WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Vietnamese

Vietnamese Glossary for WordPress

Item Part of speech Translation Comments
account noun tài khoản

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-11 07:48:24
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Active Plugins noun Plugin đã kích hoạt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:33:42
Kevin (khoipro)
Actions:
Active Theme noun Giao diện đang sử dụng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:33:19
Kevin (khoipro)
Actions:
admin noun admin Administrator of a site

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-11 07:48:24
Dat Hoang (htdat)
Actions:
An error has occurred expression Có lỗi xảy ra.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-30 10:58:08
Dominik Schilling (ocean90)
Actions:
Appearance noun Giao diện UI menu item

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-10 15:20:41
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
apply verb áp dụng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:37
Dat Hoang (htdat)
Actions:
approve verb chấp thuận

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
archive noun lưu trữ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
archive verb lưu trữ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Aside noun Aside One of the post formats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
aspect ratio noun tỉ lệ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
attachment noun đính kèm e.g. file attachment

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
author noun tác giả Author of contents such as posts and pages.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
author noun tác giả Author of plugins and themes.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
autosave noun tự động lưu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:38
Dat Hoang (htdat)
Actions:
available adjective có sẵn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Avatar noun Ảnh đại diện

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:53:31
Kevin (khoipro)
Actions:
avatar noun ảnh đại diện An image or picture that represents a user.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
backend noun backend

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
background noun nền

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
backup noun sao lưu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
binary noun nhị phân

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:39
Dat Hoang (htdat)
Actions:
blog noun blog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
blogroll noun blogroll

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
bookmarklet noun bookmarlet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
breadcrumb noun breadcrumb

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
browse verb duyệt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
browser noun trình duyệt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
bulk action noun tác vụ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
button noun nút

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:40
Dat Hoang (htdat)
Actions:
cancel adverb huỷ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:54:02
Kevin (khoipro)
Actions:
cancel verb huỷ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
capabilities noun khả năng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
category noun chuyên mục

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
checkbox noun checkbox

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
child theme noun child theme https://codex.wordpress.org/Child_Themes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Click verb Nhấp chuột vào

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-23 04:30:01
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
click verb nhấp chuột vào

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-23 04:30:41
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
click noun nhấp chuột

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-23 04:30:22
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
clicking noun nhấp chuột vào

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 09:16:16
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
Clicking noun Nhấp chuột vào

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 09:16:29
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
close adjective đóng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:25:54
Kevin (khoipro)
Actions:
comment noun bình luận

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
comment verb bình luận

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
computer noun máy tính

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
conditional tag noun thẻ điều kiện

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:41
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Contributor noun Người đóng góp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:26:15
Kevin (khoipro)
Actions:
Cookie noun Cookie Browser cookie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
crop verb cắt e.g. “Crop an avatar image”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
custom field noun custom field

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
custom post type noun custom post type

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:55
Dat Hoang (htdat)
Actions:
custom taxonomy noun custom taxonomy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:55
Dat Hoang (htdat)
Actions:
customize verb tuỳ chỉnh

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Customizer noun Công cụ tùy chỉnh Dashboard menu item

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Dashboard noun Bảng điều khiển

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
database noun cơ sở dữ liệu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
deactivate verb tắt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
debug verb debug

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
default adjective mặc định e.g. default setting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:42
Dat Hoang (htdat)
Actions:
delete verb xoá

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Description noun Mô tả

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:29:45
Kevin (khoipro)
Actions:
developer noun nhà phát triển

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
directory noun thư mục

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
disable verb tắt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 15:13:06
Kevin (khoipro)
Actions:
documentation noun tài liệu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
download verb tải về

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
draft noun bản nháp Post status

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
edit verb sửa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
email noun email

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:43
Dat Hoang (htdat)
Actions:
enable verb bật

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 15:13:17
Kevin (khoipro)
Actions:
Error noun Lỗi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:36:32
Kevin (khoipro)
Actions:
excerpt noun tóm tắt A shortened description of a blog post/page.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
FAQ noun FAQ Frequently Asked Questions

