New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Persian

واژه‌نامه وردپرس فارسی

این واژه‌نامه بر اساس واژه‌های پرتکرار در هسته وردپرس و بخش مدیریت آن ایجاد شده است. شما مترجم عزیز می‌توانید در هنگام ترجمه وردپرس در بخش ترجمه آنلاین وردپرس فارسی، از پیشنهادات ترجمه‌ای که بر اساس این واژه‌نامه به شما داده می‌شود استفاده نمایید و ترجمه خود را ساده‌تر و روان‌تر انجام دهید. این واژه‌نامه شامل بیش از ۱۲۰۰ واژه و عبارت می‌باشد و به دلیل تعداد زیاد کلمات و عبارت‌های درج شده در آن، ممکن است نیاز به بهبود بیشتر نیز داشته باشد. لذا در صورتی که مایل به بهبود این واژه‌نامه هستید می‌توانید پیشنهادات خود را در مورد بهبود ترجمه واژه‌ها به صورت دیدگاه (Comment) بر روی منبع Google Sheet این واژه‌نامه ارائه نمایید. ضمنا در صورتی که نیاز به بحث و گفتگو در مورد واژه‌ای دارید، می‌توانید به بخش گفتگوهای مربوط به تیم ترجمه فارسی مراجعه و اقدام به عضویت و ورود نمایید. گردآوری این واژه‌نامه با تلاش گروه ترجمه وردپرس فارسی انجام شده است.

Item Part of speech Translation Comments
a valid url expression یک url معتبر، یک آدرس معتبر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
able adjective قادر هستید، قادر بودن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
able to expression قادر به

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
about preposition درباره

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
about adverb به طور تقریبی، تقریبا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
above preposition بالا، بالای

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
above the expression بالای، بالاتر از

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
access noun دسترسی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
account noun حساب کاربری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
accounts noun حساب‌های کاربری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
across preposition در میان، بخش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
action noun عمل، اقدام

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
activate verb فعال نمایید، فعال کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
activated verb فعال شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
activation noun فعال‌سازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
active adjective فعال

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
add verb اضافه نمایید، افزودن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
add media expression افزودن رسانه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
add to expression افزودن به

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
added verb افزوده شد، افزوده شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
adding verb افزودن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
additional adjective اضافی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
address noun نشانی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
addresses noun آدرس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
admin noun مدیر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
administration noun مدیریت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
administrator noun مدیر کل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
administrators noun مدیران

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
admins noun مدیرها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
advance noun پیش بردن، پیشرفت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
advanced adjective یشرفته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
after adverb بعد از

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
again adverb دوباره

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
ahead adverb پیش‌رو

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
align noun چینش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
alignment noun چینش، چیدمان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
all noun همه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
all items expression همه موارد، همه گزینه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
allow verb اجازه دهید، اجازه دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
allowed adjective مجاز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
allows verb اجازه می‌دهد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
allows you expression به شما اجازه می‌دهد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
allows you to expression به شما اجازه می‌دهد تا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
along adverb امتداد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
alpha noun آلفا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
alphanumeric adjective حروف الفبایی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
already adverb در حال حاضر، پیش از این

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
already exists expression از قبل وجود دارد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
also adverb همچنین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
alt adjective جایگزین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
alternative adjective جایگزین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
am abbreviation صبح

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
an error expression خطایی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
an error occurred expression خطایی رخ داد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
another adjective دیگری | دیگر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
anyway adverb به هر حال

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
apache noun آپاچی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
api noun api

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
app noun نرم‌افزار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
appear verb نمایش‌داده‌شدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
appearance noun ظاهر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
appears verb نمایان می‌شود

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
applied adjective بکارگرفته‌شده، کاربردی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
approval noun پذیرفتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
approve verb تأیید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
april noun آوریل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
arbitrary adjective دلخواه | خودسرانه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
archive noun بایگانی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
archived verb بایگانی شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
archives noun بایگانی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
are you sure expression اطمینان دارید که

