WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
<strong>Không tìm thấy trang <code>%1$s</code>.</strong> Đã thực hiện việc tìm bảng <code>%2$s</code> trong cơ sở dữ liệu <code>%3$s</code>. Hãy kiểm tra lại tính chính xác của thông số này.
<strong>Could not find site <code>%1$s</code>.</strong> Searched for table <code>%2$s</code> in database <code>%3$s</code>. Is that right?
<strong>Không tìm thấy trang <code>%1$s</code>.</strong> Đã thực hiện việc tìm bảng <code>%2$s</code> trong cơ sở dữ liệu <code>%3$s</code>. Hãy kiểm tra lại tính chính xác của thông số này.
Source | Added: 2015-03-26 16:49:35