WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Go được xem là giao diện WordPress Gutenberg đầu tiên đầy tính đổi mới, tập trung cao độ vào việc hỗ trợ xây dựng những trang web phong phú, đẹp đẽ với WordPress.
Go is an innovative, Gutenberg-first WordPress theme, hyper-focused on empowering makers to build beautifully rich websites with WordPress.
Project: Themes - Go
Go được xem là giao diện WordPress Gutenberg đầu tiên đầy tính đổi mới, tập trung cao độ vào việc hỗ trợ xây dựng những trang web phong phú, đẹp đẽ với WordPress.
Source | Added: 2020-02-14 21:08:27