WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (128) Translated (110) Untranslated (9) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1 2 3 4 5 9
Prio Original string Translation
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin
Chuyển đến trang cấu hình plugin Plugin tại phần quản trị WP của bạn Details
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:02:15 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”)
Sao chép khóa API duy nhất của bạn (nó giống như “pub_xxxxxxxxxx”) Details
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:03:05 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Đăng ký tại <a href="https://www.conveythis.com/account/register/">https://www.conveythis.com/account/register/</a> để thiết lập tài khoản của bạn Details
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Comment

Found in description list item, installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-08 14:37:31 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel
Tải xuống ConveyThis Translate tại đây hoặc cài đặt nó từ bảng quản lý WP plugin của bạn Details
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:03:48 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Useful links
Liên kết hữu ích Details
Useful links
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-08 14:38:10 UTC
Last modified:
2020-04-24 09:03:56 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you contact us during the week, we can guarantee that you will get a reply within the next 12 hours if it is sent before midnight on Friday.
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong tuần, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 12 giờ nếu được gửi trước nửa đêm vào thứ Sáu. Details
If you contact us during the week, we can guarantee that you will get a reply within the next 12 hours if it is sent before midnight on Friday.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:44:31 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can also email us directly at this email address: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Bạn cũng có thể email cho chúng tôi trực tiếp tại địa chỉ email này: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Details
You can also email us directly at this email address: <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:50:21 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time.
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, bạn luôn có thể sử dụng mẫu hỗ trợ trực tuyến trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 tối, Giờ chuẩn miền Đông. Details
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-08 13:50:28 UTC
Last modified:
2020-04-24 09:50:47 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you've tried all of the above and still get this error, contact us at <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và vẫn nhận được lỗi này, hãy liên hệ với chúng tôi tại <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>. Details
If you've tried all of the above and still get this error, contact us at <a href="mailto:&#x73;&#x75;&#x70;&#x70;&#x6f;r&#116;&#064;&#099;&#111;&#110;&#118;&#x65;&#x79;&#x74;&#x68;&#x69;&#x73;.&#099;&#111;&#109;">support@conveythis.com</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:28:14 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Port 443 is "https", which your server may not accept. You can try to connect over "http" instead. You can also try to use a proxy server.
Cổng 443 là "https", mà máy chủ của bạn có thể không chấp nhận. Thay vào đó, bạn có thể thử kết nối qua "http". Bạn cũng có thể thử sử dụng máy chủ proxy. Details
Port 443 is "https", which your server may not accept. You can try to connect over "http" instead. You can also try to use a proxy server.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:28:58 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
This usually means that the server cannot connect to api.conveythis.com. Possible reasons could be a firewall or your IP being blocked by ConveyThis.
Điều này thường có nghĩa là máy chủ không thể kết nối tới api.conveythis.com. Lý do có thể là tường lửa hoặc IP của bạn bị chặn bởi ConveyThis. Details
This usually means that the server cannot connect to api.conveythis.com. Possible reasons could be a firewall or your IP being blocked by ConveyThis.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:29:22 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>[http_request_failed] cURL error 7: Failed to connect to api.conveythis.com port 443: Connection refused</strong>
<strong>[http_request_failed] Lỗi cURL 7: Không thể kết nối tới api.conveythis.com cổng 443: Kết nối bị từ chối</strong> Details
<strong>[http_request_failed] cURL error 7: Failed to connect to api.conveythis.com port 443: Connection refused</strong>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:30:48 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sometimes you may experience the following error:
Đôi khi bạn có thể gặp lỗi sau: Details
Sometimes you may experience the following error:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-08 14:00:24 UTC
Last modified:
2020-04-24 09:30:54 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You will be able to place the switcher button either at the top of the right side or at the bottom of the right side of the page. You can also move it to the center of the page or set up the spacing you want using the toggle in section labeled "Indenting".
Bạn sẽ có thể đặt nút chuyển đổi ở trên cùng bên phải hoặc ở dưới cùng bên phải của trang. Bạn cũng có thể di chuyển nó đến giữa trang hoặc thiết lập khoảng cách bạn muốn bằng cách sử dụng chuyển đổi trong phần có nhãn "Thụt lề". Details
You will be able to place the switcher button either at the top of the right side or at the bottom of the right side of the page. You can also move it to the center of the page or set up the spacing you want using the toggle in section labeled "Indenting".
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-24 09:31:56 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it.
Bạn có thể chọn cách bạn muốn trình chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị: cờ vuông hoặc tròn; có hoặc không có văn bản trong đó. Details
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-08 14:01:04 UTC
Last modified:
2020-04-24 09:32:49 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 9
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as