WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (123) Translated (109) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1 2 3 4 9
Prio Original string Translation
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong>
<strong>ConveyThis Translate có cung cấp hỗ trợ không?</strong> Details
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:35:21 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning.
Nội dung đa ngôn ngữ của bạn sẽ được lập chỉ mục chính xác bởi tất cả các công cụ tìm kiếm, do đó thúc đẩy SEO (lên tới 50%). Hầu hết các plugin truyền thống cung cấp cho bạn khả năng dịch trang web của bạn miễn phí và gọi cho bạn để mua các addon cao cấp của họ để dịch URL trang, thẻ alt cho hình ảnh, thêm thuộc tính hreflang, v.v. ConveyThis Translate hoạt động ngay lập tức và cung cấp cho bạn tất cả lợi ích của trang web đa ngôn ngữ ngay từ đầu. Details
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 08:56:55 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong>
<strong>Tại sao tối ưu hóa SEO rất quan trọng?</strong> Details
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:36:25 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits.
Mỗi gói của chúng tôi có những tính năng và lợi ích riêng. Tuy nhiên, ngay cả gói miễn phí cũng đủ tốt để bắt đầu hành trình đa ngôn ngữ của bạn và tận dụng nhiều lợi ích, như dịch máy tự động miễn phí, tối ưu hóa SEO, dịch URL, bảng điều khiển phân tích, giao diện dịch thuật và chỉnh sửa. Đối với các trang web song ngữ đơn giản, gói đơn giản nhất sẽ là đủ. Ngay khi bạn có được nhiều khách truy cập hơn, nó là một dấu hiệu để dùng gói cao hơn. Nhưng cho đến thời điểm này, plugin sẽ giúp bạn có được chúng mà không cắt giảm bất kỳ lợi ích nào. Details
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 08:59:23 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong>
<strong>ConveyThis Translate có miễn phí không?</strong> Details
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:37:01 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc] Details
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:27:49 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch của mình, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">"Bản dịch của tôi"</a> trong tài khoản của bạn Details
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-18 12:37:22 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can now click it and translate your first page
Bây giờ bạn có thể nhấp vào nó và dịch trang đầu tiên của bạn Details
You can now click it and translate your first page
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:29:26 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
The language button is appeared on your website.
Nút ngôn ngữ xuất hiện trên trang web của bạn. Details
The language button is appeared on your website.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-08 14:29:41 GMT
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode)
Tùy chỉnh trình chuyển đổi ngôn ngữ theo ý muốn (bạn có chế độ xem trước thuận tiện) Details
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:01:28 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Select the source language and target language (s)
Chọn ngôn ngữ nguồn và (các) ngôn ngữ đích Details
Select the source language and target language (s)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:36:04 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin
Chuyển đến trang cấu hình plugin Plugin tại phần quản trị WP của bạn Details
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:02:15 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”)
Sao chép khóa API duy nhất của bạn (nó giống như “pub_xxxxxxxxxx”) Details
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:03:05 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Đăng ký tại <a href="https://www.conveythis.com/account/register/">https://www.conveythis.com/account/register/</a> để thiết lập tài khoản của bạn Details
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Comment

Found in description list item, installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-08 14:37:31 GMT
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel
Tải xuống ConveyThis Translate tại đây hoặc cài đặt nó từ bảng quản lý WP plugin của bạn Details
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:03:48 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 9
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as