WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese glossary

1 2 3 344
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
New payment methods can only be added during checkout. Please contact us if you require assistance. You have to log in to add a translation. Details

New payment methods can only be added during checkout. Please contact us if you require assistance.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Belarusian ruble (old) You have to log in to add a translation. Details

Belarusian ruble (old)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This key is invalid or has already been used. Please reset your password again if needed. Key nhập không đúng hoặc đã được sử dụng. Hãy khởi tạo lại mật khẩu một lần nữa nếu cần. Details

This key is invalid or has already been used. Please reset your password again if needed.

Key nhập không đúng hoặc đã được sử dụng. Hãy khởi tạo lại mật khẩu một lần nữa nếu cần.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-01 03:08:33 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customer invoice / Order details Hoá đơn / Thông tin đơn hàng Details

Customer invoice / Order details

Hoá đơn / Thông tin đơn hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-01 03:08:06 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
End date of sale price, as GMT. Ngày kết thúc giảm giá, theo GMT. Details

End date of sale price, as GMT.

Ngày kết thúc giảm giá, theo GMT.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-01 03:08:46 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Define if the variation is visible on the product's page. Xác định nếu biến hiển thị trong trang sản phẩm. Details

Define if the variation is visible on the product's page.

Xác định nếu biến hiển thị trong trang sản phẩm.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-01 03:09:00 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email invoice / order details to customer Gửi email hoá đơn/thông tin đơn hàng tới khách Details

Email invoice / order details to customer

Gửi email hoá đơn/thông tin đơn hàng tới khách

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-01 03:09:16 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your order details Chi tiết đơn hàng của bạn Details

Your order details

Chi tiết đơn hàng của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 12:20:02 GMT
Translated by:
hungdlu
Approved by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resend new order notification Gửi lại thông báo đơn hàng mới Details

Resend new order notification

Gửi lại thông báo đơn hàng mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 15:37:36 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically calculate and charge the correct rate of tax for each time a customer checks out. If toggled on, WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you. Tự động tính toán và cộng thêm mức thuế cho mỗi lần khách hàng thanh toán. Nếu bật, WooCommerce Services và Jetpack được cài đặt và kích hoạt cho bạn. Details

Automatically calculate and charge the correct rate of tax for each time a customer checks out. If toggled on, WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you.

Tự động tính toán và cộng thêm mức thuế cho mỗi lần khách hàng thanh toán. Nếu bật, WooCommerce Services và Jetpack được cài đặt và kích hoạt cho bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 15:38:42 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automated Taxes (powered by WooCommerce Services) Tính thuế tự động (được hỗ trợ bởi WooCommerce Services) Details

Automated Taxes (powered by WooCommerce Services)

Tính thuế tự động (được hỗ trợ bởi WooCommerce Services)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 12:31:39 GMT
Translated by:
hungdlu
Approved by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter your email address and we'll handle account creation. WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you. Nhập vào địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ lo việc tạo tài khoản. WooCommerce Services và Jetpack sẽ được cài đặt và kích hoạt cho bạn. Details

Enter your email address and we'll handle account creation. WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you.

Nhập vào địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ lo việc tạo tài khoản. WooCommerce Services và Jetpack sẽ được cài đặt và kích hoạt cho bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 12:31:19 GMT
Translated by:
hungdlu
Approved by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're all set up to ship anywhere in %1$s, and outside of it. We recommend using <strong>live rates</strong> (which are powered by our WooCommerce Services plugin and Jetpack) to get accurate %2$s shipping prices to cover the cost of order fulfillment. Bạn đã được thiết lập để vận chuyển bất cứ nơi nào ở %1$s và ngoài nước. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng <strong> tỷ giá trực tiếp</strong> (được hỗ trợ bởi plugin WooCommerce Services và Jetpack) để có được chính xác %2$s giá vận chuyển nhằm đảm bảo chi phí trọn vẹn đơn hàng. Details

You're all set up to ship anywhere in %1$s, and outside of it. We recommend using <strong>live rates</strong> (which are powered by our WooCommerce Services plugin and Jetpack) to get accurate %2$s shipping prices to cover the cost of order fulfillment.

Bạn đã được thiết lập để vận chuyển bất cứ nơi nào ở %1$s và ngoài nước. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng <strong> tỷ giá trực tiếp</strong> (được hỗ trợ bởi plugin WooCommerce Services và Jetpack) để có được chính xác %2$s giá vận chuyển nhằm đảm bảo chi phí trọn vẹn đơn hàng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s: country name including the 'the' prefix, %2$s: shipping carrier name
Date added:
2017-10-15 15:38:17 GMT
Translated by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you. WooCommerce Services và Jetpack sẽ được cài đặt và kích hoạt cho bạn. Details

WooCommerce Services and Jetpack will be installed and activated for you.

WooCommerce Services và Jetpack sẽ được cài đặt và kích hoạt cho bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 12:31:00 GMT
Translated by:
hungdlu
Approved by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Order updated and sent. Đơn hàng đã được cập nhật và gửi. Details

Order updated and sent.

Đơn hàng đã được cập nhật và gửi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-15 12:19:21 GMT
Translated by:
hungdlu
Approved by:
khoipro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 344
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar