Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 2 different translations. View

Original Translation
Tôi có thể nhận được hỗ trợ hoặc nói chuyện với những người dùng khác ở đâu?
Where can I get support or talk to other users?
Tôi có thể nhận được hỗ trợ hoặc nói chuyện với những người dùng khác ở đâu?
Source | Added: 2017-12-19 06:30:27
Where can I get support or talk to other users?
Tôi có thể nhận được hỗ trợ hoặc nói chuyện với những người dùng khác ở đâu?
Source | Added: 2018-12-18 02:19:45
Tôi có thể được hỗ trợ hoặc trò chuyện với các người dùng khác ở đâu?
Where can I get support or talk to other users?
Tôi có thể được hỗ trợ hoặc trò chuyện với các người dùng khác ở đâu?
Source | Added: 2016-07-24 11:28:20
Where can I get support or talk to other users?
Tôi có thể được hỗ trợ hoặc trò chuyện với các người dùng khác ở đâu?
Source | Added: 2016-07-24 11:28:19