New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Macedonian

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
bookmarklet noun обележувач June 6, 2015 at 9:20 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2015 at 9:20 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
bug noun грешка April 14, 2015 at 10:41 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:41 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
category noun категорија April 14, 2015 at 10:53 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:53 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
comment noun коментар April 14, 2015 at 10:48 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:48 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
connection noun врска April 14, 2015 at 10:40 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:40 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
customizer noun прилагодувач December 19, 2016 at 3:52 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2016 at 3:52 pm
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
day noun ден April 14, 2015 at 10:47 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:47 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
e-mail noun е-маил October 14, 2018 at 8:30 am

Meta

Last Modified:
October 14, 2018 at 8:30 am
By:
tomepajk
Actions:
embed verb вгради вградување, вградувања June 6, 2015 at 9:16 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2015 at 9:16 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
form noun образец / образци October 14, 2018 at 10:32 am

Meta

Last Modified:
October 14, 2018 at 10:32 am
By:
tomepajk
Actions:
image noun слика April 14, 2015 at 10:57 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:57 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
loading noun вчитување April 14, 2015 at 10:56 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:56 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Macintosh noun Macintosh April 14, 2015 at 10:43 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:43 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
media noun мултимедија October 14, 2018 at 8:22 am

Meta

Last Modified:
October 14, 2018 at 8:22 am
By:
tomepajk
Actions:
Multisite noun Повеќекориснички веб-сајт November 16, 2016 at 9:37 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2016 at 9:37 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
notice noun известување April 14, 2015 at 10:42 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:42 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
option noun опција April 14, 2015 at 10:52 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:52 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
overlay noun прекривач Example: Overlay color September 3, 2019 at 2:45 pm

Meta

Last Modified:
September 3, 2019 at 2:45 pm
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
page noun страница April 14, 2015 at 10:43 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:43 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
photography noun фотографија April 14, 2015 at 10:57 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:57 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
plugin noun додаток April 14, 2015 at 10:39 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:39 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
post noun напис April 14, 2015 at 10:46 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:46 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Press This noun Објави го ова Додатокот што се користи за букмарк за објавување на содржина на вашиот сајт. June 6, 2015 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2015 at 9:19 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
preview noun преглед April 14, 2015 at 10:52 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:52 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
product noun продукт September 9, 2019 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
September 9, 2019 at 9:11 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query noun прашање, барање June 6, 2015 at 9:27 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2015 at 9:27 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query verb прашува, бара June 6, 2015 at 9:27 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2015 at 9:27 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
quota noun квота Се користи за простор на дискот/хостингот/серверот December 19, 2016 at 3:53 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2016 at 3:53 pm
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
response noun одговор April 14, 2015 at 10:44 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:44 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
select verb означи April 14, 2015 at 11:04 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 11:04 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
selected adjective означен означена, означени April 14, 2015 at 11:08 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 11:08 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
separator noun раздвојувач September 3, 2019 at 2:43 pm

Meta

Last Modified:
September 3, 2019 at 2:43 pm
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
sidebar noun странична лента April 14, 2015 at 10:37 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:37 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
site health noun Состојба на сајтот September 8, 2019 at 10:05 am

Meta

Last Modified:
September 8, 2019 at 10:05 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
tag noun ознака August 13, 2015 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
August 13, 2015 at 8:17 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
taxonomy noun таксономија October 14, 2018 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
October 14, 2018 at 8:19 am
By:
tomepajk
Actions:
term noun израз April 14, 2015 at 10:46 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:46 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
theme noun тема April 14, 2015 at 10:44 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:44 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash noun отпад April 14, 2015 at 10:59 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:59 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash verb премести во отпад April 14, 2015 at 11:00 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 11:00 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
untrash verb извади од отпад April 14, 2015 at 11:22 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 11:22 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
update noun надградба April 14, 2015 at 10:40 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:40 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
upload noun прикачи September 9, 2019 at 9:10 am

Meta

Last Modified:
September 9, 2019 at 9:10 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
user account noun кориснички сметка September 9, 2019 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
September 9, 2019 at 9:11 am
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
week noun седмица April 14, 2015 at 10:48 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:48 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
widget noun елемент April 14, 2015 at 11:27 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 11:27 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
window noun прозорец Example: Open a new browser window. October 14, 2018 at 8:36 am

Meta

Last Modified:
October 14, 2018 at 8:36 am
By:
tomepajk
Actions:
Windows noun Windows April 14, 2015 at 10:43 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:43 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
year noun година April 14, 2015 at 10:48 pm

Meta

Last Modified:
April 14, 2015 at 10:48 pm
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:

Export as CSV