WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Asturian

1 2 3 9
Filter ↓ Sort ↓ All (132) Untranslated (3) Waiting (129) Fuzzy (0) Warnings (1)
Prio Original string Translation
Keep paragraph tags in the Classic block and the Classic Editor Mbaj etiketa paragrafësh te blloku Klasik dhe te Përpunuesi Klasik Details
Keep paragraph tags in the Classic block and the Classic Editor
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
It is important that the exported file is not edited in any way. Është e rëndësishme që kartela e eksportuar të mos jetë ndryshuar në ndonjë mënyrë. Details
It is important that the exported file is not edited in any way.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/plugins/advanced-tinymce-configuration/ https://wordpress.org/plugins/advanced-tinymce-configuration/ Details
https://wordpress.org/plugins/advanced-tinymce-configuration/
Comment

URL to (localised) Advanced TinyMCE Configuration plugin.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
To keep the table more responsive please use percentage values when setting widths. Për ta mbajtur tabelën më reaguese, ju lutemi, përdorni vlera në përqindje, kur caktoni gjerësi. Details
To keep the table more responsive please use percentage values when setting widths.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
The advanced tabs allow setting of inline CSS styles on the table, each row, and each cell. They have fields for easier setting of border, border color and background color styles. Skedat e thelluara lejojnë të caktohen stile CSS të brendshëm për tabela, për çdo rresht, për çdo kuti. Ato përmbajnë fusha për caktim më të lehtë stilesh anësh, ngjyre anësh dhe ngjyre sfondi. Details
The advanced tabs allow setting of inline CSS styles on the table, each row, and each cell. They have fields for easier setting of border, border color and background color styles.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Show the advanced tabs in the table properties dialogs Shfaqi skedat e thelluara te dialogë vetish tabele Details
Show the advanced tabs in the table properties dialogs
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When disabled, pressing the tab key will jump outside the editor area. Kur është e çaktivizuar, shtypja e tastit Tab do t’ju hedhë jashtë fushës së përpunuesit. Details
When disabled, pressing the tab key will jump outside the editor area.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Jump to the next cell when pressing the tab key while editing a table Hidhuni te kutia pasuese, kur shtypni tastin Tab, teksa përpunohet një tabelë Details
Jump to the next cell when pressing the tab key while editing a table
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If the grid is disabled the number of rows and columns can be typed in the Insert Table dialog. Nëse rrjeta është e çaktivizuar, numri i rreshtave dhe shtyllave mund të shtypet te dialogu Futni Tabelë. Details
If the grid is disabled the number of rows and columns can be typed in the Insert Table dialog.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When inserting a table show a grid where the number of rows and columns can be selected by dragging with the mouse Kur futet një tabelë, shfaq një rrjetë te e cila numri i rreshtave dhe i shtyllave mund të përzgjidhet duke tërhequr me miun Details
When inserting a table show a grid where the number of rows and columns can be selected by dragging with the mouse
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
To set other default attributes or inline styles use the Advanced TinyMCE Configuration plugin. Që të caktoni atribute të tjerë parazgjedhje apo stile të brendshëm, përdorni shotjcën Formësim i Thelluar i TinyMCE-së. Details
To set other default attributes or inline styles use the Advanced TinyMCE Configuration plugin.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
This will add a border around the table unless it is overriden by your theme. Kjo do të shtojë një anë përreth tabelës, veç në u anashkaloftë kjo nga tema juaj. Details
This will add a border around the table unless it is overriden by your theme.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When inserting a table set the HTML border attribute to 1 Kur futet një tabelë, vendoseni atributin anë HTML si 1 Details
When inserting a table set the HTML border attribute to 1
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
This option does not affect inline styles on tables in existing posts. To reset table size or remove all formatting for the whole table please see the two buttons at the bottom of the Format menu. Kjo mundësi nuk prek stile të brendshëm në tabela te postime ekzistues. Që të ricaktoni madhësinë e tabelës apo të hiqni krejt formatimet nga një tabelë e tërë, ju lutemi, shihni dy butonat në fund të menusë Format. Details
This option does not affect inline styles on tables in existing posts. To reset table size or remove all formatting for the whole table please see the two buttons at the bottom of the Format menu.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Then the table, the rows and the cells can be resized by typing the size values in the advanced options tabs. Mandej tabela, rreshtat dhe kutitë mund të ripërmasohen duke shtypur vlera madhësie te skedat e mundësive të thelluara. Details
Then the table, the rows and the cells can be resized by typing the size values in the advanced options tabs.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-09 11:17:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 9
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar