WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (139) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Copy posts of any type with a click! Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji! Details

Copy posts of any type with a click!

Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Duplicate Post Duplicate Post Details

Duplicate Post

Duplicate Post

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-10-29 19:18:03 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant. Duplicate Post nuk grumbullon ndonjë të dhënë jashtë instalimit tuaj WordPress, ndaj është 100% e përputhshme me GDPR-në. Details

Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant.

Duplicate Post nuk grumbullon ndonjë të dhënë jashtë instalimit tuaj WordPress, ndaj është 100% e përputhshme me GDPR-në.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-08-30 11:04:25 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar. Teksa e shihni një postim si një përdorues që ka bërë hyrjen, mund të klikoni mbi 'Kopjojeni si një skicë të re', te shtylla e përgjegjësit. Details

While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar.

Teksa e shihni një postim si një përdorues që ka bërë hyrjen, mund të klikoni mbi 'Kopjojeni si një skicë të re', te shtylla e përgjegjësit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-12-06 18:04:07 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Installation Instructions Udhëzime Instalimi Details

Installation Instructions

Udhëzime Instalimi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types. Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara. Details

Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types.

Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate. <strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë. Details

<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate.

<strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>. Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>. Details

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>.

Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing. If you find this useful, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>please consider donating</strong></a> whatever sum you choose, <strong>even just 10 cents</strong>. Just a few cents from every user would help me develop the plugin and improve support. Kjo shtojcë u lejon përdoruesve të klonojnë postime të çfarëdo lloji, ose t’i kopjojnë si skica të reja, për përpunimin të mëtejshëm. Nëse ju duket e dobishme, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>ju lutem, shihni mundësinë e një dhurimi</strong></a> të çfarëdo shume që vendosni, <strong>madje edhe 10 qindarka</strong>. Vetëm edhe pak qindarka nga çdo përdorues do të më ndihmonin ta zhvilloj më tej shtojcën dhe të përmirësoj asistencën për të. Details

This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing. If you find this useful, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>please consider donating</strong></a> whatever sum you choose, <strong>even just 10 cents</strong>. Just a few cents from every user would help me develop the plugin and improve support.

Kjo shtojcë u lejon përdoruesve të klonojnë postime të çfarëdo lloji, ose t’i kopjojnë si skica të reja, për përpunimin të mëtejshëm. Nëse ju duket e dobishme, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/"><strong>ju lutem, shihni mundësinë e një dhurimi</strong></a> të çfarëdo shume që vendosni, <strong>madje edhe 10 qindarka</strong>. Vetëm edhe pak qindarka nga çdo përdorues do të më ndihmonin ta zhvilloj më tej shtojcën dhe të përmirësoj asistencën për të.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk clone action. Veprim klonimesh në masë. Details

Bulk clone action.

Veprim klonimesh në masë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2017-02-01 17:54:12 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once. Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh. Details

In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once.

Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-12-06 18:04:32 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once. E RE! Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh. Details

In 'Edit Posts'/'Edit Pages', you can select one or more items, then choose 'Clone' in the 'Bulk Actions' dropdown to copy them all at once.

E RE! Te 'Përpunoni Postime'/'Përpunoni Faqe', mund të përzgjidhni një ose më shumë objekte, mandej të zgjidhni 'Klonoji' te menuja hapmbyll 'Veprime Masive' që t’i kopjoni të tërë njëherësh.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-02-01 17:56:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you want to translate it to your language (there are just a few lines of text), you can use the <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">translation project</a>; Nëse doni ta përktheni në gjuhën tuaj (bëhet fjalë vetëm për pak rreshta teksti), mund të përdorni <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">projektin e përkthimit</a>; Details

If you want to translate it to your language (there are just a few lines of text), you can use the <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">translation project</a>;

Nëse doni ta përktheni në gjuhën tuaj (bëhet fjalë vetëm për pak rreshta teksti), mund të përdorni <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">projektin e përkthimit</a>;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2016-10-29 19:18:03 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language. Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose nëse ka vargje të papërkthyer, mund të ndihmoni në përkthimin e saj në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari WordPress.org. Nëse dëshironi të bëheni një redaktor për gjuhën tuaj, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidhuni me mua</a>. Details

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language.

Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose nëse ka vargje të papërkthyer, mund të ndihmoni në përkthimin e saj në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari WordPress.org. Nëse dëshironi të bëheni një redaktor për gjuhën tuaj, <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidhuni me mua</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language. Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose te përkthimi ka disa vargje ende të papërlthyera, mund të ndihmoni në përkthimin në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">që këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari te WordPress.org. <a href="http://lopo.it/contatti/">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language. Details

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">here</a>: you only need a WordPress.org account. <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language.

Nëse Duplicate Post është ende në anglisht, ose te përkthimi ka disa vargje ende të papërlthyera, mund të ndihmoni në përkthimin në gjuhën tuaj <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/duplicate-post">që këtu</a>: ju duhet vetëm një llogari te WordPress.org. <a href="http://lopo.it/contatti/">Contact me</a> if you wish to become an editor for your language.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2016-10-29 19:18:03 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar