WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All (73) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast SEO Plugin để tối ưu hóa. Details

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast SEO Plugin để tối ưu hóa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2018-05-15 08:41:32 GMT
Translated by:
radionu
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
high
More links:
Yoast SEO Yoast SEO Details

Yoast SEO

Yoast SEO

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-02-22 03:31:08 GMT
Translated by:
datanhlg
Priority:
high
More links:
Bugfixes: * Fixes a bug where the auto-generating of the slug did not work as expected due to persisting of the post name too agressively. Sửa lỗi: * Sửa lỗi việc tạo tự động của slug không hoạt động như mong đợi do tên của bài viết giữ nguyên quá cứng nhắc. Details

Bugfixes: * Fixes a bug where the auto-generating of the slug did not work as expected due to persisting of the post name too agressively.

Sửa lỗi: * Sửa lỗi việc tạo tự động của slug không hoạt động như mong đợi do tên của bài viết giữ nguyên quá cứng nhắc.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-17 04:31:37 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Bugfixes: * Fixes a bug where images with specific aspect ratios where removed from OpenGraph consideration. This was causing unexpected results with Facebook sharing. The aspect ratio check has been removed completely. * Fixes a bug where sentences ending in multiple sentence marks, exclamation marks or ellipses were treated as multiple sentences. * Fixes a bug where attempting to get Yoast SEO options in multi-site, would result in wrong values being returned. * Fixes a bug where the sitemap styling could not be loaded when the Site domain differs from the Admin domain. * Fixes a bug where the admin bar still used old copy: Dashboard has been renamed to General. Sủa lỗi: * Sửa một lỗi trong đó các hình ảnh có tỷ lệ khung hình cụ thể được loại bỏ khỏi OpenGraph. Điều này đã gây ra những kết quả không mong muốn khi chia sẻ trên Facebook. Kiểm tra tỷ lệ cỡ ảnh đã được xóa hoàn toàn. * Sửa lỗi khi câu kết thúc bằng nhiều dấu chấm câu, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng được coi là nhiều câu. * Sửa lỗi khi cố gắng để có được tùy chọn Yoast SEO trong nhiều trang web, sẽ được trả về các giá trị sai. * Sửa một lỗi khi styling của sitemap không thể tải được so tên miền của trang khác với tên miền quản trị. * Sửa lỗi mà thanh quản trị vẫn sử dụng bản sao cũ: Trang tổng quan đã được đổi tên thành Chung. Details

Bugfixes: * Fixes a bug where images with specific aspect ratios where removed from OpenGraph consideration. This was causing unexpected results with Facebook sharing. The aspect ratio check has been removed completely. * Fixes a bug where sentences ending in multiple sentence marks, exclamation marks or ellipses were treated as multiple sentences. * Fixes a bug where attempting to get Yoast SEO options in multi-site, would result in wrong values being returned. * Fixes a bug where the sitemap styling could not be loaded when the Site domain differs from the Admin domain. * Fixes a bug where the admin bar still used old copy: Dashboard has been renamed to General.

Sủa lỗi: * Sửa một lỗi trong đó các hình ảnh có tỷ lệ khung hình cụ thể được loại bỏ khỏi OpenGraph. Điều này đã gây ra những kết quả không mong muốn khi chia sẻ trên Facebook. Kiểm tra tỷ lệ cỡ ảnh đã được xóa hoàn toàn. * Sửa lỗi khi câu kết thúc bằng nhiều dấu chấm câu, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng được coi là nhiều câu. * Sửa lỗi khi cố gắng để có được tùy chọn Yoast SEO trong nhiều trang web, sẽ được trả về các giá trị sai. * Sửa một lỗi khi styling của sitemap không thể tải được so tên miền của trang khác với tên miền quản trị. * Sửa lỗi mà thanh quản trị vẫn sử dụng bản sao cũ: Trang tổng quan đã được đổi tên thành Chung.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-17 04:35:07 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Enhancements: * Adds readability analysis for Russian. * Improves accessibility. Cải tiến: * Thêm phân tích khả năng đọc cho tiếng Nga. * Cải thiện khả năng truy cập. Details

Enhancements: * Adds readability analysis for Russian. * Improves accessibility.

