WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

1 2 3 9
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Copy posts of any type with a click! Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji! Details

Copy posts of any type with a click!

Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Duplicate Post Duplicate Post Details

Duplicate Post

Duplicate Post

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-10-29 19:18:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Installation Instructions You have to log in to add a translation. Details

Installation Instructions

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in faq header.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types. Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara. Details

Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types.

Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate. <strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë. Details

<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate.

<strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>. Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>. Details

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>.

Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing. If you find this useful, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>please consider donating</strong></a> whatever sum you choose, <strong>even just 10 cents</strong>. Just a few cents from every user would help me develop the plugin and improve support. Kjo shtojcë u lejon përdoruesve të klonojnë postime të çfarëdo lloji, ose t’i kopjojnë si skica të reja, për përpunimin të mëtejshëm. Nëse ju duket e dobishme, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>ju lutem, shihni mundësinë e një dhurimi</strong></a> të çfarëdo shume që vendosni, <strong>madje edhe 10 qindarka</strong>. Vetëm edhe pak qindarka nga çdo përdorues do të më ndihmonin ta zhvilloj më tej shtojcën dhe të përmirësoj asistencën për të. Details

This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing. If you find this useful, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>please consider donating</strong></a> whatever sum you choose, <strong>even just 10 cents</strong>. Just a few cents from every user would help me develop the plugin and improve support.

Kjo shtojcë u lejon përdoruesve të klonojnë postime të çfarëdo lloji, ose t’i kopjojnë si skica të reja, për përpunimin të mëtejshëm. Nëse ju duket e dobishme, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>ju lutem, shihni mundësinë e një dhurimi</strong></a> të çfarëdo shume që vendosni, <strong>madje edhe 10 qindarka</strong>. Vetëm edhe pak qindarka nga çdo përdorues do të më ndihmonin ta zhvilloj më tej shtojcën dhe të përmirësoj asistencën për të.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
NEW! In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once. E RE! Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh. Details

NEW! In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once.

E RE! Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-02-01 17:56:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk clone action. Veprim klonimesh në masë. Details

Bulk clone action.

Veprim klonimesh në masë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2017-02-01 17:54:12 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you want to translate it to your language (there are just a few lines of text), you can use the <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">translation project</a>; Nëse doni ta përktheni në gjuhën tuaj (bëhet fjalë vetëm për pak rreshta teksti), mund të përdorni <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">projektin e përkthimit</a>; Details

If you want to translate it to your language (there are just a few lines of text), you can use the <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">translation project</a>;

Nëse doni ta përktheni në gjuhën tuaj (bëhet fjalë vetëm për pak rreshta teksti), mund të përdorni <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">projektin e përkthimit</a>;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2016-10-29 19:18:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language. Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose nëse ka vargje të papërkthyer, mund të ndihmoni në përkthimin e saj në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari WordPress.org. Nëse dëshironi të bëheni një redaktor për gjuhën tuaj, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidhuni me mua</a>. Details

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language.

Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose nëse ka vargje të papërkthyer, mund të ndihmoni në përkthimin e saj në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari WordPress.org. Nëse dëshironi të bëheni një redaktor për gjuhën tuaj, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidhuni me mua</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
From version 3.0 the plugin's translations are managed by the WordPress.org platform and the plugin is shipped without language files, so first of all update translations under Dashboard-&gt;Updates. Nga versioni 3.0 e tutje, përkthimet e shtojcës administrohen nga platforma WordPress.org dhe shtojca shpërndahet pa kartela gjuhësh, ndaj, së pari, përditësoni përkthimet që prej Pult-&gt;Përditësime. Details

From version 3.0 the plugin's translations are managed by the WordPress.org platform and the plugin is shipped without language files, so first of all update translations under Dashboard-&gt;Updates.

Nga versioni 3.0 e tutje, përkthimet e shtojcës administrohen nga platforma WordPress.org dhe shtojca shpërndahet pa kartela gjuhësh, ndaj, së pari, përditësoni përkthimet që prej Pult-&gt;Përditësime.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2016-10-29 19:18:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The plugin is not translated in my language! Shtojca s’është e përkthyer në gjuhën time! Details

The plugin is not translated in my language!

Shtojca s’është e përkthyer në gjuhën time!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2016-10-29 19:18:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you find this useful and if you want to contribute, there are three ways: Nëse e gjeni të dobishme dhe dëshironi të jepni ndihmesë, ka tre mënyra: Details

If you find this useful and if you want to contribute, there are three ways:

Nëse e gjeni të dobishme dhe dëshironi të jepni ndihmesë, ka tre mënyra:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-10-29 19:18:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using the plugin is free, but if you want you can support my efforts by donating with PayPal <a href="https://duplicate-post.lopo.it/donate">here</a> Përdorimi i shtojcës është falas, por nëse doni, mund të përkrahni përpjekjet e mia duke dhuruar përmes PayPal-i <a href="https://duplicate-post.lopo.it/donate">këtu</a> Details

Using the plugin is free, but if you want you can support my efforts by donating with PayPal <a href="https://duplicate-post.lopo.it/donate">here</a>

Përdorimi i shtojcës është falas, por nëse doni, mund të përkrahni përpjekjet e mia duke dhuruar përmes PayPal-i <a href="https://duplicate-post.lopo.it/donate">këtu</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 9
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Skip to toolbar