WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2015-03-26 15:45:00
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2015-06-27 17:24:06
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37
Your site at <a href="%1$s">%2$s</a> is active. You may now log in to your site using your chosen username of &#8220;%3$s&#8221;. Please check your email inbox at %4$s for your password and login instructions. If you do not receive an email, please check your junk or spam folder. If you still do not receive an email within an hour, you can <a href="%5$s">reset your password</a>.
ເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ທີ <a href="%1$s">%2$s</a>ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອເຂົ້າເວັບທ່ານໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກແລ້ວວ່າ &#8220;%3$s&#8221;. ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ທີ່ອີເມວຂອງທ່ານທີ່ %4$s ສຳລັບລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ, ກະລຸນນາກວດສອບກ່ອງສແປມ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດ <a href="%5$s">ລ້າງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ</a>.
Source | Added: 2012-08-19 13:05:37