Cải tiến: * Thêm phân tích khả năng đọc cho tiếng Nga. * Cải thiện khả năng truy cập.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 11:29:46 GMT
Translated by:
Vy Spirit (zztalano1zz)
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Bugfixes: * Fixes automatic image size detection for OpenGraph images. When an image was used that was too large, we wouldn't output the <code>og:image</code> tag. That is now fixed. * Fixes a bug where portrait images where not allowed for the OpenGraph image. Sửa lỗi: * Sửa lỗi tự động phát hiện kích thước ảnh cho ảnh OpenGraph. Khi một ảnh được sử dụng quá to, chúng ta không thể hiển thị thẻ <code>og:image</code>. Lỗi này đã được sửa. * Sửa lỗi khi ảnh dạng đứng không được phép dùng cho ảnh OpenGraph. Details

Bugfixes: * Fixes automatic image size detection for OpenGraph images. When an image was used that was too large, we wouldn't output the <code>og:image</code> tag. That is now fixed. * Fixes a bug where portrait images where not allowed for the OpenGraph image.

Sửa lỗi: * Sửa lỗi tự động phát hiện kích thước ảnh cho ảnh OpenGraph. Khi một ảnh được sử dụng quá to, chúng ta không thể hiển thị thẻ <code>og:image</code>. Lỗi này đã được sửa. * Sửa lỗi khi ảnh dạng đứng không được phép dùng cho ảnh OpenGraph.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 09:02:51 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Bugfixes: * Re-adds <code>wpseo_opengraph_image_size</code> filter. This will completely override any automatic size determination our code does. This filter now also applies to all ways an <code>og:image</code> can be determined: In the content, as a featured image or as set in our Facebook image setting. * Fixes an unintended backwards incompatible change which caused "Warning: Illegal string offset ‘url’ in". * Fixes an unintended change which caused SVGs to be included in consideration for the <code>og:image</code> tag. SVG images are not allowed by Facebook, so these should never be used in the <code>og:image</code> tag. Sửa lỗi: * Thêm lại bộ lọc <code>wpseo_opengraph_image_size</code>. Việc này sẽ thay thế toàn bộ bất cứ tác vụ quyết định kích thước tự động nào mà mã nguồn của chúng tôi thực hiện. Bộ lọc này cũng cung cấp tất cả các cách mà thẻ <code>og:image</code> có thể được chỉ định: Trong nội dung, ví dụ ảnh đại diện hoặc được thiết lập trong cài đặt ảnh Facebook của chúng tôi. * Sửa lỗi tương thích ngược không mong muốn gây "Cảnh báo: chuỗi không hợp lệ trong ‘url’ ". * Sửa một thay đồi ngoài mong muốn gây lỗi cho ảnh định dạng SVG có thể bao gồm trong việc xem xét với thẻ <code>og:image</code>. Ảnh SVG không được phép dùng cho Facebook, vì thế không bao giờ nên dùng trong thẻ <code>og:image</code>. Details

Bugfixes: * Re-adds <code>wpseo_opengraph_image_size</code> filter. This will completely override any automatic size determination our code does. This filter now also applies to all ways an <code>og:image</code> can be determined: In the content, as a featured image or as set in our Facebook image setting. * Fixes an unintended backwards incompatible change which caused "Warning: Illegal string offset ‘url’ in". * Fixes an unintended change which caused SVGs to be included in consideration for the <code>og:image</code> tag. SVG images are not allowed by Facebook, so these should never be used in the <code>og:image</code> tag.