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
favicon noun favicon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
feature noun tính năng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
featured image noun ảnh đại diện

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
featured post noun bài viết nổi bật

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
file noun tập tin Có hai bản dịch cho từ này là tập tin và tệp tin. Để cho thông nhất và khớp với các phiên bản trước, ta sẽ chỉ dùng bản dịch tập tin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-09 08:50:53
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
File noun Tập tin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-09 08:51:15
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
folder noun thư mục

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
follower noun người theo dõi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
font noun font

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
footer noun chân trang

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:44
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Front page noun Trang chủ https://codex.wordpress.org/Creating_a_Static_Front_Page

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
gallery noun album ảnh

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
header noun đầu trang

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Home noun Trang chủ Menu item

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
hover verb hover e.g. “On link hover”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
ID noun ID e.g. Post ID

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Image noun Ảnh

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
inactive plugins expression plugin chưa kích hoạt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:28:44
Kevin (khoipro)
Actions:
inactive theme noun giao diện không sử dụng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:34:28
Kevin (khoipro)
Actions:
inactive themes noun giao diện không sử dụng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:34:38
Kevin (khoipro)
Actions:
invalid adjective không hợp lệ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-15 12:51:01
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
Invalid adjective Không hợp lệ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-15 12:51:18
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
IP Ranges noun Dải địa chỉ IP

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 14:06:15
Kevin (khoipro)
Actions:
is available expression có sẵn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:28:20
Kevin (khoipro)
Actions:
is supported expression được hỗ trợ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:29:45
Kevin (khoipro)
Actions:
is up to date expression là bản mới nhất

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:30:06
Kevin (khoipro)
Actions:
item noun item e.g. menu item

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
layout noun bố cục

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
license noun giấy phép

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
locale noun locale

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:55
Dat Hoang (htdat)
Actions:
log in verb đăng nhập

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:45
Dat Hoang (htdat)
Actions:
log out verb đăng xuất

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
logged in adjective đã đăng nhập

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
logged out adjective đã đăng xuất

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
login noun đăng nhập e.g. the login screen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
logo noun logo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Media Library noun Thư viện media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Media Uploader noun Media Uploader

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
menu noun menu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:46
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Meta noun Meta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:34:47
Duoc Nguyen (nguyenvanduocit)
Actions:
meta noun meta Metadata. e.g. Post meta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
moderate verb kiểm duyệt e.g. “You can moderate comments here”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
moderation noun kiểm duyệt e.g. “No comments awaiting moderation”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
multisite noun multisite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Must Use Plugins noun Plugin nên sử dụng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:33:58
Kevin (khoipro)
Actions:
navigation noun điều hướng e.g. Primary navigation, secondary navigation

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Newer Comments noun Bình luận mới hơn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 15:09:19
Kevin (khoipro)
Actions:
nonce noun nonce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Notes noun Ghi chú

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:49:28
Kevin (khoipro)
Actions:
object noun đối tượng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:55
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Older Comments noun Bình luận cũ hơn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 15:09:35
Kevin (khoipro)
Actions:
option noun tuỳ chọn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:47
Dat Hoang (htdat)
Actions:
optional adjective không bắt buộc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Other Themes noun Giao diện khác

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:33:29
Kevin (khoipro)
Actions:
Page noun Trang WordPress static page; always capitalized.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
pagination noun phân trang

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
permalink noun đường dẫn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
permission noun quyền

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
ping noun ping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
pingback noun pingback

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:48
Dat Hoang (htdat)
Actions:
plugin noun plugin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
preview verb xem trước

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:55
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Privacy Policy noun Chính sách Bảo mật

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-07-20 00:33:33
Dat Hoang (htdat)
Actions:
profile noun hồ sơ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
publish verb đăng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
query noun truy vấn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
read more expression đọc tiếp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:42:26
Kevin (khoipro)
Actions:
refresh verb làm mới

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
remove adverb gỡ bỏ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:54:15
Kevin (khoipro)
Actions:
remove verb xoá

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
reply noun trả lời

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:49
Dat Hoang (htdat)
Actions:
reply verb trả lời

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
reset verb đặt lại

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
REST API noun REST API

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:28:58
Kevin (khoipro)
Actions:
review noun đánh giá

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:32:42
Kevin (khoipro)
Actions:
save verb lưu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Save Changes expression Lưu thay đổi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:54:40
Kevin (khoipro)
Actions:
Scheduled events noun Sự kiện được lên lịch

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:29:14
Kevin (khoipro)
Actions:
screen noun trang e.g. Edit screen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
self-hosted adjective tự cài đặt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:22:43
Kevin (khoipro)
Actions:
server noun máy chủ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
settings noun cài đặt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
shortcode noun shortcode A WordPress-specific code that enables users to perform actions like embedding files or creating objects that would otherwise have required a lot of coding.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
sidebar noun sidebar e.g. right sidebar section of a theme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Sign up expression Đăng ký

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:41:05
Kevin (khoipro)
Actions:
single post noun bài viết e.g. single post page

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:50
Dat Hoang (htdat)
Actions:
site noun trang web

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 09:13:35
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
slug noun slug e.g. category slug, post slug

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Stats noun Thống kê

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:27:26
Kevin (khoipro)
Actions:
status noun trạng thái The state of an item such as a post. e.g. draft post status

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
string noun chuỗi A series of text (characters/letters/words).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
submit verb gửi đi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Submit noun Gửi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 14:06:32
Kevin (khoipro)
Actions:
subpanel noun subpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
subscribe verb theo dõi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Support noun Hỗ trợ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:57:13
Kevin (khoipro)
Actions:
tab noun tab A type of UI element.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:51
Dat Hoang (htdat)
Actions:
tag noun thẻ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
tagline noun tagline

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
taxonomy noun taxonomy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
template noun template e.g. theme template

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
template hierarchy noun template hierarchy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
term noun term e.g. taxonomy term

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:52
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Thank you expression Cảm ơn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:28:44
Kevin (khoipro)
Actions:
the latest version noun phiên bản mới nhất

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:31:46
Kevin (khoipro)
Actions:
theme noun giao diện

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:30:38
Kevin (khoipro)
Actions:
thumbnail noun ảnh thu nhỏ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
toolbar noun thanh công cụ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
topic noun chủ đề

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Total noun Tổng số

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:26:57
Kevin (khoipro)
Actions:
trackback noun trackback

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
try again verb thử lại

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:36:53
Kevin (khoipro)
Actions:
undo verb hoàn tác

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
Untrash noun Khôi phục

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-23 15:02:39
Kevin (khoipro)
Actions:
update expression cập nhật

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:32:08
Kevin (khoipro)
Actions:
updating expression cập nhật

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:35:04
Kevin (khoipro)
Actions:
upload noun tải lên

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
URL noun URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
user noun người dùng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
user name noun tên người dùng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
username noun tên người dùng

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:53
Dat Hoang (htdat)
Actions:
utf8mb4 noun utf8mb4

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:29:33
Kevin (khoipro)
Actions:
version noun phiên bản

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:32:23
Kevin (khoipro)
Actions:
video noun video

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
view verb xem

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
website noun trang web

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 09:13:50
Tung Du (dinhtungdu)
Actions:
widget noun widget

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
WordPress noun WordPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
write verb viết

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
XML-RPC noun XML-RPC More info: http://codex.wordpress.org/XML-RPC_Support

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
you noun bạn (Include this term if your language needs formal/informal distinction or any other special instruction)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-20 07:03:54
Dat Hoang (htdat)
Actions:
your adverb của bạn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:40:02
Kevin (khoipro)
Actions:
Your adverb của bạn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 02:40:29
Kevin (khoipro)
Actions:
Your PHP version noun Phiên bản PHP của bạn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 08:30:49
Kevin (khoipro)
Actions:
Your plugins noun Plugin của bạn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:31:22
Kevin (khoipro)
Actions:
Your site noun Web của bạn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-24 07:31:03
Kevin (khoipro)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar