WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Galician

Filter ↓ Sort ↓ All (156) Translated (54) Untranslated (81) Waiting (0) Fuzzy (21) Warnings (0) Current Filter (19)
1 2
Prio Original string Translation
In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your <code>functions.php</code> file. Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: <code>[wpseo_breadcrumb]</code> Na maioría dos temas que non son WooTheme, este fragmento de código non debe agregarse ao seu arquivo <code>functions.php</code>. Alternativamente, pode agregar manualmente o código abreviado do roteiro de exploración a publicacións ou páxinas individuais: <code>[wpseo_ breadcrumb]</code> Details
In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your <code>functions.php</code> file. Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: <code>[wpseo_breadcrumb]</code>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Common places where you could place your breadcrumbs are inside your <code>single.php</code> and/or <code>page.php</code> file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in <code>header.php</code> at the very end. Os lugares comúns onde podería colocar as súas faragullas de pan están dentro do seu arquivo <code>single. php</code> e/ou <code>page.php</code> xusto encima do título da páxina. Outra opción que o fai realmente fácil nalgúns temas é simplemente pegar o código en <code>header.php</code> ao final. Details
Common places where you could place your breadcrumbs are inside your <code>single.php</code> and/or <code>page.php</code> file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in <code>header.php</code> at the very end.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
To implement the <a href="https://yoa.st/3qw">breadcrumbs</a> function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup. Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement: Para implementar a función [breadcrumbs] https://yoa.st/3qw) en Yoast SEO, deberá editar o seu tema. Recomendamos que antes de calquera edición dos arquivos de tema, realícese unha copia de seguridade. O seu provedor de host pode axudalo a realizar unha copia de seguridade. Copie o seguinte código no seu tema onde desexa que estean as faragullas de pan. Se non está seguro, deberá experimentar coa localización: Details
To implement the <a href="https://yoa.st/3qw">breadcrumbs</a> function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup. Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
It is straightforward to add your website to Google Search Console. 1. Create a Google Search Console account and login into your account. 2. Click ‘Add a property’ under the search drop-down. 3. Enter your website URL in the box and click ‘Continue’. 4. Click the arrow next to ‘HTML tag’ to expand the option. 5. Copy the meta tag. 6. Log in to your WordPress website. 7. Click on ‘SEO’ in the dashboard. 8. Click on ‘General’. 9. Click on the ‘Webmaster Toolstab. 10. Paste the code in the Google field and clickSave Changes’. 11. Go back to Google Search Console and click ‘Verify’. É fácil agregar o seu sitio web a Google Search Console. 1. Cre unha conta de Google Search Console e inicie sesión na súa conta. 1. Faga clic en "Agregar unha propiedade" no menú despregable de procura. 1. Ingrese a URL do seu sitio web no cadro e faga clic en "Continuar". 1. Faga clic na frecha xunto a "Etiqueta HTML" para expandir a opción. 1. Copie a metaetiqueta. 1. Inicie sesión no seu sitio web de WordPress. 1. Faga clic en "SEO" no panel de control. 1. Faga clic en "Xeneral". 1. Faga clic na pestana "Ferramentas para webmasters". 1. Pegue o código no campo de Google e faga clic en "Gardar cambios". 1. Volva a Google Search Console e faga clic en "Verificar". Details
It is straightforward to add your website to Google Search Console. 1. Create a Google Search Console account and login into your account. 2. Click ‘Add a property’ under the search drop-down. 3. Enter your website URL in the box and click ‘Continue’. 4. Click the arrow next to ‘HTML tag’ to expand the option. 5. Copy the meta tag. 6. Log in to your WordPress website. 7. Click on ‘SEO’ in the dashboard. 8. Click on ‘General’. 9. Click on the ‘Webmaster Toolstab. 10. Paste the code in the Google field and clickSave Changes’. 11. Go back to Google Search Console and click ‘Verify’.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Oh, don't forget: our <strong><a href="https://yoa.st/3ri">Yoast Academy</a></strong> is for all entrepreneurs, bloggers, and anyone who wants to learn more about optimizing websites, improving your WordPress SEO, and if you want to take your content to the next level! Ah, e non o esquezan: a nosa <strong><a href="https://yoa.st/3ri">Yoast Academy</a></strong> é para todos os donos de negocios, blogueiros e todos os demais que quere aprender máis sobre a optimización de sitios web, mellorar o SEO de WordPress e levar o seu contido en liña ao seguinte nivel. Details
Oh, don't forget: our <strong><a href="https://yoa.st/3ri">Yoast Academy</a></strong> is for all entrepreneurs, bloggers, and anyone who wants to learn more about optimizing websites, improving your WordPress SEO, and if you want to take your content to the next level!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Did you know that <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> contains a lot of extra features: Sabías que o <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> tamén ten varias características adicionais: Details
