WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

1 2 3 21
Filter ↓ Sort ↓ All (315) Untranslated (300)
Prio Original string Translation
Themes the WordPress login pages according to your theme. Themes các trang đăng nhập WordPress cho theme của bạn. Details

Themes the WordPress login pages according to your theme.

Themes các trang đăng nhập WordPress cho theme của bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Short description.
Date added:
2017-10-19 10:31:42 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
high
More links:
Theme My Login Chủ đề đăng nhập của tôi Details

Theme My Login

Chủ đề đăng nhập của tôi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Plugin name.
Date added:
2017-10-19 10:34:32 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
high
More links:
Hide admin bar checkbox on themed profiles when admin is disabled You have to log in to add a translation. Details

Hide admin bar checkbox on themed profiles when admin is disabled

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in changelog list item.
Priority:
normal
More links:
Introduce <code>tml_minimum_password_length</code> filter You have to log in to add a translation. Details

Introduce <code>tml_minimum_password_length</code> filter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in changelog list item.
Priority:
normal
More links:
Introduce <code>tml_enforce_private_site</code> filter You have to log in to add a translation. Details

Introduce <code>tml_enforce_private_site</code> filter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in changelog list item.
Priority:
normal
More links:
Add weak password confirmation checkbox to password reset form You have to log in to add a translation. Details

Add weak password confirmation checkbox to password reset form

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in changelog list item.
Priority:
normal
More links:
Installation Instructions You have to log in to add a translation. Details

Installation Instructions

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in faq header.
Priority:
normal
More links:
Please visit https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login. Vui lòng đăng nhâp tại https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login. Details

Please visit https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login.

Vui lòng đăng nhâp tại https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:32:20 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
The same way you would change the look of anything else on your site: CSS. Theme My Login uses it's own very basic stylesheet. You can copy this to your theme's directory and add additional styling there or simply add additional styling to your theme's stylesheet. Cũng giống như cách bạn sẽ thay đổi giao diện của bất cứ thứ gì khác trên trang web của bạn: CSS. Chủ đề Đăng nhập của tôi sử dụng bản định dạng rất cơ bản của riêng mình. Bạn có thể sao chép nó vào thư mục chủ đề của bạn và thêm kiểu dáng bổ sung ở đó hoặc đơn giản thêm kiểu dáng bổ sung vào biểu định kiểu của chủ đề. Details

The same way you would change the look of anything else on your site: CSS. Theme My Login uses it's own very basic stylesheet. You can copy this to your theme's directory and add additional styling there or simply add additional styling to your theme's stylesheet.

Cũng giống như cách bạn sẽ thay đổi giao diện của bất cứ thứ gì khác trên trang web của bạn: CSS. Chủ đề Đăng nhập của tôi sử dụng bản định dạng rất cơ bản của riêng mình. Bạn có thể sao chép nó vào thư mục chủ đề của bạn và thêm kiểu dáng bổ sung ở đó hoặc đơn giản thêm kiểu dáng bổ sung vào biểu định kiểu của chủ đề.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:33:13 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
This plugin themes the WordPress login, registration and forgot password pages according to your current theme. It creates a page to use in place of wp-login.php, using a page template from your theme. Also includes a widget for sidebar login. Plugin này chủ đề đăng nhập WordPress, đăng ký và quên mật khẩu trang theo chủ đề hiện tại của bạn.Nó tạo ra một trang để sử dụng tại nơi wp-login.php, sử dụng một mẫu trang từ chủ đề của bạn. Cũng bao gồm một widget cho đăng nhập bên . Details

This plugin themes the WordPress login, registration and forgot password pages according to your current theme. It creates a page to use in place of wp-login.php, using a page template from your theme. Also includes a widget for sidebar login.

Plugin này chủ đề đăng nhập WordPress, đăng ký và quên mật khẩu trang theo chủ đề hiện tại của bạn.Nó tạo ra một trang để sử dụng tại nơi wp-login.php, sử dụng một mẫu trang từ chủ đề của bạn. Cũng bao gồm một widget cho đăng nhập bên .

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:33:45 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
As of version 6.3, Theme My Login no longer ships with translation files. Translations will be available at http://translate.wordpress.org. Tính đến phiên bản 6.3, Chủ đề Đăng nhập của tôi không còn có các tệp dịch nữa. Bản dịch sẽ có tại http://translate.wordpress.org. Details

As of version 6.3, Theme My Login no longer ships with translation files. Translations will be available at http://translate.wordpress.org.

Tính đến phiên bản 6.3, Chủ đề Đăng nhập của tôi không còn có các tệp dịch nữa. Bản dịch sẽ có tại http://translate.wordpress.org.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:34:09 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
Visit yoursite.com/wp-login.php. Truy cập yoursite.com/wp-login.php. Details

Visit yoursite.com/wp-login.php.

Truy cập yoursite.com/wp-login.php.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:35:12 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
How do I obtain additional assistance? Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ thêm? Details

How do I obtain additional assistance?

Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ thêm?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:35:30 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
What happened to the language folder? Điều gì đã xảy ra với thư mục ngôn ngữ? Details

What happened to the language folder?

Điều gì đã xảy ra với thư mục ngôn ngữ?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:35:48 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
I can't get into my site! What do I do? Tôi không thể vào trang web của tôi! Tôi làm gì? Details

I can't get into my site! What do I do?

Tôi không thể vào trang web của tôi! Tôi làm gì?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:36:07 GMT
Translated by:
styneel
Priority:
normal
More links:
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar