WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
WordPress.org sẽ duy trì dữ liệu người tham dự WordCamp trong 3 năm để theo dõi tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng, và sau đó tự động xóa dữ liệu không cần thiết được thu thập thông qua đăng ký. Tên người nhận và địa chỉ email sẽ được giữ lại vô thời hạn, để duy trì khả năng của chúng tôi phản hồi mã báo cáo hành vi.
WordPress.org shall maintain WordCamp attendee data for 3 years to better track and foster community growth, and then automatically delete non-essential data collected via registration. Attendee names and email addresses will be retained indefinitely, to preserve our ability to respond to code of conduct reports.
WordPress.org sẽ duy trì dữ liệu người tham dự WordCamp trong 3 năm để theo dõi tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng, và sau đó tự động xóa dữ liệu không cần thiết được thu thập thông qua đăng ký. Tên người nhận và địa chỉ email sẽ được giữ lại vô thời hạn, để duy trì khả năng của chúng tôi phản hồi mã báo cáo hành vi.
Source | Added: 2018-05-29 01:33:31