New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (320) Translated (316) Untranslated (4) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (306)
1 2 3 21
Prio Original string Translation
Display a sitemap by shortcode, widget or PHP function. Multilingualism (qTranslate X plugin) is supported. WP and WP Multisite.
Priority: high
Wyświetla mapę strony dzięki krótkiemu kodowi, widżetowi lub funkcji PHP. Wielojęzyczność (qTranslate X). WP i WP Multisite. Details
Display a sitemap by shortcode, widget or PHP function. Multilingualism (qTranslate X plugin) is supported. WP and WP Multisite.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-09-10 14:25:48 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
high
Kocuj Sitemap
Priority: high
Kocuj Sitemap Details
Kocuj Sitemap
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2016-02-27 08:46:27 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
high
For example, if you use <code>[KocujSitemap homelinktext="NEW LINK TEXT" class="new_class"]</code>, the sitemap will be displayed in the block element (<code>div</code> or <code>nav</code>) with the CSS class <code>new_class</code> and link to the home page with text <code>NEW LINK TEXT</code>. Na przykład, jeśli użyjesz <code>[KocujSitemap homelinktext="NEW LINK TEXT" class="new_class"]</code> mapa strony będzie wyświetlana w blokowym elemencie (<code>div</code> lub <code>nav</code>) z klasą CSS <code>new_class</code> i odnośnikiem do głównej strony zatytułowanym <code>NEW LINK TEXT</code>. Details
For example, if you use <code>[KocujSitemap homelinktext="NEW LINK TEXT" class="new_class"]</code>, the sitemap will be displayed in the block element (<code>div</code> or <code>nav</code>) with the CSS class <code>new_class</code> and link to the home page with text <code>NEW LINK TEXT</code>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:04:22 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
Please send a question to author at <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>. Proszę wysłać pytanie do autora pod adresem <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>. Details
Please send a question to author at <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:05:11 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
Make one of the following action: use a shortcode <code>[KocujSitemap]</code> inside a post of any type, display a widget or use the PHP function anywhere in the code, for example, inside a theme. Wykonaj jedną z poniższych czynności: użyj krótkiego kodu <code>[KocujSitemap]</code> wewnątrz wpisu dowolnego typu, wyświetl widget lub użyj funkcji PHP gdziekolwiek z kodzie, np. w motywie. Details
Make one of the following action: use a shortcode <code>[KocujSitemap]</code> inside a post of any type, display a widget or use the PHP function anywhere in the code, for example, inside a theme.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:05:49 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
See also official plugin website: <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl</a> Zobacz również oficjalną stronę internetową wtyczki: <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl</a> Details
See also official plugin website: <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:06:10 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
If you want to have a regular information about this plugin, please become a fan of plugin on Facebook: <a href="http://www.facebook.com/kocujsitemap">http://www.facebook.com/kocujsitemap</a> Jeżeli chcesz dostawać regularnie informacje o niniejszej wtyczce, zostań jej fanem na Facebooku: <a href="http://www.facebook.com/kocujsitemap">http://www.facebook.com/kocujsitemap</a> Details
If you want to have a regular information about this plugin, please become a fan of plugin on Facebook: <a href="http://www.facebook.com/kocujsitemap">http://www.facebook.com/kocujsitemap</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:06:21 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
If you have any suggestion, feel free to use the contact form at <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>. Jeżeli masz jakąkolwiek sugestię, możesz użyć formularza kontaktowego pod adresem <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>. Details
If you have any suggestion, feel free to use the contact form at <a href="http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/">http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:06:35 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
There is also possibility to use widget. It has possibility to display the sitemap as standard or drop-down list. It has also the possibility to exclude selected elements or hide the selected elements types from the sitemap. Istnieje również możliwość użycia widgetu. Ma on możliwość wyświetlania mapy strony jako zwykłą lub rozwijaną listę. Ma on również możliwość wykluczania wybranych elementów lub ukrywania wybranych typów elementów z mapy strony. Details
There is also possibility to use widget. It has possibility to display the sitemap as standard or drop-down list. It has also the possibility to exclude selected elements or hide the selected elements types from the sitemap.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:07:04 UTC
Last modified:
2017-10-13 20:07:05 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
For example, the <code>$hideTypes</code> array containing <code>array('post', 'page')</code> will hide all posts and pages. Na przykład, tablica <code>$hideTypes</code> zawierająca <code>array('post', 'page')</code> ukryje wszystkie wpisy i strony. Details
For example, the <code>$hideTypes</code> array containing <code>array('post', 'page')</code> will hide all posts and pages.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:07:26 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
The parameter $hideTypes has list of elements types to hide. It can contains the following types: "author" (to hide authors), "custom" (to hide custom post types), "home" (to hide link to homepage), "menu" (to hide menus), "page" (to hide pages), "post" (to hide posts), "tag" (to hide tags). Parametr $hideTypes posiada listę typów elementów to ukrycia. Może zawierać następujące typy: "author" (aby ukryć autorów), "custom" (aby ukryć wpisy własnych typów), "home" (aby ukryć odnośnik do strony głównej), "menu" (aby ukryć menu), "page" (aby ukryć strony), "post" (aby ukryć wpisy), "tag" (aby ukryć tagi). Details
The parameter $hideTypes has list of elements types to hide. It can contains the following types: "author" (to hide authors), "custom" (to hide custom post types), "home" (to hide link to homepage), "menu" (to hide menus), "page" (to hide pages), "post" (to hide posts), "tag" (to hide tags).
