Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
%1$s is now installed and ready to use. Click below to see theme documentation, plugins to install and other details to get started.
%1$s hiện đã được cài đặt và sẵn sàng để sử dụng. Nhấp vào bên dưới để xem hướng dẫn sử dụng, plugin cần cài đặt và các chi tiết khác để bắt đầu.
Source | Added: 2020-02-16 10:30:25
%1$s is now installed and ready to use. Click below to see theme documentation, plugins to install and other details to get started.
%1$s hiện đã được cài đặt và sẵn sàng để sử dụng. Nhấp vào bên dưới để xem hướng dẫn sử dụng, plugin cần cài đặt và các chi tiết khác để bắt đầu.
Source | Added: 2020-03-16 07:17:17