New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Tagalog

Filter ↓ Sort ↓ All (128) Translated (109) Untranslated (10) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1 2 3 4 9
Prio Original string Translation
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a> Pagsasalin sa ibang lingguwahe. ConveyThis Translate ay naisalin patungo sa Spanish at mga Lingguwaheng Russians mula noon. Tumulong sa pagsalin nito sa iba pang lingguwahe. Tumuloy sa <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a> Details
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Pricing</a> <a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Pricing</a> Details
<a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Pricing</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.conveythis.com/">Website</a> <a href="https://www.conveythis.com/">Website</a> Details
<a href="https://www.conveythis.com/">Website</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
*If you want to make all the customization later, then just paste your API key, save changes and the button will appear on your website right away. You can translate your first page. *Kung gusto mong gawin lahat ng pagpapasadya mamaya, kung gayon i-pasta lang ang iyong API key, i-save ang mga pagbabago at ang buton ay lalabas sa iyong website agad. Maaari mong isalin ang iyong unang pahina. Details
*If you want to make all the customization later, then just paste your API key, save changes and the button will appear on your website right away. You can translate your first page.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate provides instant support to everyone. Ang ConveyThis Translate ay nagbibigay mg mabilis na suporta sa lahat. Details
ConveyThis Translate provides instant support to everyone.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong> <strong> Ang ConveyThis Translate ba ay nagbibigay ng suporta?</strong> Details
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Last modified:
2020-04-16 19:56:48 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning. Ang iyong maraming wikang nilalaman ay maisasataluntunan ng maayos sa pamamagitan ng lahat ng search engines upang ikaw makakuha ng karagdagang (hanggang 50%) SEO boost. Karamihan sa tradisyonal na plugins ay nagbibigay sayo ng abilidad na magsalin sa iyong website ng libre at tawagan ka upang bilhin ang kanilang premium addons upang magsalin ng mga URL ng pahina, alt tags para sa mga larawan, magdadag ng katangian ng hreflang, at iba pa. Ang ConveyThis Translate ay nagtatrabaho sa labas ng isang sulok at nagbibigay sayo ng lahat ng benepisyo ng maraming wikang website mula sa pinakasimula. Details
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:48 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong> <strong>Bakit napakaimportante ng pag optimize sa SEO?</strong> Details
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:48 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits. Bawat isa sa ating mga plano ay mayroong features at benepisyo. Gayunman, kahit ang libreng plan magandang simula upang simulan ang iyong paglalakbay sa maraming wika at kumuha ng kalamangan sa maraming benepisyo, tulad ng libre at automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics, dashboard, at editing interface. Para sa mga simpleng bilingual site ang pinaka simpleng plano ay sapat na. Sa oras na makakuha ka ng maraming bisita, tanda na ito upang kumuha ng mas malaking plano. Pero sa sandaling ito, ang plugin na ito tutulongan kang makuha sila nang hindi pinuputol ang mga benepisyo. Details
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:48 UTC
Translated by:
Sittie Hane Mama (sittiehane)
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong> <strong>Ist ConveyThis Translate kostenlos?</strong> Details
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-16 19:56:48 UTC
Translated by:
bashir101
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc] Details
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d9bwldUN_oc]
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-11 07:43:19 UTC
Last modified:
2020-04-16 19:56:47 UTC
Translated by:
bashir101
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account Si quieres editar tus traducciones, ve a <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">«My Translation»</a> en tu cuenta Details
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-11 07:43:44 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
bashir101
Priority of the original:
normal
You can now click it and translate your first page Maaari mo na ngayong i-click ito at isalin ang iyong unang pahina Details
You can now click it and translate your first page
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-11 07:44:03 UTC
Last modified:
2020-04-16 19:57:00 UTC
Translated by:
bashir101
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
The language button is appeared on your website. Ang pindutan ng wika ay lumitaw sa iyong website. Details
The language button is appeared on your website.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-11 07:44:23 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
bashir101
Priority of the original:
normal
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode) Ipasadya ang tagalipat ng wika hangga't gusto mo (mayroon kang maginhawang "preview" mode) Details
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-11 07:44:48 UTC
Last modified:
2020-04-16 19:57:00 UTC
Translated by:
bashir101
Approved by:
Carl Alberto (carl-alberto)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 9

Export as