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
are you sure you want expression اطمینان دارید که می‌خواهید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
are you sure you wish expression اطمینان دارید که می‌‌خواهید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
area noun ناحیه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
areas noun ناحیه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
argument noun آرگومان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
arguments noun آرگومان‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
array noun آرایه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
arrow noun فلش، پیکان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
arrow keys expression کلیدهای جهت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
articles noun مقالات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
artist noun هنرمند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
as a expression به‌عنوان یک

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
ask verb بپرسید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
assign verb اختصاص دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
assigned verb اختصاص داده شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
assigned to expression تخصیص داده شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
associated adjective مرتبط

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
associated with expression همراه با، مرتبط با

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
at least expression دست کم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attach verb پیوست | پیوست کردن | پیوستن | پیوست کنید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attached adjective پیوست شده | پیوسته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attachment noun پیوست

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attachments noun پیوست‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attempted verb تلاش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attempting verb در حال تلاش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attend verb رفتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attribute noun ویژگی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
attributes noun ویژگی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
audio noun صدا، شنیداری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
audio playlist expression لیست پخش صوتی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
audio source expression پرونده صوتی، منبع صوت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
august noun اوت، آگوست

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
authentication noun تأیید هویت | شناسایی فرد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
author noun نویسنده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
authorization noun مجوز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
authors noun نویسنده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
automatic adjective خودکار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
automatically adverb خودکار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
autosave adjective ذخیره خودکار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
available adjective دردسترس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
avatar noun نیم‌رخ

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
awaiting verb در انتظار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
away adjective دور

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
away from expression دور از

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
back to expression بازگشت به

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
DediData (dedidata)
Actions:
background noun زمینه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
backup noun پشتیبان | نسخه پشتیبان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
banned verb مسدود شده | ممنوعه | غیر مجاز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
base noun اساس، پایه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
because conjunction چون، زیرا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
before adverb قبل از، پیش از

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
begins verb شروع، شروع شدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
below adverb زیر، در زیر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
benefits noun فواید

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:06:35
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
best adjective بهترین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
better adjective بهتر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
between preposition بین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
big adjective بزرگ، درشت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
bitrate noun Bitrate

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
block noun بلوک، قطعه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blocked verb مسدود شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blockquote noun نقل‌قول

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blocks noun بلوک‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blog noun بلاگ

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blogs noun بلاگ‌ها، وبلاگ‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
blue adjective آبی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
body noun بدنه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
bold adjective برجسته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
border noun مرز، لبه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
both adverb هر دو

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
bottom noun پایین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
box noun جعبه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
boxes noun جعبه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
break noun جداکننده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
breaks noun خط جداگانه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
broken adjective از کار افتاده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
browse verb مرور، مرور کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
browser noun مرورگر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
browsing verb در حال مرور، مرور کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
built adjective ساخته، ساخته شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
bulk noun دسته‌جمعی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
bulleted adjective گلوله‌ای

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
button noun دکمه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
buttons noun دکمه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
calculate verb محاسبه نمودن، محاسبه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
calculation noun محاسبه

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:08:09
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
calendar noun تقویم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
call verb تماس گرفتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
callback noun برگشتی | فراخوان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
called verb نام‌گذاری شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cancel verb انصراف، لغو، لغو نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
canceled verb لغو شد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cannot create expression نمی‌تواند ایجاد کند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
capabilities noun توانایی، قابلیت‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
capability noun توانایی، قابلیت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
caption noun عنوان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
captions noun زیرنویس‌ها، عنوان‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
case noun مورد، وضعیت | پرونده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
categories noun دسته‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
category noun دسته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cause verb به خاطر | خواهد شد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cell noun سلول

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
center noun وسط

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
change verb تغییر دهید، تغییر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
changed verb تغییر کرده، تغییر کرد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
changes noun تغییرات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
changeset noun تغییرات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
changesets noun تغییرات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
chapters noun فصل‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
character noun کاراکتر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
characters noun حرف، حروف

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
characters expression نویسه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
check verb بررسی نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
check your email expression ایمیل‌تان را بررسی نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
check your inbox expression صندوق‌دریافتی خود را بررسی نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
checking verb بررسی کنید | بررسی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
child noun فرزند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
children noun فرزندان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
chinese noun چینی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
choose verb انتخاب نمایید، انتخاب

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
chosen adjective انتخاب شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
city noun شهر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
class noun کلاس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
clear verb پاک نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
clear verb شفاف نمایید، واضح کنید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
click verb کلیک نمایید، کلیک

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
clicking verb کلیک

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
client noun کاربر، مشتری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
close verb بستن، ببندید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
closed adjective بسته شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cloud noun ابر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
code noun کد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
codex noun مستندات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
coding verb رمزنگاری، کدنویسی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
collect verb جمع‌آوری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
collection noun مجموعه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
color noun رنگ

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
column noun ستون

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
com noun com

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
come verb آمدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
commas noun ویرگول لاتین | کاما

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
comment noun دیدگاه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
commenter noun نویسنده دیدگاه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
comments noun دیدگاه‌ها ممکن است بعد از تعدادی دیدگاه بیاید، مثلا ۵ دیدگاه، در این صورت دیدگاه ترجمه شود

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
compatible adjective سازگار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
complete adjective کامل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
complete verb کامل کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
completed adjective کامل شده، تکمیل شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
compliant adjective سازگار

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
config noun پیکربندی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
configuration noun پیکربندی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
confirm verb تایید نمودن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
confirmation noun تأییدنامه، تاییدیه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
conflicts noun تداخل، تضاد، ناسازگاری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
connect verb برقراری ارتباط، وصل شدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
connection noun اتصال

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
constant adjective ثابت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
constructor noun سازنده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contact noun تماس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contact verb تماس بگیرید، تماس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contain verb حاوی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
content noun محتوا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contents noun محتوا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contexts noun متن | زمینه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
continue verb ادامه| ادامه دهید | ادامه داشت | ادامه دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
contributor noun همکار

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:10:17
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
control verb کنترل کردن، کنترل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
controls noun کنترل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
controls verb کنترل‌ می‌کند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
convert verb تبدیل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
converted verb تبدیل شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cookies noun کوکی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
copy noun رونوشت، کپی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
copy verb کپی کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
core noun هسته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
correct adjective صحیح، درست

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
counts noun تعداد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
couple noun چند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
create verb ایجاد نمایید، ایجاد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
created verb ایجاد شد، ایجاد شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
created by expression ساخته‌شده توسط

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
creating verb ساختن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
creation noun ایجاد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
crop verb برش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cropping verb قاب‌بُری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
css noun css

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
ctrl noun کنترل، ctrl

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
current adjective فعلی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
currently adverb درحال‌حاضر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
custom adjective سفارشی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
customization noun شخصی‌سازی | تغییرات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
customizations noun سفارشی‌سازی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
customize verb سفارشی کردن، شخصی‌سازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
customizer noun سفارشی‌ساز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
customizing verb درحال شخصی‌سازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
cut verb برش زدن، برش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
daily adjective روزانه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dashboard noun پیشخوان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
data noun داده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
database noun پایگاه‌داده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
database server expression سرور پایگاه داده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
date noun تاریخ

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
day noun روز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
days noun روزها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
deactivate verb غیر فعال

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
december noun دسامبر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
decide verb تصمیم گرفتن، تصمیم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
decrease verb کاهش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
default noun پیش‌فرض

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
define verb تعریف کردن | تعریف

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
defined adjective تعریف شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
delete verb حذف نمایید، حذف

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
deleted verb حذف‌شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
deleting verb پاک کردن | در حال پاک کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
deletion noun حذف

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
deprecated verb منسوخ، منسوخ شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
describe verb شرح دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
description noun توضیح

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
design noun طراحی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
design verb طراحی کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
designer noun طراح

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
destination noun مقصد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
detached adjective جدا شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
details noun جزئیات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
detected verb شناسایی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
development noun توسعه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
device noun دستگاه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dialog noun کادر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
different adjective متفاوت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dimensions noun اندازه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
direct adjective مستقیم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
direction noun جهت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
directly adverb به طور مستقیم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
directories noun پوشه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
directory noun پوشه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
disable verb غیر فعال

