WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (123) Translated (109) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1 2 3 4 5 9
Prio Original string Translation
Useful links Liên kết hữu ích Details
Useful links
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:38:10 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you contact us during the week, we can guarantee that you will get a reply within the next 12 hours if it is sent before midnight on Friday. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong tuần, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 12 giờ nếu được gửi trước nửa đêm vào thứ Sáu. Details
If you contact us during the week, we can guarantee that you will get a reply within the next 12 hours if it is sent before midnight on Friday.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:44:31 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can also email us directly at this email address: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Bạn cũng có thể email cho chúng tôi trực tiếp tại địa chỉ email này: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Details
You can also email us directly at this email address: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:50:21 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, bạn luôn có thể sử dụng mẫu hỗ trợ trực tuyến trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 tối, Giờ chuẩn miền Đông. Details
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 13:50:28 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you've tried all of the above and still get this error, contact us at <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và vẫn nhận được lỗi này, hãy liên hệ với chúng tôi tại <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Details
If you've tried all of the above and still get this error, contact us at <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:28:14 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Port 443 is "https", which your server may not accept. You can try to connect over "http" instead. You can also try to use a proxy server. Cổng 443 là "https", mà máy chủ của bạn có thể không chấp nhận. Thay vào đó, bạn có thể thử kết nối qua "http". Bạn cũng có thể thử sử dụng máy chủ proxy. Details
Port 443 is "https", which your server may not accept. You can try to connect over "http" instead. You can also try to use a proxy server.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:28:58 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
This usually means that the server cannot connect to api.conveythis.com. Possible reasons could be a firewall or your IP being blocked by ConveyThis. Điều này thường có nghĩa là máy chủ không thể kết nối tới api.conveythis.com. Lý do có thể là tường lửa hoặc IP của bạn bị chặn bởi ConveyThis. Details
This usually means that the server cannot connect to api.conveythis.com. Possible reasons could be a firewall or your IP being blocked by ConveyThis.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:29:22 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>[http_request_failed] cURL error 7: Failed to connect to api.conveythis.com port 443: Connection refused</strong> <strong>[http_request_failed] Lỗi cURL 7: Không thể kết nối tới api.conveythis.com cổng 443: Kết nối bị từ chối</strong> Details
<strong>[http_request_failed] cURL error 7: Failed to connect to api.conveythis.com port 443: Connection refused</strong>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:30:48 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sometimes you may experience the following error: Đôi khi bạn có thể gặp lỗi sau: Details
Sometimes you may experience the following error:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:00:24 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You will be able to place the switcher button either at the top of the right side or at the bottom of the right side of the page. You can also move it to the center of the page or set up the spacing you want using the toggle in section labeled "Indenting". Bạn sẽ có thể đặt nút chuyển đổi ở trên cùng bên phải hoặc ở dưới cùng bên phải của trang. Bạn cũng có thể di chuyển nó đến giữa trang hoặc thiết lập khoảng cách bạn muốn bằng cách sử dụng chuyển đổi trong phần có nhãn "Thụt lề". Details
You will be able to place the switcher button either at the top of the right side or at the bottom of the right side of the page. You can also move it to the center of the page or set up the spacing you want using the toggle in section labeled "Indenting".
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:31:56 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it. Bạn có thể chọn cách bạn muốn trình chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị: cờ vuông hoặc tròn; có hoặc không có văn bản trong đó. Details
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:01:04 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you want to customize your language switcher, first access the settings page for the plugin in wp-admin and click "Show more options". Nếu bạn muốn tùy chỉnh trình chuyển đổi ngôn ngữ của mình, trước tiên hãy truy cập trang cài đặt cho plugin trong wp-admin và nhấp vào "Hiển thị thêm tùy chọn". Details
If you want to customize your language switcher, first access the settings page for the plugin in wp-admin and click "Show more options".
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:32:24 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can easily migrate from any translation plugin. Just deactivate the current plugin from your wp-admin panel. ConveyThis Translate can then start working properly on your website. Bạn có thể dễ dàn chuyển từ bất kỳ plugin dịch thuật nào. Chỉ cần hủy kích hoạt plugin hiện tại khỏi bảng điều khiển wp-admin của bạn. ConveyThis Translate sau đó có thể bắt đầu hoạt động đúng trên trang web của bạn. Details
You can easily migrate from any translation plugin. Just deactivate the current plugin from your wp-admin panel. ConveyThis Translate can then start working properly on your website.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:43:17 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Users of paid plans can get their money back within the month of using the plugin you are not satisfied with the result. Người dùng gói trả phí có thể lấy lại tiền trong vòng một tháng sử dụng plugin mà không hài lòng với kết quả. Details
Users of paid plans can get their money back within the month of using the plugin you are not satisfied with the result.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:44:01 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
While this list contains all the most-spoken languages of the world, many rare dialects are not yet included. Trong khi danh sách này chứa tất cả các ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới, nhiều phương ngữ hiếm chưa được đưa vào. Details
While this list contains all the most-spoken languages of the world, many rare dialects are not yet included.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:39:50 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 9
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as