WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (61) Translated (24) Untranslated (0) Waiting (34) Fuzzy (4) Warnings (0) Current Filter (27)
1 2
Prio Original string Translation
You need be an administrator of the Page.
Bạn cần phải là quản trị viên của Trang . Details
You need be an administrator of the Page.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
What permissions do I need on a Page to enable the Messenger customer chat feature?
Tôi cần những quyền nào trên Trang để kích hoạt tính năng trò chuyện của khách hàng Messenger ? Details
What permissions do I need on a Page to enable the Messenger customer chat feature?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
You will need to have a published Facebook Page and be logged into Facebook on your computer or device.
Bạn sẽ cần phải có Trang Facebook được xuất bản và đăng nhập vào Facebook trên máy tính hoặc thiết bị của bạn . Details
You will need to have a published Facebook Page and be logged into Facebook on your computer or device.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Where can I find support?
Tôi có thể tìm hỗ trợ ở đâu? Details
Where can I find support?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Can I see messaging analytics for my Facebook page?
Tôi có thể xem phân tích nhắn tin cho trang Facebook của mình không? Details
Can I see messaging analytics for my Facebook page?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Where can I see all my messages?
Tôi có thể xem tất cả tin nhắn của mình ở đâu? Details
Where can I see all my messages?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
How does the plugin work?
Làm thế nào để các plugin hoạt động? Details
How does the plugin work?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
<br /> That's it! You're all set. Now all visitors to your WordPress website will see the Messenger customer chat plugin and can message you.
<br /> Vậy là xong! Bạn đã thiết lập xong. Bây giờ tất cả khách truy cập vào trang web WordPress của bạn sẽ thấy plugin trò chuyện của khách hàng Messenger và có thể nhắn tin cho bạn . Details
<br /> That's it! You're all set. Now all visitors to your WordPress website will see the Messenger customer chat plugin and can message you.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
After navigating to the Chat Plugin settings page, click on 'Setup Customer Chat.' A new window will appear for setting up the plugin and you will be asked to select the Facebook Page you want to use. Next, you will go through the plugin setup with the following steps: 1. You will be asked to select the language and you can customize the greeting message. The default greeting is "Hi! How can we help you?" 2. The next screen allows you to select your response time and chat color. By setting the response time, you can set expectations with your customers on when they will receive a response 3. Next, click on 'Finish' to save these settings and click 'Done' to close this window. The Messenger customer chat plugin should now be installed. 4. You can rerun the setup by clicking 'Edit Customer Chat'. To remove the plugin, you can deactivate the plugin/uninstall it.
Sau khi điều hướng đến trang cài đặt plugin trò chuyện của khách hàng Messenger , hãy nhấp vào 'Cài đặt trò chuyện khách hàng.' Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để thiết lập plugin và bạn sẽ được yêu cầu chọn Trang Facebook bạn muốn sử dụng. Tiếp theo, bạn sẽ đi qua các Plugin thiết lập với các bước sau: 1. Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ và bạn có thể tùy chỉnh thông điệp lời chào. Các mặc định lời chào là "Hi! Làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn ?" 2. Tiếp theo màn hình cho phép bạn lựa chọn của bạn thời gian đáp ứng và màu sắc chat. Bằng cách đặt thời gian phản hồi, bạn có thể đặt kỳ vọng với khách hàng của mình khi họ sẽ nhận được phản hồi 3. Tiếp theo, nhấp vào 'Hoàn tất' để lưu các cài đặt này và nhấp vào 'Xong' để đóng cửa sổ này. Mã plugin trò chuyện của khách hàng Messenger hiện sẽ hiển thị trong Bảng điều khiển WordPress của bạn 4. Cuối cùng, nhấp vào ' Lưu thay đổi ' sẽ lưu lại plugin vào trang web WordPress của bạn . Bạn có thể chỉnh sửa mã này theo cách thủ công bằng cách nhấp vào ' Chỉnh sửa mã' hoặc chạy lại thiết lập bằng cách nhấp vào ' Chỉnh sửa trò chuyện của khách hàng' Details
After navigating to the Chat Plugin settings page, click on 'Setup Customer Chat.' A new window will appear for setting up the plugin and you will be asked to select the Facebook Page you want to use. Next, you will go through the plugin setup with the following steps: 1. You will be asked to select the language and you can customize the greeting message. The default greeting is "Hi! How can we help you?" 2. The next screen allows you to select your response time and chat color. By setting the response time, you can set expectations with your customers on when they will receive a response 3. Next, click on 'Finish' to save these settings and click 'Done' to close this window. The Messenger customer chat plugin should now be installed. 4. You can rerun the setup by clicking 'Edit Customer Chat'. To remove the plugin, you can deactivate the plugin/uninstall it.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Last modified:
2020-04-13 21:43:21 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Priority of the original:
normal
Following the <a href="https://developers.facebook.com/docs/apps/versions">Facebook platform and versioning</a>, all versions will be supported for 2 years from launch. Updating should be safe and easy.
Theo dõi <a href="https://developers.facebook.com/docs/apps/versions">Nền tảng và phiên bản Facebook</a>, tất cả các phiên bản sẽ được hỗ trợ trong 2 năm kể từ khi ra mắt. Cập nhật nên an toàn và dễ dàng. Details
Following the <a href="https://developers.facebook.com/docs/apps/versions">Facebook platform and versioning</a>, all versions will be supported for 2 years from launch. Updating should be safe and easy.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
<strong>Requires PHP Version:</strong> 5.2.4 or higher <br />
<strong>Yêu cầu phiên bản PHP :</strong>5.2.4 hoặc cao hơn <br /> Details
<strong>Requires PHP Version:</strong> 5.2.4 or higher <br />
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
<strong>Requires WordPress Version:</strong> 3.9 or higher <br />
<strong>Yêu cầu phiên bản WordPress :</strong>3.9 hoặc cao hơn <br /> Details
<strong>Requires WordPress Version:</strong> 3.9 or higher <br />
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Support
Hỗ trợ Details
Support
Comment

Found in installation header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Configure plugin for first use
Cấu hình plugin để sử dụng lần đầu Details
Configure plugin for first use
Comment

Found in installation header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
Updating
đang cập nhật Details
Updating
Comment

Found in installation header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-25 16:35:45 UTC
Translated by:
quoctoanpc
Approved by:
LokiWP (lokiwp)
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as