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
disabled verb غیرفعال شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
disables verb غیرفعال | غیرفعال کند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dismiss verb رد کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
display verb نمایش، نمایش دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
displayed verb نمایش داده شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
displays verb نمایش می‌دهد، نشان می‌دهد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
disposition noun حالت | وضع | وضعیت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dns noun DNS

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
do not want expression نمی‌خواهید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
do you want expression آیا می‌خواهید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
document noun سند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
documentation noun مستندات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
does not exist expression وجود ندارد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
does not support expression پشتیبانی نمی‌کند

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
domain noun دامنه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
domains noun دامنه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
done verb انجام شد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
down adjective پایین

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
down adjective در دسترس نمی‌باشد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
download verb دریافت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
downloading verb در حال دریافت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
draft noun پیش‌نویس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
drafts noun پیش‌نویس

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
drag verb کشیدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
drop verb رها کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
dropdown noun کشویی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
due adjective به دلیل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
due noun بدهی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
due to expression به دلیل، به سبب، به واسطه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
edit verb ویرایش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
edit user expression ویرایش کاربر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
editable adjective قابل ویرایش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
edited verb ویرایش شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
editing verb درحال ویرایش، ویرایش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
editor noun ویرایشگر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
edits noun ویرایش‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
either conjunction یا، هم

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
element noun عنصر، المان

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
elements noun عناصر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
email noun ایمیل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
email address expression آدرس ایمیل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
embed verb جاسازی کردن، جاسازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
emoticons noun شکلک‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
empty adjective خالی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enable verb فعال، فعال نمایید، فعالسازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enabled verb فعال شد، فعال بودن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enables verb قادر ساختن، توانا ساختن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enabling verb در حال فعال‌سازی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
end noun آخر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enhancements noun پیشرفت‌ها، بهبودها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enjoy verb لذت بردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
ensure verb مطمئن شوید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enter verb وارد نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enter a username expression یک نام‌کاربری وارد نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
enter your password expression کلمه‌عبور خود را وارد نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
entered verb وارد شد، وارد شدن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
entries noun ورودی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
entry noun نوشته

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
equal adjective مساوی، برابر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
error noun خطا

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
errors noun خطاها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
esc noun esc

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
escape verb فرار کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
even adjective زوج

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
event noun رویداد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
events noun رویدادها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
example noun نمونه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
examples noun نمونه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
exceeded verb بیش از حد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
exceeds verb فراتر رفتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
except preposition به جز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
excerpt noun چکیده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
excerpts noun چکیده‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
excludes verb مستثنی نمودن | درنظر نگرفتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
exclusive adjective انحصاری | منحصربه‌فرد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
exist verb وجود دارد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
existent adjective وجود دارد، هست

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
existing adjective موجود

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
exists verb وجود دارد، وجود داشتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
expand verb توسعه دادن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
expected verb انتظار داشتن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
expired verb منقضی شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
export verb برون‌بری

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
extension noun گسترش

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
extra adjective اضافی، زیادی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
failed verb ناموفق شد | ناموفق بود | به مشکل خورد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
failed image expression تصویر خراب

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
failure noun شکست، خرابی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
family noun نوع

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
favorites noun علاقه‌مندی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
feature noun ویژگی، قابلیت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
featured verb ویژه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
featured image expression تصویر ویژه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
features noun امکانات

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
february noun فوریه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
feed noun خوراک

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
feedback noun بازخورد

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
field adjective زمینه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
fields noun زمینه‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
file noun پرونده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
file size expression اندازه پرونده | حجم فایل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
filename noun نام فایل

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
files noun پرونده‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
fill verb پر کردن

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
filter noun صافی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
filters noun صافی‌ها

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
find verb بیابید، یافتن، پیدا نمایید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
first adjective اول

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
fix noun ثابت | برطرف کنید

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
fixed adjective حل شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
flash noun فلاش، برق

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
focus noun تمرکز

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
folder noun پوشه

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
followed verb دنبال شده

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
following adjective زیر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
following link expression روی پیوند، پیوند زیر

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
font noun فونت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
footer noun پاورقی

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
for this site expression برای این سایت

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
forbidden adjective ممنوع

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
DediData (dedidata)
Actions:
force noun نیرو