WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Galician

Filter ↓ Sort ↓ All (156) Translated (54) Untranslated (81) Waiting (0) Fuzzy (21) Warnings (0) Current Filter (68)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Mellora o SEO do teu WordPress: Escribe mellor contido e consegue un sitio WordPress completamente optimizado usando o plugin Yoast SEO. Details
Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-08 21:19:06 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
high
Your question has most likely been answered on our knowledge base: <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>. O máis probable é que a súa pregunta fose respondida na nosa base de coñecemento: <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>. Details
Your question has most likely been answered on our knowledge base: <a href="https://yoa.st/1va">kb.yoast.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
<a href="https://yoa.st/3r2">Read more on how to get support</a> <a href="https://yoa.st/3r2">Lea máis sobre como obter apoio</a> Details
<a href="https://yoa.st/3r2">Read more on how to get support</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
The plugins you buy at Yoast are called ‘premium plugins’ (even if Premium isn’t in its name) and include a complete year of free updates and premium support. This means you can contact our support team if you have any questions about that plugin. Os plugins que compras en Yoast chámanse "plugins premium" (aínda que Premium non estea no seu nome) e inclúen un ano completo de actualizacións gratuítas e soporte premium. Isto significa que podes contactar co noso equipo de asistencia se tes algunha dúbida sobre ese plugin. Details
The plugins you buy at Yoast are called ‘premium plugins’ (even if Premium isn’t in its name) and include a complete year of free updates and premium support. This means you can contact our support team if you have any questions about that plugin.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-08 21:18:18 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
As our free plugin is used by millions of people worldwide, we cannot offer you all one on one support. If you have trouble with the Yoast SEO for WordPress plugin, you can get help on the support forums here at <a href="https://wordpress.org/support/plugin/wordpress-seo/">wordpress.org</a> or by checking out or knowledge base at <a href="https://yoa.st/3r1">kb.yoast.com</a>. Como o noso plugin gratuíto é utilizado por millóns de persoas en todo o mundo, non podemos ofrecerlle todo nun só soporte. Se ten problemas co plugin Yoast SEO para WordPress, pode obter axuda nos foros de soporte aquí<a href="https://wordpress.org/support/plugin/wordpress-seo/">wordpress.org</a> ou botando unha ollada á base de coñecemento en<a href="https://yoa.st/3r1">kb.yoast.com</a>. Details
As our free plugin is used by millions of people worldwide, we cannot offer you all one on one support. If you have trouble with the Yoast SEO for WordPress plugin, you can get help on the support forums here at <a href="https://wordpress.org/support/plugin/wordpress-seo/">wordpress.org</a> or by checking out or knowledge base at <a href="https://yoa.st/3r1">kb.yoast.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-08 21:18:18 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Yoast SEO is updated every two weeks. If you want to know why, please read <a href="https://yoa.st/3q-">this post on why we release every two weeks</a>! SEO Yoast actualízase cada dúas semanas. Se queres saber por que, lea <a href="https://yoa.st/3q-">esta publicación sobre por que nos lanzamos cada dúas semanas</a>! Details
Yoast SEO is updated every two weeks. If you want to know why, please read <a href="https://yoa.st/3q-">this post on why we release every two weeks</a>!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
You can <a href="https://yoa.st/3qz">read more here on how to solve the issue with the wrong description</a>. Pode <a href="https://yoa.st/3qz">ler máis aquí sobre como resolver o problema coa descrición incorrecta</a>. Details
You can <a href="https://yoa.st/3qz">read more here on how to solve the issue with the wrong description</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Possible causes could be: 1. wrong description in code 2. Google cache is outdated 3. Search term manipulation 4. Google ignored the meta description As posibles causas poden ser: 1. Descrición incorrecta no código 2. O caché de Google está desactualizado 3. Manipulación de termos de procura 4. Google ignorou métaa descrición Details
Possible causes could be: 1. wrong description in code 2. Google cache is outdated 3. Search term manipulation 4. Google ignored the meta description
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet. Se elaboraches boas descricións meta para as túas publicacións no blog, nada é máis molesto que Google mostre outra descrición completa para o teu sitio no fragmento de resultados. Details
If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Read more about how to do this in this guide</a>. Yoast SEO ofrece múltiples opcións para configurar unha URL ou grupo de URLs a noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Lea máis sobre como facelo nesta guía</a>. Details
Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. <a href="https://yoa.st/3qy/">Read more about how to do this in this guide</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your <code>functions.php</code> file. Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: <code>[wpseo_breadcrumb]</code> Na maioría dos temas que non son WooTheme, este fragmento de código non debe agregarse ao seu arquivo <code>functions.php</code>. Alternativamente, pode agregar manualmente o código abreviado do roteiro de exploración a publicacións ou páxinas individuais: <code>[wpseo_ breadcrumb]</code> Details
In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your <code>functions.php</code> file. Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: <code>[wpseo_breadcrumb]</code>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
If you need more details or a step by step guide, read our <a href="https://yoa.st/3qx">Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs</a>. Se necesita máis detalles ou unha guía paso a paso, lea nosa<a href="https://yoa.st/3qx">Guía de implementación para faragullas de pan Yoast SEO</a> . Details
If you need more details or a step by step guide, read our <a href="https://yoa.st/3qx">Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-08 20:11:10 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
Common places where you could place your breadcrumbs are inside your <code>single.php</code> and/or <code>page.php</code> file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in <code>header.php</code> at the very end. Os lugares comúns onde podería colocar as súas faragullas de pan están dentro do seu arquivo <code>single. php</code> e/ou <code>page.php</code> xusto encima do título da páxina. Outra opción que o fai realmente fácil nalgúns temas é simplemente pegar o código en <code>header.php</code> ao final. Details
Common places where you could place your breadcrumbs are inside your <code>single.php</code> and/or <code>page.php</code> file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in <code>header.php</code> at the very end.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
To implement the <a href="https://yoa.st/3qw">breadcrumbs</a> function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup. Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement: Para implementar a función [breadcrumbs] https://yoa.st/3qw) en Yoast SEO, deberá editar o seu tema. Recomendamos que antes de calquera edición dos arquivos de tema, realícese unha copia de seguridade. O seu provedor de host pode axudalo a realizar unha copia de seguridade. Copie o seguinte código no seu tema onde desexa que estean as faragullas de pan. Se non está seguro, deberá experimentar coa localización: Details
To implement the <a href="https://yoa.st/3qw">breadcrumbs</a> function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup. Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>. Os pasos a continuación son unha solución temporal, xa que as edicións manuais realizadas nos arquivos de temas poden sobrescribirse con futuras actualizacións de temas. Póñase en contacto co desarrollador do tema para obter unha solución permanente. Escribimos un artigo sobre <a href="https://yoa.st/3qv"> importancia das faragullas de pan para SEO</a>. Details
The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the <a href="https://yoa.st/3qv">importance of breadcrumbs for SEO</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 21:12:22 GMT
Translated by:
Alfonso (jalfonsos)
Priority of the original:
normal
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as