WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
picu përdor <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">dizajn të pavarur</a> të vetin për shqyrtimin dhe miratimin e koleksioneve, në vend se gjedhe të temës. Kjo garanton një rrjedhë pune të qëndrueshme, miqësore ndaj përdoruesit dhe të lehtë për t’u kuptuar nga klientët tuaj dhe parandalon plot probleme përputhshmerie mes temash dhe shtojcash. Me modulet tona Pro ofrohen mundësi personalizimi dhe marke.
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
picu përdor <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">dizajn të pavarur</a> të vetin për shqyrtimin dhe miratimin e koleksioneve, në vend se gjedhe të temës. Kjo garanton një rrjedhë pune të qëndrueshme, miqësore ndaj përdoruesit dhe të lehtë për t’u kuptuar nga klientët tuaj dhe parandalon plot probleme përputhshmerie mes temash dhe shtojcash. Me modulet tona Pro ofrohen mundësi personalizimi dhe marke.
Source | Added: 2019-04-14 18:53:46
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
picu përdor <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">dizajn të pavarur</a> të vetin për shqyrtimin dhe miratimin e koleksioneve, në vend se gjedhe të temës. Kjo garanton një rrjedhë pune të qëndrueshme, miqësore ndaj përdoruesit dhe të lehtë për t’u kuptuar nga klientët tuaj dhe parandalon plot probleme përputhshmerie mes temash dhe shtojcash. Me modulet tona Pro ofrohen mundësi personalizimi dhe marke.
Source | Added: 2019-04-14 18:53:46