WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese Glossary

1 72 73 74 75 76 81
Filter ↓ Sort ↓ All (1,207) Untranslated (43) Waiting (38) Fuzzy (45) Warnings (0)
Prio Original string Translation
The %1$simages%2$s on this page are missing alt attributes. Các hình ảnh trên trang này thiếu thuộc tính alt. Details

The %1$simages%2$s on this page are missing alt attributes.

Các hình ảnh trên trang này thiếu thuộc tính alt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-21 14:59:17 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
No %1$soutbound links%2$s appear in this page, consider adding some as appropriate. Không có liên kết ngoài xuất hiện trong trang này, hãy cân nhắc thêm một số nếu thích hợp. Details

No %1$soutbound links%2$s appear in this page, consider adding some as appropriate.

Không có liên kết ngoài xuất hiện trong trang này, hãy cân nhắc thêm một số nếu thích hợp.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2017-11-07 08:22:11 GMT
Translated by:
thanhson288
References:
Priority:
normal
More links:
This page has %1$s nofollowed %2$soutbound link(s)%3$s and %4$s normal outbound link(s). Trang này có %1$s liên kết nofollow, và %2$s liên kết dofollow ngoài. Details

This page has %1$s nofollowed %2$soutbound link(s)%3$s and %4$s normal outbound link(s).

Trang này có %1$s liên kết nofollow, và %2$s liên kết dofollow ngoài.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to the number of nofollow links, %2$s expands to a link on yoast.com, %3$s expands to the anchor end tag, %4$s to the number of outbound links
Date added:
2018-04-17 04:49:56 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
This page has %1$s %2$soutbound link(s)%3$s, all nofollowed. Trang này có %1$s liên kết bgoài, tất cả đều nofollow. Details

This page has %1$s %2$soutbound link(s)%3$s, all nofollowed.

Trang này có %1$s liên kết bgoài, tất cả đều nofollow.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands the number of outbound links, %2$s expands to a link on yoast.com, %3$s expands to the anchor end tag
Date added:
2018-04-17 04:49:50 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
You're %1$slinking to another page with the focus keyword%2$s you want this page to rank for. Consider changing that if you truly want this page to rank. Bạn đang liên kết đến một trang khác với từ khoá chính mà bạn muốn trang này xếp hạng. Hãy xem xét việc thay đổi nếu bạn thực sự muốn trang này xếp hạng. Details

You're %1$slinking to another page with the focus keyword%2$s you want this page to rank for. Consider changing that if you truly want this page to rank.

Bạn đang liên kết đến một trang khác với từ khoá chính mà bạn muốn trang này xếp hạng. Hãy xem xét việc thay đổi nếu bạn thực sự muốn trang này xếp hạng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2018-05-15 07:37:26 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
No %1$simages%2$s appear in this page, consider adding some as appropriate. Không có ảnh nào trong trang này, nên thêm một vài ảnh. Details

No %1$simages%2$s appear in this page, consider adding some as appropriate.

Không có ảnh nào trong trang này, nên thêm một vài ảnh.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2017-10-06 08:51:44 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
The %1$sSEO title%2$s contains the focus keyword, but it does not appear at the beginning; try and move it to the beginning. Tiêu đề SEO có chứa từ khoá chính, nhưng nó không xuất hiện ngay từ đầu; thử di chuyển nó lên trên phần đầu. Details

The %1$sSEO title%2$s contains the focus keyword, but it does not appear at the beginning; try and move it to the beginning.

Tiêu đề SEO có chứa từ khoá chính, nhưng nó không xuất hiện ngay từ đầu; thử di chuyển nó lên trên phần đầu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag.
Date added:
2018-05-15 07:38:11 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
The %1$sSEO title%2$s contains the focus keyword, at the beginning which is considered to improve rankings. Tiêu đề SEO có chứa từ khóa chính, ở phần đầu được xem xét để cải thiện thứ hạng. Details

The %1$sSEO title%2$s contains the focus keyword, at the beginning which is considered to improve rankings.

Tiêu đề SEO có chứa từ khóa chính, ở phần đầu được xem xét để cải thiện thứ hạng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag.
Date added:
2018-05-15 07:38:38 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
The slug for this page is a bit long, consider shortening it. Đường dẫn bài viết hơi dài, hãy xem xét rút gọn nó. Details

The slug for this page is a bit long, consider shortening it.

Đường dẫn bài viết hơi dài, hãy xem xét rút gọn nó.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 14:59:33 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
The focus keyword does not appear in the %1$sURL%2$s for this page. If you decide to rename the URL be sure to check the old URL 301 redirects to the new one! Từ khoá chính không xuất hiện trong URL của trang này. Nếu bạn quyết định đổi URL, hãy chắc chắn URL cũ sẽ được chuyển hướng đến trang mới! Details

The focus keyword does not appear in the %1$sURL%2$s for this page. If you decide to rename the URL be sure to check the old URL 301 redirects to the new one!

Từ khoá chính không xuất hiện trong URL của trang này. Nếu bạn quyết định đổi URL, hãy chắc chắn URL cũ sẽ được chuyển hướng đến trang mới!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag
Date added:
2017-10-06 08:43:46 GMT
Translated by:
Nguyen Thinh (tomcuacaghe)
References:
Priority:
normal
More links:
You've %1$snever used this focus keyword before%2$s, very good. Bạn chưa bao giờ sử dụng từ khoá chính này trước đây, rất tốt. Details

You've %1$snever used this focus keyword before%2$s, very good.

Bạn chưa bao giờ sử dụng từ khoá chính này trước đây, rất tốt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-15 07:38:49 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
No %1$sfocus keyword%2$s was set for this page. If you do not set a focus keyword, no score can be calculated. Không có từ khoá chính nào được đặt cho trang này. Nếu bạn không đặt từ khoá chính, không có điểm số nào được tính. Details

No %1$sfocus keyword%2$s was set for this page. If you do not set a focus keyword, no score can be calculated.

Không có từ khoá chính nào được đặt cho trang này. Nếu bạn không đặt từ khoá chính, không có điểm số nào được tính.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Translators: %1$s expands to a link on yoast.com, %2$s expands to the anchor end tag.
Date added:
2018-05-15 06:39:17 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Focus keyword not set. Từ khoá chính chưa được xác định. Details

Focus keyword not set.

Từ khoá chính chưa được xác định.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-21 15:00:34 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
Focus KW Từ khoá chính Details

Focus KW

Từ khoá chính

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-15 06:39:25 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
References:
Priority:
normal
More links:
Meta Desc. Thẻ mô tả. Details

Meta Desc.

Thẻ mô tả.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 08:51:57 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority:
normal
More links:
1 72 73 74 75 76 81
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar