WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (3,924) Translated (355) Untranslated (3,553) Waiting (0) Fuzzy (16) Warnings (0)
1 2
Prio Original string Translation
This custom meta key has been deprecated for performance reasons. Your custom meta data will still be stored but we recommend updating your code to store meta keys individually from GiveWP 2.0.0.
Khóa meta tùy chỉnh này đã không được chấp nhận vì lý do hiệu suất. Dữ liệu meta tùy chỉnh của bạn sẽ vẫn được lưu trữ nhưng chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật mã của mình để lưu trữ các khóa meta riêng lẻ. Details
This custom meta key has been deprecated for performance reasons. Your custom meta data will still be stored but we recommend updating your code to store meta keys individually from GiveWP 2.0.0.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2019-12-25 16:39:45 UTC
Last modified:
2020-01-15 22:10:32 UTC
Translated by:
longtrinh
Priority of the original:
normal
Hey, we've noticed that you're running an outdated version of PHP. PHP is the programming language that WordPress and GiveWP are built on. The version that is currently used for your site is no longer supported. Newer versions of PHP are both faster and more secure. In fact, your version of PHP no longer receives security updates, which is why we're sending you this notice.
Này, chúng tôi nhận thấy bạn đang sử dụng một phiên bản PHP cũ. PHP là ngôn ngữ lập trình mà WordPress và Give sử dụng. Phiên bản đang được sử dụng trên trang của bạn không còn được hỗ trợ nữa. Những phiên bản PHP mới hơn đều nhanh và an toàn hơn. Trên thực tế, phiên bản PHP của bạn không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật nữa, và cũng là lý do chúng tôi thông báo cho bạn biết. Details
Hey, we've noticed that you're running an outdated version of PHP. PHP is the programming language that WordPress and GiveWP are built on. The version that is currently used for your site is no longer supported. Newer versions of PHP are both faster and more secure. In fact, your version of PHP no longer receives security updates, which is why we're sending you this notice.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:39 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:59 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
GiveWP Tools
Công cụ Give Details
GiveWP Tools

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:39 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:46 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
The length of time a user's session is kept alive. GiveWP starts a new session per user upon donation. Sessions allow donors to view their donation receipts without being logged in.
Thời hạn tối đa của một phiên truy cập của người dùng. Give khởi động một phiên mới cho người dùng khi Quyên góp. Phiên truy cập cho phép mạnh thường quân xem Biên nhận mà không cần đăng nhập. Details
The length of time a user's session is kept alive. GiveWP starts a new session per user upon donation. Sessions allow donors to view their donation receipts without being logged in.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:47 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:02 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
WordPress user #%1$d is connected to #%2$d
Người dùng WordPress #%d kết nối với #%d Details
WordPress user #%1$d is connected to #%2$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:39 UTC
Last modified:
2020-03-31 00:30:07 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
You can create API keys for individual users within their profile edit screen. API keys allow users to use the <a href="%1$s" target="_blank">GiveWP REST API</a> to retrieve donation data in JSON or XML for external applications or devices, such as <a href="%2$s" target="_blank">Zapier</a>.
Bạn có thể tạo khóa API cho người dùng cá nhận trong màn hình chỉnh sửa hồ sơ. Khóa API cho phép người dùng sử dụng <a href="%1$s" target="_blank">Give REST API</a> để xuất dữ liệu quyên góp ra định dạng JSON hoặc XML cho các ứng dụng hoặc thiết bị khác, như là <a href="%2$s" target="_blank">Zapier</a>. Details
You can create API keys for individual users within their profile edit screen. API keys allow users to use the <a href="%1$s" target="_blank">GiveWP REST API</a> to retrieve donation data in JSON or XML for external applications or devices, such as <a href="%2$s" target="_blank">Zapier</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:47 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:41 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
If you like <strong>GiveWP</strong> please leave us a %s rating. It takes a minute and helps a lot. Thanks in advance!
Nếu bạn yêu thích <strong>Give</strong>, hãy đánh giá chúng tôi %s. Chỉ tốn 1 phút và giúp chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn trước nhé. Details
If you like <strong>GiveWP</strong> please leave us a %s rating. It takes a minute and helps a lot. Thanks in advance!
Comment

%s: Link to 5 star rating

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:47 UTC
Last modified:
2020-09-01 19:47:37 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
Form Categories
taxonomy general name
%s Chuyên mục Details
Form Categories
Context taxonomy general name
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2016-02-22 03:30:43 UTC
Last modified:
2016-12-07 21:15:50 UTC
Translated by:
xieunhan01
Priority of the original:
normal
Activate License
Hủy kích hoạt giấy phép Details

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:47 UTC
Last modified:
2019-07-11 04:54:11 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
Nonprofits must verify their status to withdraw donations they receive via PayPal. PayPal users that are not verified nonprofits must demonstrate how their donations will be used, once they raise more than $10,000. By default, GiveWP transactions are sent to PayPal as donations. You may change the transaction type using this option if you feel you may not meet PayPal's donation requirements.
Tổ chức phi chính phủ phải xác nhận cơ sở pháp lý để rút tiền Quyên góp từ PayPal. Người dùng PayPal không phải là tổ chức phi chính phủ đã xác nhận phải thể hiện các khoản Quyên góp sẽ được sử dụng thế nào nếu nhận được trên $10,000. Các giao dịch Give được mặc định chuyển cho PayPal dưới dạng Quyên góp. Bạn có thể thay đổi loại giao dịch được sử dụng ở đây nếu bạn nghĩ bạn không đáp ứng yêu cầu về nhận Quyên góp của PayPal. Details
Nonprofits must verify their status to withdraw donations they receive via PayPal. PayPal users that are not verified nonprofits must demonstrate how their donations will be used, once they raise more than $10,000. By default, GiveWP transactions are sent to PayPal as donations. You may change the transaction type using this option if you feel you may not meet PayPal's donation requirements.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:16:55 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:06 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
Donor Name
Tên Mạnh thường quân Details
Donor Name

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:17:03 UTC
Last modified:
2020-06-30 02:05:23 UTC
Translated by:
Ta Thanh Vuong (tonyvuong)
Priority of the original:
normal
The test email has been sent to %s.
Thư điện tử thử nghiệm đã được gửi. Details
The test email has been sent to %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:17:03 UTC
Last modified:
2021-10-11 16:22:58 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
GiveWP Test Mode Active
Chế độ thử nghiệm Give đã kích hoạt Details
GiveWP Test Mode Active

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:17:03 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:44 UTC
Translated by:
Ta Thanh Vuong (tonyvuong)
Priority of the original:
normal
GiveWP Settings
Thiết lập Give Details
GiveWP Settings

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:17:03 UTC
Last modified:
2019-09-20 00:45:31 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
There was an error retrieving the GiveWP add-ons list from the server. Please try again.
Có lỗi xảy ra khi lấy danh sách tiện ích của Give từ máy chủ. Vui lòng thử lại sau. Details
There was an error retrieving the GiveWP add-ons list from the server. Please try again.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2018-12-18 02:17:03 UTC
Last modified:
2019-07-11 04:54:25 UTC
Translated by:
lenguyentragiang
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as