Sửa lỗi: * Thêm lại bộ lọc <code>wpseo_opengraph_image_size</code>. Việc này sẽ thay thế toàn bộ bất cứ tác vụ quyết định kích thước tự động nào mà mã nguồn của chúng tôi thực hiện. Bộ lọc này cũng cung cấp tất cả các cách mà thẻ <code>og:image</code> có thể được chỉ định: Trong nội dung, ví dụ ảnh đại diện hoặc được thiết lập trong cài đặt ảnh Facebook của chúng tôi. * Sửa lỗi tương thích ngược không mong muốn gây "Cảnh báo: chuỗi không hợp lệ trong ‘url’ ". * Sửa một thay đồi ngoài mong muốn gây lỗi cho ảnh định dạng SVG có thể bao gồm trong việc xem xét với thẻ <code>og:image</code>. Ảnh SVG không được phép dùng cho Facebook, vì thế không bao giờ nên dùng trong thẻ <code>og:image</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 09:09:29 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Enhancements: * Adds OpenGraph image dimension-meta tags for more images. * Excludes images from being used in OpenGraph meta tags, if the image is larger than 2MB. * Adds caching for images found in a post to reduce load. * Adds image alt tag to the OpenGraph output, using the meta tag <code>og:image:alt</code>. * Adds the <code>is_post_type_viewable</code> WordPress function to improve support for the <code>wpseo_accessible_post_types</code> filters. Các cải tiến: * Thêm thẻ meta kích cỡ ảnh OpenGraph cho nhiều ảnh hơn. * Loại trừ những ảnh đã được dùng trong các thẻ meta OpenGraph, nếu ảnh lớn hơn 2MB. * Thêm tính năng bộ nhớ đệm cho ảnh được tìm thấy trong bài viết để giảm tải trang. * Thêm thẻ alt của ảnh hiển thị OpenGraph, sử dụng thẻ meta <code>og:image:alt</code>. * Thêm tính năng <code>is_post_type_viewable</code> của WordPress để cải tiến hỗ trợ cho bộ lọc <code>wpseo_accessible_post_types</code>. Details

Enhancements: * Adds OpenGraph image dimension-meta tags for more images. * Excludes images from being used in OpenGraph meta tags, if the image is larger than 2MB. * Adds caching for images found in a post to reduce load. * Adds image alt tag to the OpenGraph output, using the meta tag <code>og:image:alt</code>. * Adds the <code>is_post_type_viewable</code> WordPress function to improve support for the <code>wpseo_accessible_post_types</code> filters.

Các cải tiến: * Thêm thẻ meta kích cỡ ảnh OpenGraph cho nhiều ảnh hơn. * Loại trừ những ảnh đã được dùng trong các thẻ meta OpenGraph, nếu ảnh lớn hơn 2MB. * Thêm tính năng bộ nhớ đệm cho ảnh được tìm thấy trong bài viết để giảm tải trang. * Thêm thẻ alt của ảnh hiển thị OpenGraph, sử dụng thẻ meta <code>og:image:alt</code>. * Thêm tính năng <code>is_post_type_viewable</code> của WordPress để cải tiến hỗ trợ cho bộ lọc <code>wpseo_accessible_post_types</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 09:47:21 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Other: * Introduces a message, warning about dropping of PHP 5.2 support in an upcoming version. * Alters the configuration service text in the Configuration Wizard when a user is already running Yoast SEO Premium. Previously the text contained a reference to getting a bundled copy of Premium, even if the user was already running Premium. Khác: * Một thông điệp mới, cảnh báo về ngưng hỗ trợ PHP 5.2 trong những phiên bản sắp tới. * Thay đổi văn bản dịch vụ cấu hình trong Trình Hướng dẫn Cài đặt khi một người dùng đã chạy Yoast SEO trả phí. Trước đây văn bản chứa một lời chào mua bản trả phí, ngay cả khi người dùng đã dùng bản này. Details

Other: * Introduces a message, warning about dropping of PHP 5.2 support in an upcoming version. * Alters the configuration service text in the Configuration Wizard when a user is already running Yoast SEO Premium. Previously the text contained a reference to getting a bundled copy of Premium, even if the user was already running Premium.

