WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

1 2 3 21
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Themes the WordPress login pages according to your theme. Themes các trang đăng nhập WordPress cho theme của bạn. Details

Themes the WordPress login pages according to your theme.

Themes các trang đăng nhập WordPress cho theme của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Short description.
Date added:
2017-10-19 10:31:42 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Theme My Login Chủ đề đăng nhập của tôi Details

Theme My Login

Chủ đề đăng nhập của tôi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Name.
Date added:
2017-10-19 10:34:32 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Please visit https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login. Vui lòng đăng nhâp tại https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login. Details

Please visit https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login.

Vui lòng đăng nhâp tại https://wordpress.org/support/plugin/theme-my-login.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:32:20 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The same way you would change the look of anything else on your site: CSS. Theme My Login uses it's own very basic stylesheet. You can copy this to your theme's directory and add additional styling there or simply add additional styling to your theme's stylesheet. Cũng giống như cách bạn sẽ thay đổi giao diện của bất cứ thứ gì khác trên trang web của bạn: CSS. Chủ đề Đăng nhập của tôi sử dụng bản định dạng rất cơ bản của riêng mình. Bạn có thể sao chép nó vào thư mục chủ đề của bạn và thêm kiểu dáng bổ sung ở đó hoặc đơn giản thêm kiểu dáng bổ sung vào biểu định kiểu của chủ đề. Details

The same way you would change the look of anything else on your site: CSS. Theme My Login uses it's own very basic stylesheet. You can copy this to your theme's directory and add additional styling there or simply add additional styling to your theme's stylesheet.

Cũng giống như cách bạn sẽ thay đổi giao diện của bất cứ thứ gì khác trên trang web của bạn: CSS. Chủ đề Đăng nhập của tôi sử dụng bản định dạng rất cơ bản của riêng mình. Bạn có thể sao chép nó vào thư mục chủ đề của bạn và thêm kiểu dáng bổ sung ở đó hoặc đơn giản thêm kiểu dáng bổ sung vào biểu định kiểu của chủ đề.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:33:13 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This plugin themes the WordPress login, registration and forgot password pages according to your current theme. It creates a page to use in place of wp-login.php, using a page template from your theme. Also includes a widget for sidebar login. Plugin này chủ đề đăng nhập WordPress, đăng ký và quên mật khẩu trang theo chủ đề hiện tại của bạn.Nó tạo ra một trang để sử dụng tại nơi wp-login.php, sử dụng một mẫu trang từ chủ đề của bạn. Cũng bao gồm một widget cho đăng nhập bên . Details

This plugin themes the WordPress login, registration and forgot password pages according to your current theme. It creates a page to use in place of wp-login.php, using a page template from your theme. Also includes a widget for sidebar login.

Plugin này chủ đề đăng nhập WordPress, đăng ký và quên mật khẩu trang theo chủ đề hiện tại của bạn.Nó tạo ra một trang để sử dụng tại nơi wp-login.php, sử dụng một mẫu trang từ chủ đề của bạn. Cũng bao gồm một widget cho đăng nhập bên .

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:33:45 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of version 6.3, Theme My Login no longer ships with translation files. Translations will be available at http://translate.wordpress.org. Tính đến phiên bản 6.3, Chủ đề Đăng nhập của tôi không còn có các tệp dịch nữa. Bản dịch sẽ có tại http://translate.wordpress.org. Details

As of version 6.3, Theme My Login no longer ships with translation files. Translations will be available at http://translate.wordpress.org.

Tính đến phiên bản 6.3, Chủ đề Đăng nhập của tôi không còn có các tệp dịch nữa. Bản dịch sẽ có tại http://translate.wordpress.org.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:34:09 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Visit yoursite.com/wp-login.php. Truy cập yoursite.com/wp-login.php. Details

Visit yoursite.com/wp-login.php.

Truy cập yoursite.com/wp-login.php.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-10-19 10:35:12 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How do I obtain additional assistance? Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ thêm? Details

How do I obtain additional assistance?

Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ thêm?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:35:30 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
What happened to the language folder? Điều gì đã xảy ra với thư mục ngôn ngữ? Details

What happened to the language folder?

Điều gì đã xảy ra với thư mục ngôn ngữ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:35:48 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I can't get into my site! What do I do? Tôi không thể vào trang web của tôi! Tôi làm gì? Details

I can't get into my site! What do I do?

Tôi không thể vào trang web của tôi! Tôi làm gì?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:36:07 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How do I change the look of forms? Làm cách nào để thay đổi giao diện của biểu mẫu? Details

How do I change the look of forms?

Làm cách nào để thay đổi giao diện của biểu mẫu?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-10-19 10:36:25 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activate the plugin Kích hoạt plugin Details

Activate the plugin

Kích hoạt plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in installation list item.
Date added:
2017-10-19 10:36:39 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload the plugin to your 'wp-content/plugins' directory Tải plugin lên thư mục 'wp-content / plugins' của bạn Details

Upload the plugin to your 'wp-content/plugins' directory

Tải plugin lên thư mục 'wp-content / plugins' của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in installation list item.
Date added:
2017-10-19 10:36:56 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Theme user profiles Hồ sơ người dùng chủ đề Details

Theme user profiles

Hồ sơ người dùng chủ đề

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2017-10-19 10:37:27 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Require users to be approved or confirm e-mail address upon registration Yêu cầu người dùng được chấp thuận hoặc xác nhận địa chỉ email khi đăng ký Details

Require users to be approved or confirm e-mail address upon registration

Yêu cầu người dùng được chấp thuận hoặc xác nhận địa chỉ email khi đăng ký

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2017-10-19 10:37:51 GMT
Translated by:
styneel
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar