New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Macedonian

Item Part of speech Translation Comments
bookmarklet noun обележувач

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:20:19
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
bug noun грешка

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:41:17
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
category noun категорија

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:53:13
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
comment noun коментар

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:48
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
connection noun врска

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:56
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
customizer noun прилагодувач

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:52:16
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
day noun ден

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:47:56
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
e-mail noun е-маил

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:30:32
By:
tomepajk
Actions:
embed verb вгради вградување, вградувања

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:16:44
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
form noun образец / образци

Meta

Last Modified:
2018-10-14 10:32:40
By:
tomepajk
Actions:
image noun слика

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:09
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
loading noun вчитување

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:56:33
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Macintosh noun Macintosh

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:39
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
media noun мултимедија

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:22:09
By:
tomepajk
Actions:
Multisite noun Повеќекориснички веб-сајт

Meta

Last Modified:
2016-11-16 09:37:24
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
notice noun известување

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:42:15
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
option noun опција

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:30
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
overlay noun прекривач Example: Overlay color

Meta

Last Modified:
2019-09-03 14:45:17
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
page noun страница

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:13
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
photography noun фотографија

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:54
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
plugin noun додаток

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:39:35
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
post noun напис

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:24
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Press This noun Објави го ова Додатокот што се користи за букмарк за објавување на содржина на вашиот сајт.

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:19:53
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
preview noun преглед

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:55
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
product noun продукт

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:11:27
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query noun прашање, барање

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:27
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query verb прашува, бара

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:40
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
quota noun квота Се користи за простор на дискот/хостингот/серверот

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:53:22
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
response noun одговор

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:52
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
select verb означи

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:04:16
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
selected adjective означен означена, означени

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:08:14
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
separator noun раздвојувач

Meta

Last Modified:
2019-09-03 14:43:14
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
sidebar noun странична лента

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:37:21
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
site health noun Состојба на сајтот

Meta

Last Modified:
2019-09-08 10:05:29
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
tag noun ознака

Meta

Last Modified:
2015-08-13 08:17:35
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
taxonomy noun таксономија

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:19:49
By:
tomepajk
Actions:
term noun израз

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:03
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
theme noun тема

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:33
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash noun отпад

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:59:45
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash verb премести во отпад

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:00:07
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
untrash verb извади од отпад

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:22:29
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
update noun надградба

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:29
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
upload noun прикачи

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:10:57
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
user account noun кориснички сметка

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:11:09
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
week noun седмица

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:32
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
widget noun елемент

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:27:51
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
window noun прозорец Example: Open a new browser window.

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:36:57
By:
tomepajk
Actions:
Windows noun Windows

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:48
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
year noun година

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:03
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:

Export as CSV