Khác: * Một thông điệp mới, cảnh báo về ngưng hỗ trợ PHP 5.2 trong những phiên bản sắp tới. * Thay đổi văn bản dịch vụ cấu hình trong Trình Hướng dẫn Cài đặt khi một người dùng đã chạy Yoast SEO trả phí. Trước đây văn bản chứa một lời chào mua bản trả phí, ngay cả khi người dùng đã dùng bản này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 09:38:55 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Bugfixes: * Fixes a bug where a non-array value causes a fatal error when <code>cron_schedules</code> filter has been executed. * Fixes a bug where not all database tables were removed when a subsite was deleted in a multisite environment. * Fixes a bug where deleting multiple posts might cause performance issues. Props to <a href="https://github.com/abolfazl-moeini">Moeini</a>. Sửa lỗi: * Sửa một lỗi giá trị không thuộc kiểu mảng gây lỗi nghiêm trọng khi bộ lọc <code>cron_schedules</code> được sử dụng. * Sửa một lỗi khi tất cả các bảng cơ sở dữ liệu bị xóa của một trang phụ bị xóa trong môi trường multisite. * Sửa một lỗi khi xóa nhiều bài viết có thể gây các vấn đề đến hoạt động của web. Cảm ơn đóng góp của <a href="https://github.com/abolfazl-moeini">Moeini</a>. Details

Bugfixes: * Fixes a bug where a non-array value causes a fatal error when <code>cron_schedules</code> filter has been executed. * Fixes a bug where not all database tables were removed when a subsite was deleted in a multisite environment. * Fixes a bug where deleting multiple posts might cause performance issues. Props to <a href="https://github.com/abolfazl-moeini">Moeini</a>.

Sửa lỗi: * Sửa một lỗi giá trị không thuộc kiểu mảng gây lỗi nghiêm trọng khi bộ lọc <code>cron_schedules</code> được sử dụng. * Sửa một lỗi khi tất cả các bảng cơ sở dữ liệu bị xóa của một trang phụ bị xóa trong môi trường multisite. * Sửa một lỗi khi xóa nhiều bài viết có thể gây các vấn đề đến hoạt động của web. Cảm ơn đóng góp của <a href="https://github.com/abolfazl-moeini">Moeini</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 09:42:44 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
For more info on search engine optimization, check out the following: Thêm thông tin về tối ưu máy tìm kiếm, hãy tham khảo sau đây: Details

For more info on search engine optimization, check out the following:

Thêm thông tin về tối ưu máy tìm kiếm, hãy tham khảo sau đây:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-05-15 08:41:58 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
For the changelog of earlier versions, please refer to https://yoa.st/yoast-seo-changelog Để xem thông tin thay đổi của những phiên bản trước, vui lòng truy cập https://yoa.st/yoast-seo-changelog Details

For the changelog of earlier versions, please refer to https://yoa.st/yoast-seo-changelog

Để xem thông tin thay đổi của những phiên bản trước, vui lòng truy cập https://yoa.st/yoast-seo-changelog

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-05-15 08:42:47 GMT
Translated by:
hieuthanh1908
Approved by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Control over which features you want to use. Quản lý những tính năng mà bạn muốn sử dụng. Details

Control over which features you want to use.

Quản lý những tính năng mà bạn muốn sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-05-15 08:42:53 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Overview of site-wide SEO problems and possible improvements. Xem qua những vấn đề SEO toàn trang và những cải tiến khả dụng. Details

Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.

Xem qua những vấn đề SEO toàn trang và những cải tiến khả dụng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2018-05-15 08:43:02 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed. Các báo cáo lỗi của Yoast SEO <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">được khuyến khích trên GitHub</a>. Vui lòng lưu ý GitHub không phải diễn đàn hỗ trợ, và các vấn đề không được đánh giá là lỗi sẽ bị đóng. Details

Bug reports for Yoast SEO are <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">welcomed on GitHub</a>. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

Các báo cáo lỗi của Yoast SEO <a href="https://github.com/Yoast/wordpress-seo">được khuyến khích trên GitHub</a>. Vui lòng lưu ý GitHub không phải diễn đàn hỗ trợ, và các vấn đề không được đánh giá là lỗi sẽ bị đóng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-05-15 08:43:11 GMT
Translated by:
Brave Nguyen (bravenguyen87)
Priority:
normal
More links:
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar