WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
डाइरेक्टरीमा प्लगइन फाईलहरू अपलोड गर्नुहोस्, वा सिधा वर्डप्रेस प्लगइन स्क्रिन मार्फत प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्।
Upload the plugin files to the <code>/wp-content/plugins/ctc-Lite</code> directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
डाइरेक्टरीमा प्लगइन फाईलहरू अपलोड गर्नुहोस्, वा सिधा वर्डप्रेस प्लगइन स्क्रिन मार्फत प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्।
Source | Added: 2020-11-26 05:42:53
Upload the plugin files to the <code>/wp-content/plugins/ctc-Lite</code> directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
डाइरेक्टरीमा प्लगइन फाईलहरू अपलोड गर्नुहोस्, वा सिधा वर्डप्रेस प्लगइन स्क्रिन मार्फत प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्।
Source | Added: 2021-01-12 01:49:37