Did you know that <a href="https://yoa.st/1v8">Yoast SEO Premium</a> contains a lot of extra features:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Yoast’s mission is <strong>SEO for Everyone</strong>. Our plugin’s users range from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet. Como a misión de Yoast é <strong>SEO para todos</strong>, os usuarios do plugin van dende a panadería á volta da esquina ata algúns dos sitios máis populares do planeta. Details
Yoast’s mission is <strong>SEO for Everyone</strong>. Our plugin’s users range from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-08 21:18:18 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Also follow Yoast on <a href="https://facebook.com/yoast">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/yoast/">Instagram</a> &amp; <a href="https://twitter.com/yoast">Twitter</a>. Segue a Yoast en <a href="https://facebook.com/yoast">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/yoast/">Instagram</a> &amp; <a href="https://twitter.com/yoast">Twitter</a>. Details
Also follow Yoast on <a href="https://facebook.com/yoast">Facebook</a>, <a href="https://www.instagram.com/yoast/">Instagram</a> &amp; <a href="https://twitter.com/yoast">Twitter</a>.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<strong><a href="https://yoa.st/3rh">WooCommerce SEO</a></strong> for all online shops that want to perform better in the search results and social media. <strong><a href="https://yoa.st/3rh">WooCommerce SEO</a></strong> para todas as tendas en liña que desexan obter mellores resultados nos motores de procura e nas plataformas sociais. Details
<strong><a href="https://yoa.st/3rh">WooCommerce SEO</a></strong> for all online shops that want to perform better in the search results and social media.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<strong><a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a></strong> ensures that Google understands what your video is about, increasing the chances of ranking in the video results. <strong><a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a></strong> para asegurarse de que Google entende de que tratase dun vídeo, aumentando así as posibilidades de clasificalo en resultados de vídeo. Details
<strong><a href="https://yoa.st/1uw">Yoast Video SEO</a></strong> ensures that Google understands what your video is about, increasing the chances of ranking in the video results.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<strong>Cornerstone content checks</strong> that point search engines to your most important pages. <strong>Verificacións do contido de Cornerstone</strong> para dirixir os motores de procura ás súas páxinas principais. Details
<strong>Cornerstone content checks</strong> that point search engines to your most important pages.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Translating your content to <strong>structured data</strong> where possible, to help search engines understand your website. Traduce o contido a datos estruturados cando sexa posible para axudar aos motores de busca a comprender o teu sitio web. Details
Translating your content to <strong>structured data</strong> where possible, to help search engines understand your website.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Tuning the engine of your website, so you can work on creating great content! Sintoniza o motor do teu sitio web para que poidas centrarte na creación de contidos excelentes. Details
Tuning the engine of your website, so you can work on creating great content!
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<strong>[Premium]</strong> The possibility to expand Yoast SEO with the <a href="https://yoa.st/1uv">News SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uw">Video SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uu">Local SEO</a> and <a href="https://yoa.st/3rh">WooCommerce SEO</a> extensions. <strong>[Premium]</strong>a capacidade de ampliar de Yoast SEO con <a href="https://yoa.st/1uv">Noticias SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uw">Video SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uu">SEO local</a> e <a href="https://yoa.st/3rh"> extensións SEO WooCommerce</a> . Details
<strong>[Premium]</strong> The possibility to expand Yoast SEO with the <a href="https://yoa.st/1uv">News SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uw">Video SEO</a>, <a href="https://yoa.st/1uu">Local SEO</a> and <a href="https://yoa.st/3rh">WooCommerce SEO</a> extensions.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<strong>[Premium]</strong> Showing you <strong>social previews</strong> to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter. <strong>[Premium]</strong> Ofrécelle vistas previas sociais para administrar a forma en que se comparte a súa páxina en redes sociais como Facebook e Twitter. Details
<strong>[Premium]</strong> Showing you <strong>social previews</strong> to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:23 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as