WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Catalan

Filter ↓ Sort ↓ All (44) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (44) Fuzzy (1) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
An easier path to great Page Experience for everyone. Powered by AMP.
Priority: high
Un camí més fàcil per a una experiència de pàgina fantàstica per a tothom. Desenvolupat per AMP. Details
An easier path to great Page Experience for everyone. Powered by AMP.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 09:58:01 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
high
AMP
Priority: high
AMP Details
AMP
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 09:58:11 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
high
The plugin's key features include:
Les funcions clau del plugin inclouen: Details
The plugin's key features include:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 09:58:51 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
For more videos like this, check out the ongoing <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb">AMP for WordPress video series</a>.
Per veure més videos com aquest, consulteu la sèrie de vídeos <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb">AMP per a WordPress</a>. Details
For more videos like this, check out the ongoing <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb">AMP for WordPress video series</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:03:07 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
https://www.youtube.com/watch?v=s52JNMT59s8&amp;list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb
https://www.youtube.com/watch?v=s52JNMT59s8&amp;list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb Details
https://www.youtube.com/watch?v=s52JNMT59s8&amp;list=PLXTOW_XMsIDRGRr5QDffrvND8Qh1RndFb
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:03:26 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
<a href="https://developers.google.com/search/docs/guides/page-experience">Page Experience</a> (PX) is a set of ranking signals—including <a href="https://web.dev/vitals/#core-web-vitals">Core Web Vitals</a> (CWV)—measuring the user experience of interacting with a web page. AMP is a powerful tool which applies many optimizations and best practices automatically on your site, making it easier for you to achieve good page experience for your visitors. The official AMP Plugin, supported by the AMP team, makes it easy to bring the power of AMP to your WordPress site, seamlessly integrating with the normal publishing flow and allowing the use of existing themes and plugins.
<a href="https://developers.google.com/search/docs/guides/page-experience">Experiència de pàgina</a> (PX - Page Experience) és un conjunt de classificació de senyals, incloent <a href="https://web.dev/vitals/#core-web-vitals">Elements fonamentals del Web</a> (CWV - Core Web Vitals): mesura de l'experiència de l'usuari en interactuar amb una pàgina web. AMP és una potent eina que aplica moltes optimitzacions i bones pràctiques automàticament al vostre web, cosa que us facilita obtenir una bona experiència de pàgina per als vostres visitants. El plugin AMP oficial, recolzat per l’equip AMP, facilita l’aportació de la potència d’AMP al vostre web de WordPress, integrant-se perfectament amb el flux de publicació normal i permetent l’ús de temes i connectors existents. Details
<a href="https://developers.google.com/search/docs/guides/page-experience">Page Experience</a> (PX) is a set of ranking signals—including <a href="https://web.dev/vitals/#core-web-vitals">Core Web Vitals</a> (CWV)—measuring the user experience of interacting with a web page. AMP is a powerful tool which applies many optimizations and best practices automatically on your site, making it easier for you to achieve good page experience for your visitors. The official AMP Plugin, supported by the AMP team, makes it easy to bring the power of AMP to your WordPress site, seamlessly integrating with the normal publishing flow and allowing the use of existing themes and plugins.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:09:06 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
Navigate to AMP &gt; Settings in the WordPress admin to configure the plugin; use the onboarding wizard there for guided setup.
Aneu a AMP &gt; Configuració (Settings) a l'administrador de WordPress per configurar el plugin; utilitzeu l'assistent d'incorporació que es troba allà per a la configuració guiada. Details
Navigate to AMP &gt; Settings in the WordPress admin to configure the plugin; use the onboarding wizard there for guided setup.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:11:24 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
But if you need some help, we are right here to support you in the plugin's <a href="https://wordpress.org/support/plugin/amp/">support forum</a>, as well as through <a href="https://github.com/ampproject/amp-wp/issues">GitHub issues</a> (for technical bugs and feature requests). And our thriving <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/amp-experts/">AMP Expert ecosystem</a> has indie freelancers to enterprise grade agencies in case you need commercial support!
Però si necessiteu ajuda, estem aquí per donar-vos suport al <a href="https://wordpress.org/support/plugin/amp/">support forum</a> del plugin, així com a través de <a href="https://github.com/ampproject/amp-wp/issues">les incidencies de GitHub</a> (per a errors tècnics i sol·licituds de funcionalitats). I el nostre pròsper <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/amp-experts/">ecosistema AMP Expert</a> té autònoms independents per a agències empresarials per si necessiteu assistència comercial! Details
But if you need some help, we are right here to support you in the plugin's <a href="https://wordpress.org/support/plugin/amp/">support forum</a>, as well as through <a href="https://github.com/ampproject/amp-wp/issues">GitHub issues</a> (for technical bugs and feature requests). And our thriving <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/amp-experts/">AMP Expert ecosystem</a> has indie freelancers to enterprise grade agencies in case you need commercial support!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:17:58 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
We have put up a comprehensive <a href="https://amp-wp.org/documentation/frequently-asked-questions/">FAQ page</a> and extensive documentation to help you start as smoothly as possible.