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:07:49 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
More things should be sayed about <code>$exclude</code> parameter. It should contains an array of identifiers categorized (with correct key identifier) by entry type to exclude. There are the following entries types available: Więcej informacji należy dodać o parametrze <code>$exclude</code>. Powinien on zawierać tablicę identyfikatorów skategoryzowanych (z właściwym identyfikatorem klucza) po typie wpisu do wykluczenia. Następujące typy wpisów są dostępne: Details
More things should be sayed about <code>$exclude</code> parameter. It should contains an array of identifiers categorized (with correct key identifier) by entry type to exclude. There are the following entries types available:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:08:20 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
Instead of using the shortcode, you can edit the PHP file responsible for the theme. <em>Kocuj Sitemap</em> plugin defines global PHP function which declaration is as follows: <code>&lt;?php function kocujsitemap_show_sitemap($homeLinkText = '', $class = '', array $exclude = array(), array $hideTypes = array()); ?&gt;</code>. The parameters <code>$homeLinkText</code> and <code>$class</code> perform the same function as the corresponding parameters in the shortcode <code>[KocujSitemap]</code>. Zamiast używać krótkiego kodu, możesz edytować plik PHP odpowiedzialny za motyw. Wtyczka <em>Kocuj Sitemap</em> definiuje globalną funkcję PHP, której deklaracja to: <code>&lt;?php function kocujsitemap_show_sitemap($homeLinkText = '', $class = '', array $exclude = array(), array $hideTypes = array()); ?&gt;</code>. Parametry <code>$homeLinkText</code> i <code>$class</code> mają taką samą funkcję jak odpowiadające im parametry w krótkim kodzie <code>[KocujSitemap]</code>. Details
Instead of using the shortcode, you can edit the PHP file responsible for the theme. <em>Kocuj Sitemap</em> plugin defines global PHP function which declaration is as follows: <code>&lt;?php function kocujsitemap_show_sitemap($homeLinkText = '', $class = '', array $exclude = array(), array $hideTypes = array()); ?&gt;</code>. The parameters <code>$homeLinkText</code> and <code>$class</code> perform the same function as the corresponding parameters in the shortcode <code>[KocujSitemap]</code>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:09:06 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
There are few possibilities to display the sitemap: * by using a shortcode <code>[KocujSitemap]</code> inside a post of any type, * by displaying a widget, * by using the PHP function anywhere in the code, for example, inside a theme. Istnieje parę możliwości wyświetlania mapy strony: * używając krótkiego kodu <code>[KocujSitemap]</code> wewnątrz wpisu dowolnego typu, * wyświetlając widget, * używając funkcji PHP w dowolnym miejscu w kodzie, np. wewnątrz motywu. Details
There are few possibilities to display the sitemap: * by using a shortcode <code>[KocujSitemap]</code> inside a post of any type, * by displaying a widget, * by using the PHP function anywhere in the code, for example, inside a theme.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:09:30 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
<code>hidetypes</code> - comma separated list of element types to hide; it can contains the following types: "author" (to hide authors), "custom" (to hide custom post types), "home" (to hide link to homepage), "menu" (to hide menus), "page" (to hide pages), "post" (to hide posts), "tag" (to hide tags). <code>hidetypes</code> - oddzielona przecinkami lista typów elementów do ukrycia; może zawierać następujące typy: "author" (aby ukryć autorów), "custom" (aby ukryć wpisy własnych typów), "home" (aby ukryć odnośnik do strony głównej), "menu" (aby ukryć menu), "page" (aby ukryć strony), "post" (aby ukryć wpisy), "tag" (aby ukryć tagi). Details
<code>hidetypes</code> - comma separated list of element types to hide; it can contains the following types: "author" (to hide authors), "custom" (to hide custom post types), "home" (to hide link to homepage), "menu" (to hide menus), "page" (to hide pages), "post" (to hide posts), "tag" (to hide tags).
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-13 20:09:48 UTC
Translated by:
Dominik Kocuj (Domko)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 21

Export as