantly working on improving the existing cache feature. We will add more caching options to the free version and develop more specific caching options in the premium version to enable you to taylor the caching functionality to your needs.
Áno, funkcia ukladania do vyrovnávacej pamäte je zadarmo. Vždy budete môcť bezplatne ukladať svoje webové stránky do vyrovnávacej pamäte pomocou WP-Optimize a neustále pracujeme na vylepšovaní existujúcej funkcie vyrovnávacej pamäte. K bezplatnej verzii pridáme ďalšie možnosti ukladania do pamäte cache a v prémiovej verzii budeme vyvíjať konkrétnejšie možnosti ukladania do pamäte cache, aby ste mohli prispôsobiť funkcie ukladania do pamäte cache vašim potrebám. Details
Yes the caching feature is free. You will always be able to cache your website for free using WP-Optimize and we are constantly working on improving the existing cache feature. We will add more caching options to the free version and develop more specific caching options in the premium version to enable you to taylor the caching functionality to your needs.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
To prevent a page from being cached, you can add the URL to the field “URLs to exclude from cache” in the cache “Advanced settings” tab. If you are developing a plugin and want to prevent a page from being cached, you can define the “DONOTCACHEPAGE” constant on the pages you need. Any request where “DONOTCACHEPAGE” is defined will not be cached.
Ak chcete zabrániť ukladaniu stránky do vyrovnávacej pamäte, môžete adresu URL pridať do poľa „URL na vylúčenie z vyrovnávacej pamäte“ na karte „Rozšírené nastavenia“ v vyrovnávacej pamäti. Ak vyvíjate doplnok a chcete zabrániť ukladaniu stránky do vyrovnávacej pamäte, môžete na stránkach, ktoré potrebujete, definovať konštantu „DONOTCACHEPAGE“. Žiadosť, v ktorej je definovaná položka „DONOTCACHEPAGE“, nebude uložená do vyrovnávacej pamäte. Details
To prevent a page from being cached, you can add the URL to the field “URLs to exclude from cache” in the cache “Advanced settings” tab. If you are developing a plugin and want to prevent a page from being cached, you can define the “DONOTCACHEPAGE” constant on the pages you need. Any request where “DONOTCACHEPAGE” is defined will not be cached.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-07 06:56:46 UTC
Translated by:
mythos77
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as