Hem creat una pàgina molt completa de <a href="https://amp-wp.org/documentation/frequently-asked-questions/">preguntes freqüents (FAQ)</a> i una àmplia documentació per ajudar-vos a començar el més fàcilment possible. Details
We have put up a comprehensive <a href="https://amp-wp.org/documentation/frequently-asked-questions/">FAQ page</a> and extensive documentation to help you start as smoothly as possible.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 10:19:28 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
Although there is a growing ecosystem of AMP-compatible WordPress components, there is still a ways to go before majority AMP compatibility in the ecosystem. If you are a developer, or you have the resources to pursue development projects, you may want in some cases to develop custom plugin or theme to serve your specific needs. The official AMP plugin can be of great help to you by providing powerful and effective developer tools that shed light into the AMP development process as it is done in WordPress. This includes mechanisms for detailing the root causes of validation issues, the contextual space to understand them properly, and methods to deal with them during the process of achieving full AMP compatibility. Read more about <a href="https://amp-wp.org/documentation/getting-started/developer-tools/">Developer Tools</a>.
Tot i que hi ha un ecosistema creixent de components de WordPress compatibles amb AMP, encara hi ha un camí per recórrer abans que la compatibilitat AMP majoritària a l’ecosistema. Si ets desenvolupador o tens els recursos necessaris per executar projectes de desenvolupament, és possible que vulguis implementar en alguns casos plugins o temes personalitzats per satisfer les teves necessitats específiques. El plugin AMP oficial us pot ser de gran ajuda proporcionant eines d'implementació potents i eficaços que aportin llum sobre el procés de desenvolupament AMP tal com es fa a WordPress. Això inclou mecanismes per detallar les causes arrel dels problemes de validació, l’espai contextual per entendre’ls correctament i mètodes per tractar-los durant el procés d’assoliment de la compatibilitat completa amb l’AMP. Més informació sobre <a href="https://amp-wp.org/documentation/getting-started/developer-tools/">Eines per a desenvolupadors</a>. Details
Although there is a growing ecosystem of AMP-compatible WordPress components, there is still a ways to go before majority AMP compatibility in the ecosystem. If you are a developer, or you have the resources to pursue development projects, you may want in some cases to develop custom plugin or theme to serve your specific needs. The official AMP plugin can be of great help to you by providing powerful and effective developer tools that shed light into the AMP development process as it is done in WordPress. This includes mechanisms for detailing the root causes of validation issues, the contextual space to understand them properly, and methods to deal with them during the process of achieving full AMP compatibility. Read more about <a href="https://amp-wp.org/documentation/getting-started/developer-tools/">Developer Tools</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 13:47:55 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
Many popular theme and plugin developers have taken efforts to support the official AMP plugin. If you are using a theme like Astra or Newspack, or if you are using plugins like Yoast or WP Forms — they will work out of the box! You can see the <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/">growing list</a> of tested themes and plugins.
Molts desenvolupadors populars de temes i complements han fet esforços per donar suport al plugin AMP oficial. Si feu servir un tema com Astra o Newspack, o si feu servir plugins com Yoast o WP Forms, funcionaran immediatament! Podeu veure la <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/">llista creixent</a> de temes i complements provats. Details
Many popular theme and plugin developers have taken efforts to support the official AMP plugin. If you are using a theme like Astra or Newspack, or if you are using plugins like Yoast or WP Forms — they will work out of the box! You can see the <a href="https://amp-wp.org/ecosystem/">growing list</a> of tested themes and plugins.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 13:52:04 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
It is possible today to assemble great looking user-first sites powered by the AMP plugin by picking and choosing themes and plugins from a growing AMP-compatible ecosystem. In this context, the AMP plugin acts as an orchestrator of the overall AMP content creation and publishing process; it serves as a validator and enforcer making it easier to not only get to AMP experiences, but to maintain them with confidence.
Avui en dia és possible reunir webs amb un aspecte fantàstic per a usuaris basats en el plugin AMP, escollint temes i plugin d’un ecosistema compatible amb AMP. En aquest context, el plugin AMP actua com a orquestrador del procés general de creació i publicació de contingut AMP; serveix com a validador i aplicador, cosa que facilita no només arribar a les experiències AMP, sinó mantenir-les amb confiança. Details
It is possible today to assemble great looking user-first sites powered by the AMP plugin by picking and choosing themes and plugins from a growing AMP-compatible ecosystem. In this context, the AMP plugin acts as an orchestrator of the overall AMP content creation and publishing process; it serves as a validator and enforcer making it easier to not only get to AMP experiences, but to maintain them with confidence.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 14:36:56 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
Different modes would be recommended in different scenarios, depending on the specifics of your site and your role. As you configure the plugin, it will suggest the mode that might be best for you based on its assessment of the theme and plugins used on your site. And, independently of the mode used, you have the option of serving all or only a portion of your site as AMP. This gives you all the flexibility you need to get started enabling AMP on your site progressively.
