WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (123) Translated (109) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0) Current Filter (57)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Here you can use Visual Editor or edit translations row by row. Tại đây bạn có thể sử dụng Visual Editor hoặc chỉnh sửa các bản dịch theo từng hàng. Details
Here you can use Visual Editor or edit translations row by row.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:12:07 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Your plugin is not setup.</strong> Make sure you select your site's source language (the language your text is currently written in) and then select which languages you want your site to be available in. Make sure you click the save button to complete the setup. <strong>Plugin của bạn chưa được thiết lập.</strong> Đảm bảo bạn chọn ngôn ngữ nguồn của trang web (ngôn ngữ mà văn bản của bạn hiện đang được viết) và sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn trang web của bạn có sẵn. Hãy đảm bảo bạn nhấp vào nút lưu để hoàn thành thiết lập. Details
<strong>Your plugin is not setup.</strong> Make sure you select your site's source language (the language your text is currently written in) and then select which languages you want your site to be available in. Make sure you click the save button to complete the setup.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:30:56 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.conveythis.com/">Website</a> <a href="https://www.conveythis.com/">Website</a> Details
<a href="https://www.conveythis.com/">Website</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:34:50 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate provides instant support to everyone. ConveyThis Translate cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho mọi người. Details
ConveyThis Translate provides instant support to everyone.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:35:29 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc] Details
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:27:49 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can now click it and translate your first page Bây giờ bạn có thể nhấp vào nó và dịch trang đầu tiên của bạn Details
You can now click it and translate your first page
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:29:26 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Select the source language and target language (s) Chọn ngôn ngữ nguồn và (các) ngôn ngữ đích Details
Select the source language and target language (s)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:36:04 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Useful links Liên kết hữu ích Details
Useful links
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:38:10 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, bạn luôn có thể sử dụng mẫu hỗ trợ trực tuyến trên trang web của chúng tôi để nhanh chóng nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 tối, Giờ chuẩn miền Đông. Details
If you weren't able to find the answer to your question, you can always use the online support form on our website to promptly get answers to any questions. Business hours are Monday through Friday from 9:00 AM till 6:00 PM, Eastern Standard Time.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 13:50:28 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sometimes you may experience the following error: Đôi khi bạn có thể gặp lỗi sau: Details
Sometimes you may experience the following error:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:00:24 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it. Bạn có thể chọn cách bạn muốn trình chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị: cờ vuông hoặc tròn; có hoặc không có văn bản trong đó. Details
You can choose how you want the language switcher displayed: square or round flag; with or without text in it.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:01:04 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
While this list contains all the most-spoken languages of the world, many rare dialects are not yet included. Trong khi danh sách này chứa tất cả các ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới, nhiều phương ngữ hiếm chưa được đưa vào. Details
While this list contains all the most-spoken languages of the world, many rare dialects are not yet included.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:39:50 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
So the current amount of the possible languages to operate is 92. Vì vậy, số lượng hiện tại của các ngôn ngữ có thể hoạt động là 92. Details
So the current amount of the possible languages to operate is 92.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:40:03 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
The number of languages available depends on the plan that you are subscribed to. Số lượng ngôn ngữ có sẵn tùy thuộc vào gói bạn đăng ký. Details
The number of languages available depends on the plan that you are subscribed to.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:41:13 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
To edit your translations, first choose domain name you want to edit with and select a specific page address to work on. Để chỉnh sửa bản dịch của bạn, trước tiên hãy chọn tên miền bạn muốn chỉnh sửa và chọn một địa chỉ trang cụ thể để làm việc. Details
To edit your translations, first choose domain name you want to edit with and select a specific page address to work on.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-08 14:41:51 GMT
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as