WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Macedonian

Item Part of speech Translation Comments
bookmarklet noun обележувач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:20:19
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
bug noun грешка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:41:17
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
category noun категорија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:53:13
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
comment noun коментар

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:48
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
connection noun врска

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:56
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
customizer noun прилагодувач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:52:16
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
day noun ден

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:47:56
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
e-mail noun е-маил

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:30:32
By:
tomepajk
Actions:
embed verb вгради вградување, вградувања

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:16:44
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
form noun образец / образци

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-14 10:32:40
By:
tomepajk
Actions:
image noun слика

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:09
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
loading noun вчитување

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:56:33
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Macintosh noun Macintosh

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:39
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
media noun мултимедија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:22:09
By:
tomepajk
Actions:
Multisite noun Повеќекориснички веб-сајт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-16 09:37:24
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
notice noun известување

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:42:15
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
option noun опција

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:30
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
overlay noun прекривач Example: Overlay color

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-03 14:45:17
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
page noun страница

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:13
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
photography noun фотографија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:54
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
plugin noun додаток

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:39:35
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
post noun напис

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:24
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Press This noun Објави го ова Додатокот што се користи за букмарк за објавување на содржина на вашиот сајт.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:19:53
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
preview noun преглед

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:55
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
product noun продукт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:11:27
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query noun прашање, барање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:27
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query verb прашува, бара

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:40
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
quota noun квота Се користи за простор на дискот/хостингот/серверот

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:53:22
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
response noun одговор

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:52
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
select verb означи

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:04:16
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
selected adjective означен означена, означени

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:08:14
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
separator noun раздвојувач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-03 14:43:14
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
sidebar noun странична лента

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:37:21
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
site health noun Состојба на сајтот

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-08 10:05:29
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
tag noun ознака

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-08-13 08:17:35
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
taxonomy noun таксономија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:19:49
By:
tomepajk
Actions:
term noun израз

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:03
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
theme noun тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:33
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash noun отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:59:45
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash verb премести во отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:00:07
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
untrash verb извади од отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:22:29
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
update noun надградба

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:29
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
upload noun прикачи

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:10:57
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
user account noun кориснички сметка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-09-09 09:11:09
By:
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
week noun седмица

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:32
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
widget noun елемент

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:27:51
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
window noun прозорец Example: Open a new browser window.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-14 08:36:57
By:
tomepajk
Actions:
Windows noun Windows

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:48
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
year noun година

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:03
By:
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:

Export as CSV