Es recomanarien diferents modes en diferents escenaris, en funció de les característiques específiques del vostre web i de la vostra funció. A mesura que configureu el plugin, us suggerirà el mode que us pot resultar millor en funció de la seva avaluació del tema i dels plugins utilitzats al vostre web. I, independentment del mode utilitzat, teniu l'opció de publicar tot o només una part del vostre web com a AMP. Això us proporciona tota la flexibilitat que necessiteu per començar a activar AMP al vostre web progressivament. Details
Different modes would be recommended in different scenarios, depending on the specifics of your site and your role. As you configure the plugin, it will suggest the mode that might be best for you based on its assessment of the theme and plugins used on your site. And, independently of the mode used, you have the option of serving all or only a portion of your site as AMP. This gives you all the flexibility you need to get started enabling AMP on your site progressively.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 14:34:02 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
<strong>Reader Mode</strong>: In this mode there are two different themes, one for AMP pages and another for non-AMP pages, and therefore there are also two versions of the site. This mode may be selected when the site is using an AMP-incompatible theme, but the level of incompatibilities is significant without graceful degradation. It's also a good choice if you are not technically savvy (or simply do not want to deal with the incompatibilities) and therefore want simplified and robust workflows that allow you to take advantage of AMP with minimal effort.
<strong>Mode lector</strong>: en aquest mode hi ha dos temes diferents, un per a pàgines AMP i un altre per a pàgines que no són AMP i, per tant, també hi ha dues versions del web. Aquest mode es pot seleccionar quan el web utilitza un tema incompatible amb AMP, però el nivell d’incompatibilitats és significatiu sense una degradació elegant. També és una bona opció si no sou tècnicament experimentats (o simplement no voleu fer front a les incompatibilitats) i, per tant, voleu workflows (fluxos de treball) simplificats i robustos que us permetin aprofitar l’AMP amb un esforç mínim. Details
<strong>Reader Mode</strong>: In this mode there are two different themes, one for AMP pages and another for non-AMP pages, and therefore there are also two versions of the site. This mode may be selected when the site is using an AMP-incompatible theme, but the level of incompatibilities is significant without graceful degradation. It's also a good choice if you are not technically savvy (or simply do not want to deal with the incompatibilities) and therefore want simplified and robust workflows that allow you to take advantage of AMP with minimal effort.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 14:36:41 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
<strong>Transitional Mode</strong>: In this mode there is also a single theme used, but there can be two versions of each page: AMP and non-AMP. The active theme is used for serving the AMP and non-AMP versions of a given URL. This mode is a good choice if the site uses a theme that is not fully AMP compatible, but the functional differences between the AMP and non-AMP pages are acceptable (due to graceful degradation). In this case, users accessing the site from mobile devices can get the AMP version and get an optimized experience which also retains the look and feel of the non-AMP version. Check out our <a href="https://amp-wp.org/showcases/?template_mode=transitional">showcase</a> of sites using Transitional mode.
<strong>Mode de transició</strong>: en aquest mode també s’utilitza un tema únic, però hi pot haver dues versions de cada pàgina: AMP i no AMP. El tema actiu s'utilitza per publicar versions AMP i no AMP d'una determinada URL. Aquest mode és una bona opció si el web utilitza un tema que no és totalment compatible amb AMP, però les diferències funcionals entre les pàgines AMP i les que no ho són, són acceptables (a causa d’una degradació elegant). En aquest cas, els usuaris que accedeixen al lloc des de dispositius mòbils poden obtenir la versió AMP i obtenir una experiència optimitzada que també manté l’aspecte de la versió que no és AMP. Mireu el nostre <a href="https://amp-wp.org/showcases/?template_mode=transitional">aparador de llocs</a> mitjançant el mode de transició. Details
<strong>Transitional Mode</strong>: In this mode there is also a single theme used, but there can be two versions of each page: AMP and non-AMP. The active theme is used for serving the AMP and non-AMP versions of a given URL. This mode is a good choice if the site uses a theme that is not fully AMP compatible, but the functional differences between the AMP and non-AMP pages are acceptable (due to graceful degradation). In this case, users accessing the site from mobile devices can get the AMP version and get an optimized experience which also retains the look and feel of the non-AMP version. Check out our <a href="https://amp-wp.org/showcases/?template_mode=transitional">showcase</a> of sites using Transitional mode.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-08-19 14:39:51 UTC
Translated by:
nuriaicc
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as