WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All (98) Untranslated (2) Waiting (34) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast SEO Plugin để tối ưu hóa. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast SEO Plugin để tối ưu hóa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2018-05-15 08:41:32 GMT
Translated by:
radionu
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
high
More links:
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-02-22 03:31:08 GMT
Translated by:
datanhlg
Priority:
high
More links:
Fixes a bug where the Chrome or Opera browser tab would crash on Windows when a Polish text contains sentences in passive voice. Sửa lỗi tab trình duyệt Chrome hoặc Opera sụp đổ trên Windows khi 1 văn bản tiếng Ba Lan chứa câu ở thể bị động. Details

Fixes a bug where the Chrome or Opera browser tab would crash on Windows when a Polish text contains sentences in passive voice.

Sửa lỗi tab trình duyệt Chrome hoặc Opera sụp đổ trên Windows khi 1 văn bản tiếng Ba Lan chứa câu ở thể bị động.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 13:27:31 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a fatal error on the Term and Post edit pages when the server is running on PHP 5.2. Sửa lỗi nghiêm trọng ở trang sửa bài viết và phân loại khi máy chủ chạy PHP 5.2. Details

Fixes a fatal error on the Term and Post edit pages when the server is running on PHP 5.2.

Sửa lỗi nghiêm trọng ở trang sửa bài viết và phân loại khi máy chủ chạy PHP 5.2.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 13:39:23 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where switching off the SEO analysis would stop the readability analysis from loading. Sửa lỗi khi tắt phân tích SEO sẽ ngừng tải phân tích độ dễ đọc. Details

Fixes a bug where switching off the SEO analysis would stop the readability analysis from loading.

Sửa lỗi khi tắt phân tích SEO sẽ ngừng tải phân tích độ dễ đọc.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:25:10 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the readability analysis would not show the correct scores for cornerstone content. Sửa lỗi phân tích độ dễ đọc không hiện điểm chính xác cho nội dung cốt lõi. Details

Fixes a bug where the readability analysis would not show the correct scores for cornerstone content.

Sửa lỗi phân tích độ dễ đọc không hiện điểm chính xác cho nội dung cốt lõi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:24:37 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the Gutenberg editor in the Classic Editor plugin would crash when the primary category picker was loaded. If something goes wrong in the primary category picker, it now shows a notification, instead of making the entire editor crash. Sửa lỗi trình soạn thảo Gutenberg trong plugin Classic Editor sụp đổ khi bộ chọn chuyên mục chính được tải. Nếu có gì không đúng trong bộ chọn chuyên mục chính, nó lập tức hiện 1 thông báo, thay vì làm toàn bộ trình soạn thảo sụp đổ. Details

Fixes a bug where the Gutenberg editor in the Classic Editor plugin would crash when the primary category picker was loaded. If something goes wrong in the primary category picker, it now shows a notification, instead of making the entire editor crash.

Sửa lỗi trình soạn thảo Gutenberg trong plugin Classic Editor sụp đổ khi bộ chọn chuyên mục chính được tải. Nếu có gì không đúng trong bộ chọn chuyên mục chính, nó lập tức hiện 1 thông báo, thay vì làm toàn bộ trình soạn thảo sụp đổ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:33:57 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the value of the primary category snippet variable in the classic editor wouldn't change when the primary category was changed. Sửa lỗi biến trích đoạn chuyên mục chính trong trình soạn thảo cơ bản không đổi khi chuyên mục chính đã thay đổi. Details

Fixes a bug where the value of the primary category snippet variable in the classic editor wouldn't change when the primary category was changed.

Sửa lỗi biến trích đoạn chuyên mục chính trong trình soạn thảo cơ bản không đổi khi chuyên mục chính đã thay đổi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:47:28 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where a non-existing dependency was requested on the Search Appearance settings page. Sửa lỗi 1 gói phụ thuộc không tồn tại được yêu cầu trong Trang cài đặt Giao diện Tìm kiếm. Details

Fixes a bug where a non-existing dependency was requested on the Search Appearance settings page.

Sửa lỗi 1 gói phụ thuộc không tồn tại được yêu cầu trong Trang cài đặt Giao diện Tìm kiếm.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:51:38 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where snippet variables in the Twitter card title and description wouldn't be properly replaced. Sửa lỗi biến trích đoạn trong thẻ tiêu đề và mô tả Twitter không được thay thế đúng. Details

Fixes a bug where snippet variables in the Twitter card title and description wouldn't be properly replaced.

Sửa lỗi biến trích đoạn trong thẻ tiêu đề và mô tả Twitter không được thay thế đúng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 14:53:41 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the Yoast SEO network admin menu and admin bar menu would appear when the plugin was only active for the main site, and not for the entire network. Sửa lỗi thanh menu admin và menu admin hệ thống Yoast SEO xuất hiện chỉ khi plugin kích hoạt cho trang web chính, và không phải toàn bộ hệ thống. Details

Fixes a bug where the Yoast SEO network admin menu and admin bar menu would appear when the plugin was only active for the main site, and not for the entire network.

Sửa lỗi thanh menu admin và menu admin hệ thống Yoast SEO xuất hiện chỉ khi plugin kích hoạt cho trang web chính, và không phải toàn bộ hệ thống.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 15:01:20 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the OpenGraph image wouldn't show correctly for the frontpage in a few situations. Props to <a href="https://github.com/mt8">@mt8</a> for the solution direction. Sửa lỗi ảnh OpenGraph không hiện đúng trên trang đầu trong 1 vài trường hợp. Đề nghị <a href="https://github.com/mt8">@mt8</a> cho hướng dẫn giải pháp. Details

Fixes a bug where the OpenGraph image wouldn't show correctly for the frontpage in a few situations. Props to <a href="https://github.com/mt8">@mt8</a> for the solution direction.

Sửa lỗi ảnh OpenGraph không hiện đúng trên trang đầu trong 1 vài trường hợp. Đề nghị <a href="https://github.com/mt8">@mt8</a> cho hướng dẫn giải pháp.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 15:08:32 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug with incorrect zooming on older iPhones within the installation wizard. Sửa lỗi thu phóng không chính xác trong hỗ trợ cài đặt trên iPhones cũ. Details

Fixes a bug with incorrect zooming on older iPhones within the installation wizard.

Sửa lỗi thu phóng không chính xác trong hỗ trợ cài đặt trên iPhones cũ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 15:10:23 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where the user input would trigger an analysis every time. Sửa lỗi mỗi lần người dùng nhập sẽ kích hoạt phân tích. Details

Fixes a bug where the user input would trigger an analysis every time.

Sửa lỗi mỗi lần người dùng nhập sẽ kích hoạt phân tích.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 15:11:56 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
Fixes a bug where changing the WordPress slug would not correctly update the snippet editor. Sửa lỗi thay đổi WordPress slug không cập nhật chính xác trình soạn thảo trích đoạn. Details

Fixes a bug where changing the WordPress slug would not correctly update the snippet editor.

Sửa lỗi thay đổi WordPress slug không cập nhật chính xác trình soạn thảo trích đoạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-09-23 15:13:26 GMT
Translated by:
vdhan
Priority:
normal
More links:
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar